Anabilim Dalları
29 Biology
29 Environmental Engineering
29 Electrical Electronics Engineering
29 Physics
29 Geomatics Engineering
29 Elementary Science Education MSc Program
29 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
29 Civil Engineering
29 Geological Engineering
29 Chemistry
29 Mining Engineering
29 Mechanical Engineering
29 Mathematics
29 Metallurgical and Material Engineering
29 Molecular Biology
29 Nanotechnology Engineering
29
Kimya

Kimya ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • KIM701 Koordinasyon Kimyası (3-0-3) 6 AKTS

Basit bileşiklerin oluşumu, koordinasyon kimyasının temelleri ve tarihçesi, Nomenklatür (isimlendirme), izomerlik, koordinasyon bileşiklerine ilişkin modern kuramlar: 18 elektron kuralı ve etkin atom numarası, Değerlik Bağ Teorisi, Kristal Alan Teorisi, Molekül Orbital/Ligand Alan Teorisi, sert ve yumuşak asit ve bazlar kuramı, Elektronik Spektrumlar, kompleks dengeleri ve kararlılıkları.

 • KIM702 Spektroskopik Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, elektromagnetik spektrumun tanımlanması / Tüm bölgelerdeki spektroskopik yöntemlerin tanımlanması / Karakteristik önemli yöntemlere Spektroskopiye giriş, Kuantizasyon ve Moleküler Enerji Seviyeleri, Geçiş Olasılıkları ve Seçim kuralları, UV-Vis Spektroskopi, Infrared Spektroskopi, Moleküler Elektronik Spektroskopi, Molekuler Kütle Spektroskopisi ve kütle spektrometreleri.

 • KIM703 İleri Kimyasal Kinetik I (3-0-3) 6 AKTS

Reaksiyon kinetiğinin esasları, Homojen reaksiyonların kinetiği, Kinetik Modeller, Reaksiyon Mekanizması, Kompleks homojen reaksiyonların kinetiği, Heterojen katalitik reaksiyonların kinetiği, Gaz-katı heterojen reaksiyonlarında taşınım olayları, Katalizörlerin fiziksel özellikleri,Uygulamalar.

 • KIM704 İleri Kimyasal Kinetik II (3-0-3) 6 AKTS

Katalitik olmayan gaz-katı reaksiyonlarının analizi, Katalizör deaktivasyonu Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve analizi, Uygulamalar, İzotermal Reaktör Tasarımı, İzotermal olmayan Reaktör Tasarımı, Kütle, enerji ve momentum denklikleri, Gözenekli katalizörlerde difüzyon ve reaksiyon.

 • KIM705 Doğal Bileşikler Kimyası I (3-0-3) 6 AKTS

Nükleik Asitler Kimyası, Proteinler Kimyası, Protein Molekülünün Saflaştırılması, Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Biokataliz, Fermentlerin Özelliklerinin İncelenmesi, Nükleik Asitlerin Yapısal Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Tanımı ve İnceleme Yöntemleri, Antibiyotikler v.b. Gibi Doğal Biyolojik Aktif Bileşikler Hakkında Bilgilerin Verilmesi.

 • KIM706 Doğal Bileşikler Kimyası II (3-0-3) 6 AKTS

Karbonhidratların Kimyası, Lipidlerin Kimyası, Fermantatif Katalizin Kinetiği, Antibiyotik Hormon v.b. gibi Fizyolojik Aktif Bileşiklerin Kimyası.

 • KIM708 Organik/İnorganik Nano Kompozit Malzemeler (3-0-3) 6 AKTS

Katı maddenin oluşumu. Maddenin kristal yapısı. Kolloidal dağılım. Nanometre boyutlarda madde parçacıkları. Kolloidal dağılımın optik özellikleri. Organik polimer malzemeler. Organik/İnorganik hibrit nano malzemeler. Kuantum noktaları. Transmisyon Elektron Mikroskopisi. X-ray kristallografisi. Floresans mikroskopisi.

 • KIM711 Organik Sentez (3-0-3) 6 AKTS

Sentez planındaki faktörler, Karbon-karbon bağ oluşumu, Fonksiyonel grup dönüşümleri, Stereokimya, Retro-sentez.

 • KIM712 Heterohalkalı Bileşikler (3-0-3) 6 AKTS

Giriş: Heterohalkalı bileşiklerin kullanımları, Aromatik ve aromatik olmayan heterohalkalar, Halka sentezleri, Bir heteroatomlu 6-üyeli halkalı bileşikler, Bir heteroatomlu 5-üyeli halkalı bileşikler, İki veya daha fazla heteroatomlu 6-üyeli halkalı bileşikler, İki veya daha fazla heteroatomlu 5-üyeli halkalı bileşikler, Üç ve dört üyeli halkalı bileşikler, Yedi üyeli halkalı bileşikler.

 • KIM715 Biyobozunur Polimerler (3-0-3) 6 AKTS

Polimerlerin Sınıflandırılması, Doğal Polimerler (kitin, kitosan, selüloz guar gum(polisakkaritler)), Sentetik Polimerler, Biyobozunurluk, Sentetik Biyobozunur Polimerler, Polilaktik Asit, Poli(e-Kaprolakton), Poliglikolik Asit, Polibutilenteraftalat, Bakteriyel Polyesterler

 • KIM716 Blok ve Graft Kopolimerler (3-0-3) 6 AKTS

Blok kopolimerlerin sınıflandırılması, Blok/graft kopolimerlerin özellikleri, Blok/graft kopolimer sentezleri, Makro başlatıcılar, Serbest radikal ve iyonik yolla blok kopolimerizasyon, İyonik-serbest radikal birleşik yöntemlerle blok kopolimerizasyon, Blok/graft kopolimerlerin karakterizasyonu, Çözüp-çöktürme, mekanik, termal ve viskoelastik davranışları

 • KIM717 Biyomalzemelerin Biyouyumluluk Testleri (3-0-3) 6 AKTS

Biyomalzeme olarak kullanılan polimerlerin yeri, önemi. Fonksiyonel malzemelerin tanımı, uygulama alanları ve çeşitli canlı organizmada fonksiyonel bozukluklarda kullanılma gerekçeleri. Biyobozunurluk temel ölçütleri, yöntemleri ve aranan standartları. Hücre yapısı, büyütme yöntemleri ve çeşitleri. Biyouyumluluk testleri. İn vivo ve in vitro biyouyumluluk testleri.

 • KIM718 Organometalik Kimya (3-0-3) 6 AKTS

Tarihçe, 18 elektron kuralı, Organometal kimyasındaki ligantlar, Organometalik bileşiklerin sentezi, kimyasal reaksiyonları, kullanım alanları, Metal atomları ile organik pi sistemleri arasındaki bağlanma, Spektrum analizleri ve organometal komplekslerinin yapı tayinleri, Organometalik katalizörler

 • KIM719 Polimer Fizikokimyası (3-0-3) 6 AKTS

Polimer Çözeltilerinin Termodinamiği, Flory-Huggins Teorisi, Flory-Krigbaum Teorisi, Polimerlerin Çözünmesi ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler, Çözünürlük Parametresinin Bulunması, Faz kuralı, Polimerlerin Ө (teta) Hali ve Ө Sıcaklığı, Seyreltik Polimer Çözeltilerinin Viskozitesi, Polimer-Çözücü Faz Diyagramları, Molekül Ağırlığı ve Molekül Ağırlığı Dağılımının Belirlenmesi, Işığın Saçılması, Dinamik Işık Saçılması. X-ışını Kristalografisi

 • KIM720 Polimer Modifikasyonu ve Karakterizasyonu (3-0-3) 6 AKTS

Polimer Modifikasyonunda Kullanılan Temel Reaksiyonlar, Temel Polimerleşme Reaksiyonları, Serbest Radikalik, Anyonik, Katyonik, Koordinasyon ve Kondensasyon Polimerleşmesi, Yeni Polimer Tasarımı. Fonksiyonlu Polimer ve Monomerler, Blok Kopolimer Sentezi, Halka Açılması Polimerleşmesi, Bakterilerle Poliester-poli-3-hidroksialkanoat Sentezi, Polimerlerin Termal, Kimyasal ve Spektroskopik Karakterizasyonu, Differansiyel Taramalı Kalorimetre, Franksiyonlu Çöktürme, Taramalı Elektron Mikroskopu (TEM), İnfrared (IR), Ultraviyole (UV) ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR).

 • KIM721 İlaç Kimyası (3-0-3) 6 AKTS

İlaçların Hedefleri ve Bunların Biyolojik Mekanizmaları. Kimyasal Nitelikleri. Proteinlerin Yapıları. Enzimler. Reseptörler. Nükleik Asitler. İlaç Geliştirme Teknikleri. İlaçların Vücuttaki Dinamizmi ve Yayılma.

 • KIM722 Organik Elektrokimya (3-0-3) 6 AKTS

Elektrokimyada temel prensipler; Elektrokimyasal seride potansiyel değerlerine göre indirgen ve yükseltgen maddelerin belirlenmesi; Elektrokimyasal sistemlerde organik maddelerin indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları; İndirgenme ve yükseltgenme koşullarının belirlenmesi; En uygun çözücü, elektrot ve elektrolit sistemlerin tesbiti; Elektrokimyasal yöntemle polimerleşme; Dönüşümlü Voltammogramların anlamı ve açıklanması; Elektroliz; İletken organik polimerler

 • KIM723 Polimerlerin Bozunması (3-0-3) 6 AKTS

Polimerlerin bozunması; Bozunmayı etkileyen faktörler; Bozunma türleri; Bozunma mekanizmaları; Bozunmaya engel olabilecek katkı maddelerin fonksiyonları; Bozunmayı tesbit etmede uygulanan yöntemler

 • KIM727 DNA Teknolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

DNA araştırmasının kökleri, çift sarmallı yapı, DNA fonksiyonları, DNA teknolojisinin temelleri, DNA teknolojisinin metodları, DNA teknolojisinin farmasotik ürünleri, DNA analizi ve tedavisi.

 • KIM728 DNA Teknolojisi II  (3-0-3) 6 AKTS

DNA Analizleri, DNA probları, polimeraze zincir tepkimesi, RFLP analizi, Enfeksiyon hastalıklarının teşhisi, genetik hastalıkların belirlenmesi, gen terapi, tarımsal gelişme, transgenik hayvanlar, insan genomunun açıklanması.

 • KIM729 İleri Kömür Kimyası ve Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Kömür Sınıflandırılması,Kömürün Fiziksel Özellikleri, Kömürün Kimyasal Özellikleri, Kömürün Termal Özellikleri, Kömür Petrografisi, Kömür Hazırlama, Kömürün Kükürdünün Giderilmesi, Kömürün Sıvılaştırılması, Kömürün Gazlaştırılması, Kömürün Yer Altında Gazlaştırılması, Kömürün Koklaştırılması, Kömürün Pirolizi, Kömürün Briketlenmesi, Kömür ve Çevre.

 • KIM730 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Kimyasal Zenginleştirme Yöntemlerinin Sınıflandırılması, Flotasyona Giriş, Flotasyonda Fazlar, Flotasyonun Teorik Esasları, Flotasyon Reaktifleri (Toplayıcı Reaktifler, Kontrol Reaktifleri, Köpürtücü Reaktifler), Flotasyonda Yüzey Kimyası, Zeta Potansiyeli, Flotasyona Etki Eden Parametreler (Ph, Sıcaklık, Derişim Ve Flotasyon Süresi), Flotasyonun Uygulama Alanları, Flokülasyon, Flokülasyona Etki Eden Parametreler, Flokülasyon Verimi Ve Kullanım Alanları, Yüzdürme-Batırma Yöntemleri, Liç Yöntemi (Kimyasal Çözünürlük Farkı İle Zenginleştirme), Kristalizasyon, Laboratuvar Uygulamaları.

 • KIM731 Kimyasal Bağlar (3-0-3) 6 AKTS

Atomik yapı, kimyasal bağ modelleri, atom ve moleküllerin elektronik yapısı, kovalent bağ polar kovalent bağ iyonik bağ, metal bağı, geçiş metal kompleksleri.

 • KIM732 Kromatografik Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS

Introduction and basic concepts of chomatography, Introduction to chromatography separation techniques, Chromatographic seperation theory and mathematical expressions, Thin Layer Chromatography, Paper Chromatography, Coloumn C

 • KIM733 Yeşil Kimya ve Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Yeşil kimya ve prensipleri, yeşil prosesler ve kuralları, kimyasalların kullanılmasında tavsiyeler, atığın yönetilmesi, katalizörler ve biyokatalizörler, çözücü seçimi.

 • KIM734 Metal Katalizli Çapraz Kenetlenme Reaksiyonları (3-0-3) 6 AKTS

Çapraz Kenetlenme Reaksiyonlarının Mekanizması, Suzuki-Miyaura Çapraz Kenetlenme Reaksiyonu, Heck Çapraz-Kenetlenme Reaksiyonu, Negishi ÇApraz Kenetlenme Reaksiyonu

 • KIM735 Analitik Kimyada Yöntem Geçerliliği (3-0-3) 6 AKTS

Kimyasal analizin önemi ve aşamaları, Kimyasal analizde yöntem seçimi, Yöntem geçerliliği, Yöntem geçerlilik parametreleri, Kimyasal analizde hatalar ve kaynakları, Verilerin değerlendirilmesinde temel istatistik hesaplamalar, Laboratuar akreditasyonu ve temel kriterler, Analiz sonuçlarının rapor edilmesi

 • KIM736 Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Simetriye Giriş, Simetri İşlemleri Nokta Grupları İndirgenebilir Gösterimler ve Karakter Tabloları Mulliken Sembolleri ve Atom Orbitallerinin Simetrileri Moleküler Titreşimler Molekül Titreşimlerinin Simetrisi (IR, Raman Spektroskopide Simetrinin Kullanılışı) Moleküler Orbitaller ve Enerji Diyagramları Polar ve Kiral Moleküllerin Belirlenmesinde Simetri, Huckel Moleküler Orbital Yaklaşımı Elektronik Geçişler ve Seçim Kuralları Komplekslerde Terim Düzey Diyagramları ve Ligand Alan Geçişleri

 • KIM744 İleri Kimyasal Termodinamik (3-0-3) 6 AKTS

İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği, Aktiflik, Aktiflik katsayısı, Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması,Gaz-buhar karışımları, Kimyasal reaksiyonlar, İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge, Soğutma çevrimleri, Proseslerin termodinamik özellikleri konularının örneklerle öğretilmesi.

 • KIM763 Bakteriyel Polyesterler Biyosentetik ve Kimyasal Modifikasyonları (3-0-3) 6 AKTS

Biyobozunur polimerlerin sınıflandırılması, Bakteriyel polyesterlerin sentezi, Bakteriyel polyesterlerin çeşitleri ve malzeme özellikleri, Bakteriyel polyesterlerin biyosentetik modifikasyonu, Bakteriyel polyesterlerin kimyasal modifikasyonu, Transesterifikasyon, Polyestere hidroksil, karboksil, halojen ve polietilen gruplarının bağlanması, Modifiye polyesterlerin malzeme özellikleri.

 • KIM765 Kataliz ve Katalitik Prosesler (3-0-3) 6 AKTS

Katalitik mekanizmanın tanımı, Homojen katalizler, Asid-Baz katalizleri, Asit-baz katalizlerinin mekanizması, Gaz sistemlerinde katalizler, Heterojen katalitik prosesler, Kataliz hazırlanması ve deaktivasyonu, Yüzey reaksiyonu, adsorbsiyon ve desorbsiyon hız hesabı,Gözenekli katalizörlerde reaksiyon ve difüzyon, Heterojen katalitik reaktörlerin dizaynı 11. Katalizörlerin hazırlanması alanları

 • KIM767 Nükleer Manyetik Rezonans (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Rezonans Olayı, Kimyasal Kayma, Spin-Spin Etkileşmesi, Bir Protonun Farklı Protonlarla Etkileşmesi, Spin Sistemleri, Kaydırıcı reaktifler ve Çift Rezonans Olayı, Dinamik NMR Spektroskopisi

 • KIM768 Yüksek Çözünürlüklü NMR (3-0-3) 6 AKTS

13C NMR Spektroskopisi: Giriş; Absorpsiyon ve Rezonans; Kimyasal Kayma; Puls NMR Spektroskopisi; Kimyasal Kayma; Organik Bileşiklerin 13C-NMR Kimyasal Kayma değerleri; Spin-Spin Eşleşmesi; Çoklu Puls Deneyleri; INEPT Deneyi; İki Boyutlu (2D)-NMR Spektroskopisi: (COSY, HETKOR, HMBC, INADEQUATE).

 • KIM769 Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyon Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyon (CRP) (Nedir? Neden Tercih Edilir? Geleneksel Radikalik ve Yaşayan Polimerizasyonlar ile Karşılaştırılması) Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonun Özellikleri Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyon Teknikleri (ATRP, NMP, RAFT) Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP)

 • KIM770 Polimer Kimyasında Yeni Teknikler ve Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Yüksek vakum tekniğiyle anyonik polimerizasyon, Kimyasalların güvenli saflaştırma yolları, Çözücü saflaştırılmasında yeni yöntemler, Polimer sentezinde kullanılan reaksiyonlar, Kenetlenme reaksiyonları, Yeni polimer sentezi için kenetlenme reaksiyonlarının uygulamaları, Kontrollu radikal polimerizasyon, ATR, RAFT ve nitroksi radikal polimerizasyon reaksiyonları, Organik-inorganik hibrid polimerler, Amfifilik polimerler.

 • KIM771 Özel Polimerler (3-0-3) 6 AKTS

Sentetik Polimerler, Polimer Sentezleri, Kontrollü Serbest Radikal Polimerizasyonu, Katyonik Polimerizasyon, Polimerlerin Topolojisi, Blok/Graft Kopolimerler, Amfifilik Polimerler, Hidrofilik/Hidrofobik Gruplar Taşıyan Blok/Graft Kopolimerler, Sıcaklığa Duyarlı Polimerler, pH’a Duyarlı Polimerler, Nanokompozitler, Nanokompozitlerin Elektrik, Magnetik ve Optik Özellikleri, Elektrospining, Nanoliflerin Üretilmesi

 • KIM772 Kimya ve Hayat (2-0-2) 6 AKTS

Kimyanın Hayatımızdali Yeri, Gıda,İlaç, Temizlik ve Kozmetik Sektörlerinde Kullanımı

 • KIM774 Sıcaklığa ve pH'a Duyarlı Suda Çözünebilen Kopolimerler (3-0-3) 6 AKTS

Suda çözünebilen polimerlerin genel özellikleri, sulu polimer çözeltilerinde uyarıya duyarlı yeniden düzenlenme kavramı, sıcaklığa duyarlı kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonları, iki yönden sıcaklığa duyarlı kopolimerler, LCST ve UCST sergileyen bloklara sahip blok kopolimerlerin sentezi, sıcaklığa ve pH’a duyarlı kopolimerlerin sentez ve karakterizasyonu.

 • KIM797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • KIM798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (0-1-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • KIM799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (3-0-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir. Öğrenci, danışman öğretim üyesinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak özgün bir araştırmayı yürütür, sonuçları elde eder, yorumlar ve tez halinde sunar.

Kimya ABD Doktora Ders İçerikleri

 • KIM813 Anorganik Tepkime Mekanizmaları (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Çözeltide tepkime kinetiği, Tepkime hızı ve mekanizma, Aktivasyon parametreleri, Tepkime kinetiğinde kullanılan yöntemler, Tepkime mekanizmalarının sınıflandırılması, Kare düzlem komplekslerde ligand yer değiştirme tepkimeleri, Oktahedral komplekslerde yer değiştirme tepkimeleri.

 • KIM814 İleri Anorganik Kimya II (3-0-3) 6 AKTS

Ligand alan kararlılık enerjisi, Elektron dizilişleri ve spektrumlar, Elektron geçişlerinin enerjileri, Çok atomlu moleküller, Çok atomlu moleküllerde molekül orbitallerinin oluşması, Orbitallerde simetri.

 • KIM821 Hava Kirliliği ve Kontrolü (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Hava kirliliğinin neden ve etkileri, Meteorolojik etkenlerin hava kirliliğine etkisi, Yakıt hazırlama ve yakıt değiştirme teknolojilerinin hava kirliliğine etkisi, Yakma sistemleri, Baca gazı arıtma sistemleri, Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar ve azaltma yöntemleri, Hava kirliliği analiz yöntemleri.

 • KIM823 İleri Analitik Kimya (3-0-3) 6 AKTS

Çözelti konsantrasyonları ve kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal denge, Reaksiyon hızı ve kimyasal dengeden sağlanan yararlar, Asit-baz reaksiyonları ve analitik uygulamaları, Tampon çözeltiler, Hidroliz ve tuzlar, Kromatografik ayırma teknikleri ve uygulama alanları, Analitik verilerin değerlendirilmesi, Stokiyometrik hesaplamalar, Türetme reaksiyonları ve analitik uygulamaları.

 • KIM824 Çevre Kimyasında Analitik Teknikler (3-0-3) 6 AKTS

Numunelerin toplanması ve korunması, Numunelerin analize hazırlanması, İzolasyon ve saflaştırma teknikleri ve uygulama alanları, Sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Katı-sıvı ekstrasksiyonu, Katı-faz ekstrasksiyonu, Kromatografik analiz, Kromatografik analiz için numunelerin hazırlanması, Türetme reaksiyonları ve uygulama alanları, Alkillendirme reaksiyonları, Açillendirme reaksiyonları, Sillilendirme reaksiyonları, Analiz sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi.

 • KIM826 Yüzey Aktif Maddeler (3-0-3) 6 AKTS

Yüzey aktif maddelerin tanım ve özellikleri, sınıflandırılmaları, formül ve elde edilmeleri, uygulama alanları ve analizleri

 • KIM833 Organik Bileşiklerin Stereokimyası (3-0-3) 6 AKTS

Stereokimyaya giriş, Stereoizomerler, Konfigürasyon, Stereoizomerlerin özellikleri ve ayrılmaları,Alkenlerin stereokimyası, Halkasız ve halkalı moleküllerin konformasyonu, Stereoseçici sentez.

 • KIM834 Biyoorganik Kimya (3-0-3) 6 AKTS

Biyoorganik kimyaya giriş, Monosakkaritler, Peptitler and proteinler, Nükleik asitler, Steroidler, Prostaglandinler.

 • KIM835 Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları (3-0-3) 6 AKTS

Temel Kavramlar, Temel Reaksiyonlar-Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları, Eliminasyon Reaksiyonları, Katılma Reaksiyonları, Reaktif Ara Ürünler, Perisiklik Reaksiyonlar.

 • KIM842 Anorganik Polimerler (3-0-3) 6 AKTS

Anorganik polimerlerin tanım ve özellikleri, Farklı şebeke yapısına sahip polimerlerin hazırlanması, Anorganik polimerlerin teknolojideki uygulamaları, Polifosfatlar, Ultrafosfatlar, Silika camları, Borat camları.

 • KIM844 Adsorpsiyonun Esasları Ve Adsorpsiyon Prosesleri (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Adsorpsiyonun esasları, Adsorpsiyon dengesi, Adsorpsiyon kinetiği, Adsorpsiyon kolonu dinamiği, Basınç değişimli adsorpsiyon, Basınç değişimli adsorpsiyonun denge teorisi, Adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları.

 • KIM851 İleri Biyokimya (3 0 3) 6 AKTS

Giriş ve Konunun Önemi, Temel Kurallar Ve Bağıntılar, Metabolizma, Biyokataliz, Organizmanın Temel Kimyasal Bileşenleri, Biyoenerji, Vitaminler, Hormonlar, Metabolik Yollar, Biyokimyasal Adaptasyon.

 • KIM853 İleri Organik Kimya I (3-0-3) 6 AKTS

Lokalize kimyasal bağlar, Delokalize kimyasal bağlar, Kovalent bağlardan daha zayıf bağlar, Stereokimya, Karbokatyonlar, Karbanyonlar, Serbest radikaller, Karbenler ve nitrenler, Organik asitler ve bazlar; Yapının reaktiviteye etkisi.

 • KIM856 Organometalik Reaksiyon Mekanizmaları (3-0-3) 6 AKTS

Temel kavramlar, Metal–Karbon bağı -bağı içeren organometalik bileşikler, Metal-alken bileşikleri (sentezi, geçiş metalleri ile alken bağının özellikleri, reaksiyonları), dien kompleksleri, organometalik reaksiyonlar, Homojen katalizör reaksiyonları.

 • KIM858 İleri Organik Kimya II (3-0-3) 6 AKTS

Alifatik nükleofilik sübstitüsyon, Aromatik elektrofilik süstitüsyon, Karbon-karbon çoklu bağlara katılma, Karbon-heteroatom çoklu bağlara katılma, Eliminasyon, Yeniden Düzenlenme Reaksiyonları, Oksidasyon ve Redüksiyonlar.

 • KIM861 Supramoleküler Kimyada Geçiş Metalleri (3-0-3) 6 AKTS

Metal ve ligandların supramoleküler kimyada self-assembly prosesinin kontrolü, Heliks yapılar, Supramoleküler fonksiyon, Polinükleer geçiş metalleri, 3D-Metalleri, Polimetalik kompleksler, Rotaxanes, Metallomesogenler, Metal iyonların self-assembly prosesi.

 • KIM891 Kütle Spektrometresi ile Yapı Aydınlatılması (3-0-3) 6 AKTS

Kütle spektrometresinin tanımı, Elektron çarpması ve kimyasal iyonlaştırma teknikleri, Molekül formülünün bulunması, Molekül bölünme türleri ve bölünme mekanizmaları, Fonksiyonlu gruplu bileşiklerin molekül bölünmesi, Kütle spektrumu ve yapı değerlendirmesi, Kütle spektrometresi teknikleri, Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), Sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS).

 • KIM897 Doktora Seminer (0 -2- 0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • KIM898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • KIM899 Doktora Tez Çalışması  (0-1-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin