Anabilim Dalları
30 Biology
30 Environmental Engineering
30 Electrical Electronics Engineering
30 Physics
30 Geomatics Engineering
30 Elementary Science Education MSc Program
30 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
30 Civil Engineering
30 Geological Engineering
30 Chemistry
30 Mining Engineering
30 Mechanical Engineering
30 Mathematics
30 Metallurgical and Material Engineering
30 Molecular Biology
30 Nanotechnology Engineering
30
Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • MAD702 Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve sayısal yöntemlerin önemi. Temel kavramlar ve bağıntılar. Kaya mekaniğinde gerilme ve duraylılık çözümlemeleri. Sonlu Elemanlar yöntemi. Sonlu farklar yöntemi. Sınır elemanları yöntemi. Ayrı elemanlar yöntemi. Diğer yöntemler. Örnek programlar ve uygulamaları.

 • MAD703 Mühendislikte Matematiksel Yöntemler (2-2-3) 6 AKTS

Türev-integral kavramı ve mühendislik uygulamaları. Kısmi türevlerin mühendislik uygulamaları. İki değişkenli fonksiyonların matematiksel ve grafiksel olarak maksimum ve minimum noktalarının bulunması. En küçük kareler yöntemi ve eğri uyarlama (regresyon). Çok katlı korelasyon. Mühendisler için matris hesaplamaları. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklem çözümleri.

 • MAD704 Topuk Mekaniği ve Tasarımı (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Yeraltı madenciliğinde topuklar. Topukların dayanımı ve davranışı. Yeraltı madenciliğinde topuklara etkiyen yükler. Topuk tasarım teorileri. Yenilen topuklarla gerilme kontrolü. Topuk - tabaka etkileşimi. Nümerik çözümleme yöntemleri ile topuk tasarımı.

 • MAD705 İleri Havalandırma Hesapları (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Temel kavramların tekrarı. Hava miktarının hesabı. Metan gelirinin tahmini. Havalandırma şebeke hesapları (Mc llroy ve Hardy Cross teknikleri). Bilgisayar uygulamaları.

 • MAD706 Gaz ve Toz patlamaları (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Konunun önemi ve tarihçesi. Patlayıcı gazlar (metan, karışık gazlar). Patlayabilirlik. Patlayıcı tozlar (kömür tozu). Patlamaların önlenmesi. Patlama sonrası çalışmalar.

 • MAD707 Madencilikte Yeni Üretim Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Bilinen madencilik yöntemleri. Hidrolik madencilik. Denizaltı madenciliği. Tarama madenciliği. Eriyik madenciliği. Yerinde gazlaştırma ve sıvılaştırma yöntemleri. Nükleer yöntemler. Uzayda madencilik. Uygulamalardan alınan örnekler, tartışma ve değerlendirme.

 • MAD708 Maden Mekanizasyonundaki Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Mekanizasyonun önemi ve tarihçesi. Galeri ilerlemeleri ve hazırlıkların mekanizasyonu. Üretim ve ayakların mekanizasyonu. Taşıma mekanizasyonu.

 • MAD709 İleri Kaya Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Gerilme ve gerinimlerin üç boyutlu çözümlenmesi. Gerilme-gerinim bağıntıları. (elastisite, düzlemsel yönserlik, elasto-plastik ve vizkoelastik  davranış modelleri). Kaya malzemesinin mekanik özellikleri ve davranışı. Kaya kütlesinin karakterizasyonu. Yenilme Ölçütleri. Birincil gerilmeler.

 • MAD710 Yeraltı Açıklıklarının Tasarımı (2-2-3) 6 AKTS

Giriş. Yeraltı açıklıklarının gelişimi ve kullanımı. Tasarım girdilerinin toplanması ve ön çalışmalar. Yeraltı açıklıkları için gerilme ve duraylılık çözümlemeleri. Çevre kaya - tahkimat etkileşimi çözümlemesi. Kaya kütlesi sınıflama sistemleri. Tahkimatın boyutlandırılması (rijit çelik bağlar, esneyen çelik bağlar, kaya saplamaları, püskürtme beton). Özel tasarım konuları (kavşaklar, giriş-çıkış ağızları, kuyular).

 • MAD711 Açık İşletmecilikte Kazı Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Kayaçların kazılabilirliği. Kazılabilirliği belirleme metotları. Kazı araç ve metotlarının etkinliğinin incelenmesi. Kazılabilirlik sınıflandırılması. Kazı makine parkı planlaması.

 • MAD712 Açık İşletmecilikte Şev Duraylılığı (3-0-3) 6 AKTS

Şev duraylığının mekanik etüdü. Jeolojik veri toplama. Kayma dayanımı. Suyun etkisi. Duraysızlık türleri. Patlayıcı maddenin etkisi. Duraysızlık belirleme ve sürekli izleme araçları.

 • MAD713  İleri Kömür Zenginleştirme Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Kömür hazırlamaya esas olan  test yöntemleri. İleri fiziksel temizleme (flotasyon, ağır ortam siklonları, multi-gravite ayırıcı, selektif aglomerasyon, selektif flokülasyon). Kuru kömür zenginleştirme yöntemleri. Kimyasal ve biyolojik kömür temizleme yöntemleri. Temiz kömürlerin öğütülmesi, susuzlandırılması ve kurutulması.

 • MAD715 Cevher Hazırlama Tesisleri Dizaynı I (2-2-3) 6 AKTS

Cevher Hazırlama tesislerinde numune alma. Malzeme taşınması. Cevherlerin kırılması, öğütülmesi ve sınıflandırılması. Klasifikasyon. Akım şemalarının düzenlenmesi ve boyutlandırılma.

 • MAD716 Cevher Hazırlama Tesisleri Dizaynı II (2-2-3) 6 AKTS

Cevherlerin graviteye dayalı zenginleştirme yöntemleri. Manyetik ve  elektrostatik ayırma. Flotasyon ayırması. Çeşitli zenginleştirme yöntemlerine ait akım şemaları düzenlemeleri. Kapasite hesaplamaları. Seçim ve boyutlandırmaları. Termal kurutma.

 • MAD717 İleri Flotasyon Tekniği (3-0-3) 6 AKTS

Flotasyon yüzey kimyası. Yüzey potansiyeli. Flotasyonda fazlar. Flotasyon reaktifleri; sınıflandırılması ve fonksiyonları, Sülfürlü mineraller flotasyonu. Oksitli mineraller flotasyonu. Flotasyon tesisleri dizaynı. Flotasyonda akım şemaları düzenlemeleri

 • MAD718 Cevher Hazırlama Tesislerinde Kontrol ve Otomasyon  Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

Cevher hazırlama tesislerinde yerinde ölçme yöntemleri. Otomatik kontrol ve kontrollerin bilgisayarlarla yönetimi. Verilerin bilgisayarlarla değerlendirilmesi. Değerlendirilme sonuçlarının tesise aktarılması ve gerekli ayarlamaların yapılması.

 • MAD719 Endüstriyel Minerallerin Değerlendirilmesi (3-0-3) 6 AKTS

Endüstriyel Mineral Tanımı. Trona, bor mineralleri, kuvars, felspat, kaolen, talk, fosfat, zirkon gibi minerallerin ve çimento hammaddelerinin  zenginleştirmesinde / hazırlanmasında uygulanan yöntemler.

 • MAD721 Madencilik Endüstrisinde Çevre Sorunları (3-0-3) 6 AKTS

Maden işletmeleri katı atıkları. Cevher hazırlama tesisleri katı atıkları. Sulu atıklar; askıdaki ve suda çözünür atıklar. Çözeltilerde bulunan kimyasal maddelerin zararsız hale getirilmesi. Artık barajları. İşletme alanlarının ve artık barajlarının rehabilitasyonu ve çeşitli amaçlar için kullanır hale getirilmesi.

 • MAD722 Rezerv Hesaplarında Bilgisayar Uygulamaları (2-2-3) 6 AKTS

Madencilikte kullanılan rezerv hesaplama yöntemlerinin tanıtımı (klasik, istatistik, jeo-istatistik ve jeofizik yöntemler). Simpson ve trapezoid kurallarının bilgisayar uygulaması. Cross yöntemi ve tetrahedron (dörtyüzlü) yönteminin bilgisayar uygulamaları. İstatistik büyüklüklerin (parametrelerin) bilgisayar kullanımı ile saptanması. Sondajlarla belirlenmiş bir cevher yatağının rezervinin paket program kullanılarak saptanması.

 • MAD723 Kaya Mekaniğinde Arazi Ölçümleri ve Değerlendirilmesi  (3-0-3) 6 AKTS

 Giriş ve konunun önemi. Gerilme, yük ve konverjans ölçerler, türleri ve çalışma prensipleri. Yük, gerilme ve konverjans ölçüm yöntemleri. Kaya kütlesinin yerinde (in-situ) dayanım özelliklerinin belirlenmesi.

 • MAD724 Cevher Hazırlamada Analiz Yöntemleri (2-2-3) 6 AKTS

Boyut dağılımı saptama yöntemleri. Tane serbestleşme boyutunun mikroskop ve X-ışını ile saptanması. Tanelerin çökelme hızlarının hesaplanması. Yoğunluk tayini. Yüzey alanı ölçümü. Yüzey elektrik yükü ölçümü. Termal analiz (TGA ve DTG), Kömür proximate ve ultimate analizi. Cevherlerin kimyasal analizleri.

 • MAD725  Kromatografik Analiz Yöntemleri - Gaz Kromatografisi (3-0-3) 6 AKTS

Kromatografinin tanımı ve tarihçesi, Kromatografinin temel ilkeleri, Kromatografik analiz yöntemleri, Gaz kromatografisi, Gaz kromatografisi cihazının kısımları, Kolonlar ve Dedektörler, Satndart gazlar ve Cihazın kalibrasyonu.

 • MAD726  Kaya Mekaniğinde Süreksizliklerin Çözümlenmesi (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Kaya kütlesindeki süreksizlikler. Süreksizliklerin tanımlanması. Süreksizliklerin kayma dayanımı. Süreksizliklerin deformasyon özellikleri. Süreksizlik analizleri.

 • MAD727 Madencilikte Proje ve Yatırım Değerlendirmesi (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Proje nakit akışı analizi. Paranın zaman değeri kavramı. Madencilik yatırımlarında ekonomik değerlendirmesinde kullanılan yöntemler. Enflasyon ortamında yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Belirsizlik ve risk. Belirsizlik ve risk altında projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: duyarlık analizi, karar ağacı analizi. Monte Carlo benzetim yönteminin yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanımı.

 • MAD728 Zemin ve Kayaçlarda Şişme Davranışı  (2-2-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Şişen zemin ve kayaçlar. Şişen ortamlarda alınabilecek önlemler. Şişme deney ve düzenekleri. Şişme bağıntıları. Labotaruvar uygulamaları.

 • MAD729 Kaya Mekaniğinde Ölçme ve Enstrümantasyon (2-2-3)  6 AKTS

Giriş. Kaya mekaniğinde temel mekanik özellikler. Ölçüm sistemleri ve kalibrasyon. Ölçme hataları. Aktarıcılar. Sinyal çeviriciler. Gösterim sistemleri. Ölçme uygulamaları. Bilgisayar kontrollü enstrümantasyon uygulamaları.

 • MAD730 Kaya ve Kaya Yapılarının Dinamik Özellikleri ve Davranışı (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Dinamik dalgalar ve yayılımları. Kayanın dinamik elastik özellikleri. Kaya malzemesi ve kütlesinde enerji birikimi ve salınımı. Analitik dinamik çözümler. Sayısal dinamik çözümler. Kaya yapılarında dinamik tasarım ve hasar azaltma yöntemleri.

 • MAD731 Kayaç Kazısında Keski Davranışları ve Aşınması (2-2-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Kayaç kazısında kullanılan keskiler. Keski seçiminde dikkat edilecek kriterler. Kayaç kazısında kullanılan keski tipleri. Kesme teorileri. Keskilerde aşınmaya etki eden faktörler ve aşınma indeksleri. Laboratuvar deneyleri. Değerlendirme.

 • MAD732 Maden Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Uygulamaları (2-2-3) 6 AKTS

AutoCAD’e giriş. Geometrik çizimler. Ölçülendirme teknikleri. Kesit görünüşler, İzometrik görünüşler. Üç boyutlu modelleme. Katı modelleme. Örnek uygulamalar.

 • MAD733 Agrega Madenciliği ve Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Agrega (kırmataş, kum-çakıl) endüstrisine giriş, agrega temel özellikleri, kullanım alanları ve sınıflandırmalar. Taşocağı işletmeciliği, üretim yöntemleri, ekipman seçimi ve kriterleri. Taşocağı patlatma tasarımı. Taşocağı Gezisi. Agrega özelliklerinin belirlenmesine yönelik standart test yöntemleri. TSE’deki agrega standartları. Endüstriyel kullanımlar için ürün hazırlama yöntemleri. Kullanım alanlarına uygun ürün boyut küçültme ve sınıflandırma üniteleri. Agrega tesislerinin çevresel etkileri ve alınması gereken önlemler. Kum-çakıl ocağı gezisi.

 • MAD734 Enerji ve Doğal Kaynaklar (3-0-3) 6 AKTS

Enerji endüstrisine giriş. Doğal enerji kaynaklarının tanıtımı. Dünyada ve ülkemizde enerji kaynaklarının mevcut durumu. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı. Enerji arz güvenliği ve yönetimi. Küresel ısınma ve Küresel ısınma ile mücadele. Dünyada ve Türkiye’de enerji politikaları.

 • MAD736 Kaya Patlatma Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Delme Patlatmanın önemi ve ekonomisi, Patlayıcı maddeler ve özellikleri, Patlatmada kullanılan yardımcı elemanlar ve özellikleri, Kaya parçalanma mekanizması, Basamak patlatmaları, Galeri, tünel ve kuyu açma patlatmaları, Kontrollü patlatmalar teknikleri, Patlatmanın çevresel etkileri ve giderim yöntemleri, Yer sarsıntıları ve hava şoku ölçüm yöntemleri ve değerlendirilmesi. Yer sarsıntıları ve hava şoku ölçüm yöntemleri ve değerlendirilmesi Patlatma konusunda en son teknolojik metotlar ve gelişmeler.

 • MAD797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • MAD798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2-0-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar

 • MAD799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Maden Mühendisliği ABD Doktora Ders İçerikleri

 • MAD801 Kömürün Kendiliğinden Yanması  (3-0-3)  6 AKTS

Kendiliğinden yanma sorunu ve etkileyen faktörler. Kendiliğinden yanmanın araştırılmasında kullanılan teknikler. Kömürün düşük sıcaklık oksidasyonu ve kızışması ile ilgili son araştırmaların bulguları. Yeraltında, açık işletmelerde, stoklarda ve uzun mesafeli taşımalarda kendiliğinden yanma ile mücadele.

 • MAD802 Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemleri  (3-0-3) 6 AKTS

Sınıflama sistemlerine genel bir bakış. Sınıflama sistemlerinde kullanılan parametreler. Jeomekanik sınıflama sistemi. ‘Q’ kaya kütlesi sınıflama sistemi. Kaya yapısı puanlama sistemi. Diğer sınıflama sistemleri. Sınıflama sistemlerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkiler. Örnek uygulamalar.

 • MAD803 Ocak Planlaması ve Tasarımında Kuyu Jeofiziği Logları (3-0-3) 6 AKTS

Logların tanıtımı. Kaliper logu. Radyasyon logları. Akustik hız logları. Elektrik logları. Eğim logu. Log yorumlaması. Kuyu logları ile mekanik özelliklerin belirlenmesi. Kuyu logları ile süreksizliklerin belirlenmesi. Açık ocak tasarımındaki uygulamalar. Yeraltı işletmeciliğindeki uygulamalar.

 • MAD804 Kazı Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, kazı ve kazı makineleri. Mekanize kazının önemi. Kama, kalem ucu, disk, yıldız ve kabaralı keskiler. Keskilerle ilgili kesme kuramları. Keskilerin karşılaştırılması. Kazı mekaniğindeki son gelişmeler. Kazılabilirlik ölçütü ve tanımı. Kazılabilirliği etkileyen etkenler. Kazılabilirlik ölçütü belirleme yöntemleri. Yöntemlerin karşılaştırılması ve yorumu. Hidrolik ve hidromekanik kazı. Genel değerlendirme.

 • MAD805 Kaya Yenilmesi (3-0-3) 6 AKTS

Temel kavramların tekrarı. Plastisite teorisinin ana hatları. Kaya malzemesinin yenilme mekanizmaları. Yenilme olgusunu etkileyen faktörler. Kuramsal, fiziksel ve görgül yenilme ölçütleri. Çatlak mekaniği ve kayalara uygulanması. Kayaların yenilme karakteristiklerinin laboratuarda belirlenmesi. Kaya kütlelerinin yenilmesi. Kaya mühendisliği uygulamaları.

 • MAD806 Kaya Mekaniğinde Matematiksel Çözümler ve Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Noktasal yükleme çözümleri (Kelvin, Boussinesq, Cerruti ve Mindlin problemleri). Çizgisel yükleme çözümleri. Yeraltı açıklıkları çevresindeki elastik gerilmeler (daire, elips, ovaloid, dikdörtgen, kare ve kemer tavanlı kesitler). Paralel ve sığ tüneller çevresindeki gerilmeler. Dairesel tüneller için elastoplastik çözümler. Özel çözümler (Brazilian problemi, Lamé çözümü vs.).

 • MAD807 Kömürün Dayanım Özellikleri (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve amaç. Kömürün oluşumu. Kömürün fiziksel özellikleri. Kömürün mekanik özellikleri. Kömürün tek eksenli basınç dayanımı. Tek eksenli basınç dayanımının yorumlanması. Kömürün kesme ve çekme dayanımı. Kömürün sertliği ve kırılganlığı. İndeks deneyleri: darbe dayanım indeksi, konik delici değerleri, penetrometre deneyleri. Arazide yapılan dayanım deneyleri. Genel değerlendirme.

 • MAD808 Sağlığa Zararlı Tozlar ve Pnömokonyoz (3-0-3) 6 AKTS

Pnömokonyozun oluşum ve gelişimi. Solunabilir tozların ölçüm ve analizinde kullanılan teknikler. Ölçü yığınlarının yorumlanmasında uygulanan teknikler. Toz ve pnömokonyozla mücadelede uygulanan klasik ve modern yöntemler. Son araştırmaların bulguları ve mevzuatın eleştirisi.

 • MAD809 Hidrometalurjik Prosesler Kimyası (3-0-3) 6 AKTS

Debye-Hückel teorisi. İyonik aktiviteler. Reaksiyonların standart serbest enerjileri. Oksidasyon potansiyeli. Liç reaksiyonları. Metal oksitlerin liçi. Metal silikatların liçi. Sülfürlerin liçi. Arıtma ve ayırma prosesleri. Kobalt ve Nikel liçi. Bakır liçi. Çinko liçi. Uranyum liçi.

 • MAD810 Metan Gazı ve Mücadelesi (3-0-3) 6 AKTS

Metanın kömüre bağlanması ve kömürden ayrılması ile ilgili mekanizmalar. Kömür damarlarının metan içeriğinin ölçülmesi. İş yerlerine metan gelirinin tahmini ve drenaj. Metanın patlayıcı özelliği. Klasik ve modern mücadele yöntemleri.

 • MAD811 Kaya Parçalama Tekniği  (3-0-3) 6 AKTS

Patlayıcılar. Patlatmada kullanılan yardımcı malzemeler. Fitiller, tapalar. Elektrikle patlatma. Patlayıcı maddelerin doldurulması. Yeraltı işletmelerinde patlatma. Kömür madenlerinde patlatma. Tünel açımında patlatma. Yerüstü maden işletmelerinde patlatmalar. Patlayıcı maddelerin taşınmasında ve depolanmasında dikkat edilecek hususlar.

 • MAD812 Flotasyonda Yüzey Kimyası  (3-0-3)  6 AKTS

Flotasyonda fazlar. Yüzey potansiyeli tanımı ve ölçümü. Temas açısı tanımı ve ölçüm metotları. Yüzey gerilimi tanımı ve ölçüm metotları. Temas açısı ile yüzey gerilimi münasebeti. Flotasyonda kullanılan reaktifler; reaktiflerin kimyasal ve fiziksel özellikleri. Kollektörler, köpürtücüler ve kontrol reaktifleri. Flokülasyon, dispersiyon ve flotasyon uygulamaları.

 •  MAD813 Ufalama Prensipleri ve Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

Ufalamanın kapsamı. Kırma, öğütme, ufalama yöntemleri. Ufalanma kanunları. Tane boyut dağılımı ve boyut dağılımını belirleme yöntemleri. Simülasyon yöntemleriyle ufalamanın incelenmesi. Ufalama modellerin, modellerin matematik ifadeleri ve çalışan sistemlere uygulaması. Ufalamada sarf edilecek enerjinin hesaplanması. Öğütülebilirlik endeksleri.

 • MAD814 Kömür Kullanım Teknolojileri  (3-0-3) 6 AKTS

Kömürlerin kökenleri; oluşumları, petrografik, kimyasal ve fiziksel özellikleri. Kömürlerin yüksek sıcaklıklardaki davranışları (ayrışma ve karbonizasyon). Kömürlerin çözünmesi. Kömürlerin briketlenmesi. Kömürlerin yakılması. Karbonizasyon (koklaştırma). Gazlaştırma. Sıvılaştırma. Bozuşma ürünleri ve kullanımları.

 • MAD815 Aglomerasyon (3-0-3) 6 AKTS

Aglomerasyonun önemi ve amacı. Aglomeratlarda aranan özellikler. Bütünleşme mekanizması ve bütünleşmede etken olan kuvvetler. Aglomerasyon yöntemleri. Kömürlerin bağlayıcılı ve bağlayıcısız biriketlenmesi. Briketlemede aranan temel özellikler. Peletleme ve sinterleme konuları ve bunların uygulamaları.

 • MAD816 Cevher Hazırlamada Zenginleştirme Sonrası İşlemler (3-0-3) 6 AKT

Çöktürme, filtreleme ve kurutma teorileri. Çöktürme tankı boyutlandırması. filtre çeşitleri ve filtreleme hesapları. Kurutma kinetiği, kurutucu çeşitleri. Metalik cevher ve kömüre uygulanan çöktürme, filtreleme ve kurutma prosesleri. Cevher zenginleştirme ve hazırlama tesislerinden elde edilen konsantrelerin depolanmasında uygulanan yöntemler. Atıkların bertarafı.

 • MAD817 İleri Jeofizik Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Yeraltı suyu, kömür ve petrol aramaları. Süreksizlikler. Rezerv hesabı. Elastik parametreler.

 • MAD818 Jeofizikte Matematiksel Modelleme (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Modelleme ilkeleri. Denklem sistemlerinin sayısal çözümleri. Fourier dönüşümü. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Gravite, manyetik, özdirenç, manyetotellürik, yapay ve doğal uçlaşma yöntemlerinde modelleme.

 • MAD819 Kıymetli Minerallerin Zenginleştirilmesi (3-0-3) 6 AKTS

Altın, gümüş ve platin elementlerinin ve yataklarının tanıtımı. Fiziksel ve fizikokimyasal zenginleştirme. Liç çözeltisinden gümüş, altın ve platinin kazanılması.

 • MAD820 Tuz Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Tuz yataklarının jeolojisi. Tuz madenciliği. Kaya tuzunun temel mekanik özellikleri. Kaya tuzunda dilatasyon ve yenilme davranışı. Kaya tuzunda zamana bağımlı sünme davranışı. Analitik çözümleme yöntemleri. Sayısal çözümleme yöntemleri. Maden açıklıkları için duraylılık çözümlemeleri.

 • MAD821 Artık Barajlama (3-0-3) 6 AKTS

Artık atma ve artık barajlama yöntemleri. Baraj planlaması ve arazi hazırlama. Baraj tasarımını etkileyen faktörler. Katı ve bulamaç halindeki artıkların çevresel etkisi. Barajların su kazanımı. Artık maddelerin ıslahı. Barajlarda karşılaşılan sorunlar. Çeşitli madencilik  artıkları.

 • MAD822 Yeraltı Madenciliğinde Kaya ve Kömür Patlaması (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Kaya ve kömür patlama olgusu. Kaya patlaması hasar mekanizmaları ve şiddeti. Açıklık çevresinde statik ve dinamik gerilme değişimleri. Kaya ve kömür patlaması tahmin yöntemleri ve sayısal uygulamaları. Kaya davranışının laboratuvar ve yerinde izlenmesi. Önlem yöntemleri. Önemli kaya ve kömür patlaması olaylarına örnekler.

 • MAD823 Proje Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Proje yönetiminin temelleri. Proje entegrasyon yönetimi. Proje iş dağılım ağacının oluşturulması. Kaynak gereksiniminin kestirimi. Planlama ve bütçe programlarının oluşturulması. Belirsizliklerin çözümlenmesi. Kaynak dengeleme. Kazanılmış değer analizi. Projenin izlenmesi ve denetimi.

 •  MAD824 Kayaçların Delinebilirliği (2-2-3) 6 AKTS

Giriş ve konunun önemi. Delinebilirlik. Delinebilirlik parametreleri. Delme İşlemi ve kullanılan makineler. Delinebilirlik indeks deneyleri. Laboratuvar deneyleri. Değerlendirme.

 •  MAD897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 •  MAD898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 •  MAD899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin