Anabilim Dalları
31 Biology
31 Environmental Engineering
31 Electrical Electronics Engineering
31 Physics
31 Geomatics Engineering
31 Elementary Science Education MSc Program
31 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
31 Civil Engineering
31 Geological Engineering
31 Chemistry
31 Mining Engineering
31 Mechanical Engineering
31 Mathematics
31 Metallurgical and Material Engineering
31 Molecular Biology
31 Nanotechnology Engineering
31
Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • MAK701 İleri Termodinamik (3-0-3) 6 AKTS

Termodinamiksel metinler ve temel termodinamik prensipler. Kapalı sistemler için termodinamiğin birinci yasası. İş transferi. Termodinamiğin birinci yasasının açık sistemlere uygulanması. Açık ve kapalı sistemlere ikinci yasanın uygulanması. Entropi artırımı ve tersinmez olaylar. Tek fazlı ve çok fazlı sistemler.

 • MAK703 İleri Akışkanlar Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri. Hareketin analizi. Kuvvet ve gerilmelerin analizi. Sıkışamaz akışkanların potansiyel akım teorisi. Viskoz akışkanların türbülanslı akımı. Sınır tabaka teorisi. Difüzyon. Dispersiyon.

 • MAK705 Benzeşim ve Model Tekniği (3-0-3) 6 AKTS

Fiziksel büyüklüklerin boyutları ve birim sistemleri. Boyut analizi. Benzeşim teorisi. Deney sonuçlarının grafik gösterimleri Amprik denklemler.

 • MAK707 İleri Isı İletimi (3-0-3) 6 AKTS

Isı iletiminin genel denklemi. Kararlı rejimde iki ve üç boyutlu ısı iletimi. Geçici rejimde iki ve üç boyutlu sistemlerde ısı iletimi. Kanatlar. Değişken kesitli kanatlar. Kanatlı yüzeylerden olan ısı aktarımı. Isı iletiminde sayısal yöntemler.

 • MAK708 Turbomakina Teorisi ve Hesabı (3 0 3) 6 AKTS

Turbomakinalarda benzerlik, boyut analizi, performans karakteristikleri, Reynolds ve model etkileri. Cordier diyagramı, boyutsuz özgül hız ile sınıflandırma. Enerji dönüşümü ve termodinamik esasları, verim tanımları. Kaskat sistemi, kaskat ve izole kanat verileri ile hesap. Radyal, yarı eksenel ve eksenel makinaların etüdü ve hesap esasları. Üç  boyutlu akış . Kavitasyon.

 • MAK709 Mekanizmaların İleri Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Modern kinetik analizin esasları. Euler-Savary denklemi. Eğri teorisi. Yüksek dereceden ivmeler. Uzay mekanizmalarının kinetiği. Screw cebri ve uzay mekanizmalarının kinematiği. Skew cebri ve uzay mekanizmalarına uygulamalar. Robot kinematiğine giriş.

 • MAK713 İleri Titreşim Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Genelleştirilmiş koordinatlar. Konservatif sistemler için Lagrange denklemleri ve kullanılması. Potansiyel ve kinetik enerjinin matrislerle ifadesi. Dinamik sistemlerde modelleme. Tesir katsayıları metodu. Matris metodu ile analiz. Frekans cevap fonksiyonu. Mod analizi. Çok serbestlik dereceli sistemlerde kritik hız hesabı.

 • MAK715 Mühendislik Matematiği I (3-0-3) 6 AKTS

Adi diferansiyel denklemler. Adi diferansiyel denklemlerde temel çözümlemeler. Adi diferansiyel denklemlerde seri çözümlemeler. Bessel fonksiyonları. Legendre eşitlikleri. Laplace dönüşümleri. Fourier serileri

 • MAK716 Mühendislik Matematiği II (3-0-3) 6 AKTS

Kısmi diferansiyel eşitliklerin sınıflandırılması, kısmi diferansiyel sistemler kullanılarak temel mühendislik problemlerinin modellenmesi ve formülasyonu. Strum-Liouville teorisi. Karmaşık sayılar ve Cauchy-Riemann eşitlikleri. Fourier dönüşümleri, Laplace dönüşümleri, Hankel dönüşümleri, Mellin dönüşümleri.

 • MAK717 Mühendislikte Nümerik Metotlar (3-0-3) 6 AKTS

Modelleme, bilgisayarlar ve hata analizi. Denklemlerin kökleri. Doğrusal cebirsel denklemler. Optimizasyon. Eğri uydurma. Sayısal türev ve İntegral. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Kısmi differansiyel denklemlerin sayısal çözümü.

 • MAK723 Klima ve Soğutma Sistemleri Tasarımı (3-0-3) 6 AKTS

Isı kazançlarının belirlenmesi ve yük hesabı. Hava kanalları dizaynı. Sistemde kullanılan evaparatör kondenser, serpatin vb. cihazların projelendirilmesi. Basınç kayıplarının bulunması.

 • MAK727 Kaynak Yöntemleri ve Donanımları (3-0-3) 6 AKTS

Kaynağın tarifi ve sınıflandırılması. Kaynak kabiliyeti. Kaynak makinaları. Ergitme kaynağı. Ark kaynak yöntemleri. Termik kesme usulleri. Kaynaklı parçalarda meydana gelen distorsiyonlar ve gerilmeler. Kaynak hataları. Elektrik direnç kaynağı. Sürtünme kaynağı. Doldurma kaynağı. Diğer kaynak yöntemleri. Plastik malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan kaynak yöntemleri. Kaynaklı imalatın esasları. Kaynak tekniğinde iş güvenliği.

 • MAK729 Endüstri Malzemeleri (3-0-3) 6 AKTS

Malzeme ekonomisi ve malzeme seçimi. Genel konstrüksiyon malzemeleri. Demir esaslı malzemeler. Hafif metaller ve alaşımları. Ağır metaller ve alaşımları. Plastik malzemeler ve şekillendirme. Takım malzemeleri. Düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklıkta malzeme seçimi için kriterler. Isıl işlem sorunları. Yüksek sıcaklık malzemeleri refrakter ve seramik malzemeler. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı malzemeler. Kaynak konstrüksiyon için malzeme seçimi. Yüksek polimer malzemeler. Metalik kaplama malzemeleri. Yay malzemeleri. Sert çelikler. Mikroalaşımlı çelikler. Malzemelerde aşınma. Kullanım yerine bağlı malzeme seçimi.

 • MAK730 Döküm Tekniğinde Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS

Model malzemelerindeki gelişmeler. Model plakaları. Kalıp ve maça malzemeleri. Bağlayıcılar. Kalıp yapım teknolojisindeki gelişmeler.

 • MAK732 Işık Metal Mikroskopisi (3-0-3) 6 AKTS

Işık Metal mikroskobu karakteristikleri. Metallerin karakteristik özelliklerinin tanımı. Metalografi. Atom yapısı ve kristal yapı. Tek fazlı, çift fazlı yapılar. Tane türleri, tane ile özellikler arasındaki ilişki. Kontrast mekanizmaları. Numune seçimi. Dağlayıcılar, dağlama işlemi mikro ve makro dağlama. Fazların ayırt edilmesi, tane biçimleri  ve tane büyüklüğünün tespiti. Işık Metal mikroskobunda çeşitli malzemelerin incelenmesi. Elektron mikroskobu. TEM karakteristikleri. SEM ve TEM için numune hazırlama ve numunelerden alınan resimlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 • MAK733 Sonlu Elemanlar Metodu (3-0-3) 6 AKTS

Temel kavramlar. Matris cebiri. Bir boyutlu problemler. Kafesler. İki boyutlu problemler. Eksenel simetrik problemler. İki boyutlu izoparametrik elemanlar ve nümerik integrasyon. Krişler ve çerçeveler. Gerilme analizinde üç boyutlu problemler. Skaler alan problemleri. Dinamik problemler.

 • MAK736 Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene. Muayene sonrası kabul ve red koşulları. Çelik, alüminyum, bakır, pirinç gibi metalik malzemeler, plastik gibi metalik olmayan malzemeler, seramik ve kompozit malzemeler, döküm ve dövme malzemeleri, kaynak dikişleri, borular vb. için uygulanan standart Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene çeşitleri. Sertlik ölçme. Çekme deneyi. Basma deneyi. Burulma deneyi. Eğme ve katlama deneyleri. Metalik saç ve bantların çökertme deneyi. Sürünme ve gerilme gevşemesi deneyleri. Kırılma ve kırılma tokluğu deneyi. Çentik darbe deneyi. Yorulma deneyi. Işınlandırma deneyleri. Elastik dalga deneyleri. Elektrik ve manyetik deneyler. Optik deneyler. Fotoelastisite. Fotoelastik model ile gerilme tespiti. Diğer deneyler. Hasar analizleri.

 • MAK738 Uygulamalı Elastisite (3-0-3) 6 AKTS

Gerilme analizi. Gerilme ve zorlanma bağıntıları. Elastisitede iki boyutlu problemler. Kirişlerin eğilmesi. Prizmatik çubukların burulması. Eksenel simetrik problemler. Plaklar ve kabuklar.

 • MAK739 Kırılma Mekaniği (3 0 3) 6 AKTS

Temel kavramlar. Çatlak ucunda gerilme. Gerilme şiddet faktörü. Griffith kriteri. Kırılma tipleri. Kırılma ve çatlak ilerleme mekanizmaları. Akma kriterleri. Kırılma kriteri ve kırılma tokluğu. Sünek ve gevrek kırılma. Elastik çatlak-ucu gerilme alanı. Airy gerilme fonksiyonu. Çatlak ucu plastik bölgesi. Çatlak ucundaki plastik bölge büyüklüğünün bulunması. Enerji prensibi. Enerji serbest kalma  oranı. Çatlak ilerleme kriteri. Çatlak direnci (R eğrisi). J integrali. Düzlem zorlanma  kırılma tokluğu. Standart testler. Düzlem gerilme ve geçiş davranışı. Düzlem gerilme kavramı. Kalınlık etkisi. Elastik-plastik kırılma mekaniği. Çatlak ucu açılma yer değiştirmesi. CTOD kriterinin kullanımı. Kritik CTOD’a etki eden parametreler. J ile CTOD arasındaki ilişki. JIc ve JR nin  ölçülmesi. Yorulma çatlak ilerlemesi. Çatlak ilerlemesi ve gerilme şiddet faktörü. Çatlak ilerlemesine etki eden faktörler. Malzemelerin kırılma direnci. Korozif ortamlarda kırılma. Kırılma mekaniğinde kullanılan test metodları. Malzeme ömrü ve çatlak uzunluğu hesaplama yöntemleri.

 • MAK740 Mekanikte Enerji ve Varyasyon Metodları (3-0-3) 6 AKTS

Matematik araçlar: skaler, vector ve kartezyen tansörler. Varyasyonel notasyon. Fonksiyonel kavramı. Birinci varyasyon. Euler-Lagrange denklemi. Bir değişkenli fonksiyonların stasyoner değeri. Çok değişkenli fonksiyonların stasyoner değeri. Sınır koşulları. İş ve enerji. Minimum potensiyel enerji prensibi.

 • MAK744 Kütle Transferi (3 0 3) 6 AKTS

Temel kavramlar; Fick kanunu, konsantrasyon tanımları, hız, kütlesel akı bağıntıları. İkili gaz karışımlarında moleküler yayılım. Gaz karışımları için yayılım katsayısı. İkili sistemler için süreklilik eşitliği. Kararlı hal kütle transferi. Homojen kimyasal reaksiyon içermeyen sistemlerde kütle yayılımı. Hetorejen  kimyasal reaksiyonlu kütle transferi, homojen kimyasal reaksiyonlu kütle yayılımı. Zamana bağlı kütle yayılımı. Taşınımla kütle geçişi.

 • MAK750 Sürekli Sistemlerin Titreşim Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Sürekli sistemler. Düz krişler, eğri kirişler. Çerçeve sistemleri. Düzlem içi ve düzlem dışı serbest titreşimler. Elastik potansiyel ve kinetik enerji denklemleri. Sonlu elemanlar yöntemi. Şekil fonksiyonları. Doğal frekanslar. Zorlanmış titreşimler ve yapısal çözümler. Titreşim mod şekilleri. Sonlu elemanlar çözümleri için bilgisayar programı oluşturma.

 • MAK754 Malzemelerde Yorulma (3 0 3) 6 AKTS

Malzemelerde dayanım ve güvenlik. Yorulma olayının tanımı ve mekanizması. Hasar analizi. Kırılma teorileri. Elastik-plastik kırılma. Yorulma zorlamasının özellikleri, yorulma kırılmasının nedenleri ve kırılma etkenleri. Yorulma kırıklarının görünümü. Yorulma kırılmasının oluşum şekilleri, yorulma çatlak ilerlemesi. Değişken genlikte yorulma çatlak ilerlemesi ve yorulma kırılmalarına örnekler. Yorulma dayanımın saptanması. Yorulma sembolleri. Yorulma dayanımı tanımları. Süreli yorulma dayanımı. Yorulma ömrü. Yorulma dayanımının Smith diagramı ile gösterimi. Değişik malzemelerin yorulma dayanımı diagramları. Bağlama elemanlarının yorulma dayanımı. Korozyonlu yorulma. Aşırı yükleme ve bileşik zorlamalar. Yüzey koruma işlemleri uygulanmış malzemelerin korozyon yorulması. Dişli çark ve kompozit  malzemelerin yorulma ve kırılması. Millerde hasar analizi. Çentik duyarlılığı. Yorulma çentik katsayısı. Çeşitli çubuk ve millerin yorulma çentik katsayıları ve hesapları. Gerilme azaltıcı ve arttırıcı çentikler. Boyut, yüzey kesit biçiminin yorulma dayanımına etkisi. Darbe etkisi, emniyet katsayısı. Makine parçalarının boyutlandırılması. Sayısal örnekler ve hesaplamalar.

 • MAK755 Malzemelerin Mekanik Davranışı (3 0 3) 6 AKTS

Kristal yapı kusurları. Dislokasyonlar. Plastik şekil değiştirme mekanizmaları. Metallerde dayanım artırıcı mekanizmalar. Hasar ve kırılma.

 • MAK756 Triboloji (3 0 3) 6 AKTS

Yüzeylerin geometrik karakteristikleri ve yüzey kalitesi, kuru sürtünme durumu, sürtünme teorileri, sınır sürtünme durumu, aşınma ve mekanizması, yağlayıcılar, yağlama sistemleri, sıvı sürtünme bölgesinde çalışan sistemler, Reynolds diferansiyel denklemi, radyal ve eksenel kaymalı yataklar, dıştan basınçlandırılmış yataklar. Yuvarlanma hareketi yapan elemanlar arasındaki sıvı filmler, elastrohidrodinamik, dinamik yüklü yataklar, termohidrodinamik, hidrodinamik kararsızlık.

 • MAK757 Makina Tasarımında Sonlu Elemanlar Metodu ile Uygulamalar (3 0 3) 6 AKTS

Sonlu elemanlara ait temel kavramlar. Katı cisimlerin bir, iki ve üç boyutlu modellenmesi, Çubuk eleman, kiriş eleman, düzlem eleman, eksenel simetrik eleman, kontak eleman, termal eleman özellikleri. Dişli sistemleri, perçin bağlantıları, sıkı geçme bağlantıları, kaynak bağlantıları, yapıştırıcı bağlantılar, vidalı bağlantılar, basınca maruz kalan silindirler, kiriş sistemler. Lineer olmayan malzeme özellikleri, malzeme sabitleri. Yükleme ve Sınır Şartları, yorulma, çatlak ilerlemesi, termal gerilme, kalıntı gerilme ve çarpma problemleri.

 • MAK758 Deneysel Gerilme Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Matematiksel elastisite teorisinde temel kavramlar, zorlanma ölçüm metotları, algılayıcı seçimine etkiyen temel faktörler, algılayıcı seçimi ve seçim prosedürleri, algılayıcı uygulamaları, zorlanma algılayıcı devreleri, zorlanma ölçümlerinde hata kaynakları, zorlanma ölçümlerinde uyarma seviyeleri, ölçümlerde düzeltme faktörleri, uygulama örnekleri.

 • MAK760 Kurutma Teknolojisi (3 0 3) 6 AKTS

Kurutma tekniği, kurutucu akışkanın nemi, kurutulan ürünün nemi, kurutmanın niteliksel tanımı, higroskopik olmayan ürünlerin kurutulması, kurutmanın statik hesaplanması, kurutmanın dinamik hesaplanması, endüstriyel kurutmanın temelleri.

 • MAK762 Makina Elemanlarında Güvenirlik ve Ömür Hesapları (3 0 3) 6 AKTS
 • MAK797 Yüksek Lisans Seminer (0 2 0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • MAK798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2 0 0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • MAK799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0 1 0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Makina Mühendisliği ABD Doktora Ders İçerikleri

 • MAK801 Ekserji Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Açık ve kapalı sistemler için Termodinamiğin I. ve II. Kanunu; Sürekli akışlı sürekli açık sistemler. Düzgün akışlı dengeli açık sistemler. Ekserji; Kapalı ve açık sistemlerde ekserji analizi, sistemlerde optimizasyon prensipleri. Değişik ısıl proseslerde ekserji analizi uygulamaları; Entropi üretimi, tersinmezlik (ekserji kaybı).

 • MAK802 İki Fazlı Akımlar ve Isı Transferi (3-0-3) 6 AKTS

İki fazlı akımları ve akım modelleri. İki fazlı akımlarda sürtünme basınç kayıplarının belirlenmesi. İki fazlı akımlarda ısı transferi. Durgun kaynama. Zorlanmış konveksiyonlu kaynama ve Post-Dryout ısı transferi. Endüstriyel uygulamaları.

 • MAK803 Yanma (3-0-3) 6 AKTS

Kimyasal termodinamik, teorik ve gerçek yanma işlemleri. Adyabatik alev sıcaklığı. Kimyasal denge, denge sabiti. Eşzamanlı reaksiyonların denge sabiti. Kimyasal kinetik. Çok bileşenli reaktif sistemler için korunum denklemleri. Önkarışımlı gazlarda detonasyon ve deflegrasyon dalgaları. Önkarışımlı alevler. Difüzyon alevleri. Yanma deneyleri. Şok tüpü. Hava kirlenmesi ve yanma.

 • MAK804 Sınır Tabaka Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

Sınır tabaka teorisi; laminer, geçiş ve türbülanslı akış durumlarında iç ve dış akımlarda sınır tabaka denklemleri ve çözümleri . Sürükleme ve sürtünme katsayıları.

 • MAK805 Kurutma Tekniği (3-0-3) 6 AKTS

Kurutma tekniği ve endüstrideki uygulamaları; Kurutulan ürünün nemi ve ıslaklığı. Kurutucu akışkan nemi. Kurutma prensibinin fiziksel açıklaması ve tanımlanması. Kurutmanın static şartlarda hesaplanması (termodinamik). Kurutmanın dinamik şartlarda hesaplanması (ısı ve kütle geçişi). Kurutma aparatları (makinaları).

 • MAK806 Isı Taşınımı (3-0-3) 6 AKTS

Isı transferinin temel denklemleri. Süreklilik, momentum ve enerji eşitlikleri. Tabaka denklemleri. Enerji eşitliği. Türbülanslı akımda zorlanmış konveksiyon. Kararlı türbülanslı akış denklemleri. Türbülanslı akışta sürtünme faktörü, Kanalda zamana bağlı konveksiyon. Doğal konveksiyonda ısı transferi. Yüksek hızlı akışlarda ısı transferi.

 • MAK807 Termal Sistemlerin Tasarımı (3-0-3) 6 AKTS

Tasarım için temel kavram ve tanımlar. Çalışabilir termal sistemler. Isı değiştirgeçlerin tasarımı. Çok etkili evaporatörlerin tasarımı. Akışkanlarla ilgili ekipmanların seçimi. Optimizasyon teknikleri. Araştırma modelleri. Örnek uygulamalar.

 • MAK808 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) (3-0-3) 6 AKTS

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği. Akışkanlar mekaniğinde sonlu hacim ve sonlu fark çözümleri.

 • MAK809 Uzay Mekanizmalarında Analitik Metotlar  (3-0-3) 6 AKTS

Düzlem ve uzay için geçerli dönme ve öteleme matris bileşenlerinin elde edilmesi. 3D rijit cisim dönüşümleri. Uzay mekanizmalarının konum, hız ve ivme analizleri. Uzay mekanizmalarında sentez problemleri. Skew cebri. Robot kinematiğine uygulama.

 • MAK810 Borularda Geçici Kararsız Akımların Hidroliği  (3-0-3) 6 AKTS

Su darbelerinin tanımı. Basınçlı borularda kararsız akımlar. Kararsız akımların temel denklemleri. Rijit su sütunu teorisi. Elastik teori. Karakteristik yöntemle çözüm. Komplike boru sistemlerinde su darbesi. Pompa ve türbinlerin sebep oldukları su darbelerin incelenmesi. Boru hatlarında kararsız akımın oluşturduğu problemler. Su darbelerini kontrol cihazları ve yöntemler.

 • MAK811 İleri Titreşim Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Titreşimler İle İlgili Tanım Ve Kavramlar. Süperpozisyon Prensibi.Tesir Katsayıları. Lagrange Denklemlerinin Matrissel Şekli. Koordinat Dönüşümleri, Bağlılık, Hareket Denklemleri. Ayrık Sistemlerde Tabii Metodlar. Özdeğer Problemi. Özvektörlerin Ortogonallığı. Modal Matris. Normal Koordinatlar, Açılım Teoremi. Matris İterasyonu Metodu. İkinci Özvektörlerin Bulunması. Rayleigh Oranı. Dunkerley Formülü. Sürekli Sistemlerin Titreşimi. Sınır Değer Formülasyonu. Öz Fonksiyonların Ortogonallığı. Tellerin Ve Çubukların Titreşimleri.Tabii Mod Ve Frekansların Bulunmasında Yaklaşık Metodlar. Random (Rastgele) Titreşim Yaklaşımı.

 • MAK812 Mühendislik Matematiği II (3-0-3) 6 AKTS

Diferansiyel denklem sistemleri. Operatör metodları. Kanonik çözümler. Çok serbestlik dereceli titreşim problemlerinin modellenmeleri. Yaklaşık çözüm yöntemleri. Bessel diferansiyel denklemleri ve Bessel fonksiyonları. Legendre polinomları. Gauss denklemi. Gamma fonksiyonları. Laplace dönüşümleri. Kısmi türevli diferansiyel denklem tipleri. Bir ve iki boyutlu dalga denklemleri. Sürekli ortam titreşimlerinde sınır-değer problemleri. Isı yayılması olaylarında sınır-değer problemleri.

 • MAK813 İleri Kontrol Teorileri (3-0-3)  6 AKTS

Matematiksel ve teknik temeller. Endüstriyel kontrol problemleri. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi. Durum uzayı modelleme teknikleri. Süreksiz sistemler ve Z-Dönüşümleri, süreksiz denklemlerin Durum uzayı gösterimleri. Durum denklemlerinin çözümleri. Kontrol sistemlerinin zaman ve frekans düzleminde analizleri ve tasarım teknikleri.

 • MAK814 Robot Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Robotiğin tarihçesi ve robotların sınıflandırılmaları. Robot elemanları. Robot konrolünün prensipleri. Robot kinematiği. Doğrusal ve ters kinematik yaklaşım teknikleri. Robot dinamiği ve Lagrange formülasyonu. Robotların endüstriyel kullanımı.

 • MAK816 Makina Mühendisliğinde yapay Zeka Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Yapay zeka kavramı, amacı ve yapay zeka teknikleri. Uzman sistemlerin yapısı. Çıkarım mekanizmaları. İleriye zincirleme, geriye zincirleme teknikleri. Bilginin düzenlenmesi ve bilgi tabanları. Bilgiyi ifade etme teknikleri. Kurallar, objeler, sistematik ağlar. Uzman sistem “shell”leri ve kullanımları. Uzman sistem uygulama alanları. Seçim programları. Tasarım programları. Mevcut programların incelenip değerlendirilmeleri. Uzman sistem geliştirme çalışmaları. Genetik algoritma (GA) mantığı. Genetik yapı. Çaprazlama, Mutasyon. GA uygulama alanları. GA geliştirme ve çalışmaları. Yapay sınır ağı (YSA) mantığı. YSA yapıları ve teknikleri. Perceptron geriye yayılım. Hopfield Network teknikleri. Geriye yayılma tekniği uygulama alanları ve program geliştirme çalışmaları. Belirsizlikler ve modellemeleri ve uygulama çalışmaları. Bulanık Küme (Fuzzy Sets); Bulanık mantık kavramı, uygulama çalışmaları.

 • MAK817 Plaklar ve Kabuklar (3 0 3) 6 AKTS

Doğrusal elastik plaklar. Kabukların memran ve eğilme teorileri. Kenar etkilerinin yaklaşık incelenmesi. Yüzeylerin differansiyel geometrisi. Eğrisel koordinatlarda doğrusal ve doğrusal olmayan plak ve kabuk teorileri. Anizotropik ve katmanlı kabuklar. Kararlılık ve burkulma sonrası davranışlar. Çökme analizi. Sonlu elemanlar metotları ile analiz.

 • MAK818 Plastisite Teorisi (3 0 3) 6 AKTS

Gerilme ve şekil değiştirme ilişkileri. Orantı sınırının ötesinde malzemelerin genel davranışı ve akma kriteri. Plastik akış hakkındaki yaklaşık teoriler. Eğilme, burulma düzlemsel şekli değiştirme ve gerilme problemlerine uygulamalar. İzotropik sertleşen malzemeler için plastik teori. Kinematik sertleşme ve zamana bağımlılık. Kristal kaymaya dayalı teoriler. Varyasyonel teoremler. Toplam deformasyon teorilerinin sınırları. Genelleştirilmiş gerilmeler teorisi. Kabukların limit analizi. Darbe yüklerine karşı plastik davranış. Minimum ağırlık tasarımı.

 • MAK819 CAD/CAM Tümleşikli Ürün Geliştirme ve İmalatı (3 0 3) 6 AKTS

Sistamatik ürün geliştirme. İmalat, ergonomi, estetik, çevre için tasarım. Modern ürün geliştirme teknikleri ve CAD yazılımları. Veri aktarma formatları. Modern imalat teknikleri (erozyon, hızlı prototipleme, vs.) CNC tabanlı takım tezgahları ve CAM yazılımları. CAD için kullanılan imalat veri formatları(iges, step, vs.). CL verisi için son işlemci dönüşümü. Örnek ürün tasarım ve imalat için vaka incelemeleri. Örnek ürün protipleri geliştirme ve imalatı. Endüstriyel uygulamalar.

 • MAK820 Tansör Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Vektörler ve vektörel analizin temelleri. Tansör kavramı ve tansörlerle cebirsel işlemler. Koordinat dönüşümleri. Kovaryant ve kovaryant vektör alanları. Kovaryant ve kovaryant tensör alanları. Simetrik ve ansimetrik tansör. Metrik tensör. Christoffel sembolleri. Permutasyon sembolü. Kovaryant türev, gradient, diverjans ve rotasyonel tansör analizinin mühendislik problemlerine uygulanması.

 • MAK821 İleri Mühendislik Malzemeleri (3-0-3) 6 AKTS

Metal matris kompozitler. Al-Li alaşımları uygulamaları. Yönlü katılaştırılmış ve mekanik alaşımlandırılmış malzemeler. Metalik camlar. Polimer malzemeler.

 • MAK822 Mekanik Sistemlerin Dinamiği (3-0-3) 6 AKTS

Temel nümerik teknikler, matris metodları ve çözüm yöntemleri. Zaman cevabı kavramı, modellenmesi ve nümerik çözümleri. Bazı temel mekanizmaların zaman cevabı metoduyla incelenmeleri. Virtüel iş kavramının gözden geçirilmesi ve uygulamaları. Lagrange hareket denkleminin elde edilmesi, mekanik sistemlere uygulanmasına dair çeşitli örnek problemler. Lagrange denklemi ile analiz. Statik ve dinamik dengeleme tekniklerinin gözden geçirilmesi. Çeşitli temel mekanizmalar için kuvvet dengelemesi. Kuvvet dengelemesi yapılmış temel mekanizmalar için moment dengelemesi. Dengelemenin giriş momentine etkisi. Dengeleme için yapılmış nümerik çalışmalar. Elastik çubuk kavramı. Elastik çubuğun düzlemsel hareketi ve modellenmesi. Rijitlik matrisi. Elastik uzuv modeli. Elastik sistemlerin modellenmeleri ve çözüm teknikleri.

 • MAK823 Malzemelerin Mekanik Davranışı (3-0-3) 6 AKTS

Metallerde plastik şekil değişiminin esasları. Kristal yapılar, yapı kusurları ve dislokasyonlar. Plastik şekil değiştirme mekanizmaları. Malzemelerde dayanım arttırıcı mekanizmalar ve ısıl işlem. Hal dönüşümlerinde homojen ve heterojen çekirdeklenme. Koherent ve inkoherent tane sınırlarının dönüşüme etkileri. Ferrit oluşumu. Perlit oluşumu. Alaşımların ferrit, perlit ve bainit oluşum mekanızmalarına etkileri. Martenzitik dönüşüm. Martenzitin menevişlemesinde ortaya çıkan fiziksel oluşumlar. Soğuk ve sıcak iş takım çelikleri ve hız çeliklerinin ısıl işlemi. Metallerde hasar kavramı, sünek ve gevrek kırılma. Doğrusal elastik kırılma mekaniği esasları ve uygulamaları. Kritik çatlak boyu altı bölgesinde çatlak ilerlemesi. Kırılma mekaniği yaklaşımıyla tasarım. Metallerde çatlak oluşum ve ilerleme mekanizmaları. Mühendislik malzemelerinde yorulma hasarı, yorulma zorlanması türleri, yorulmayı etkileyen faktörler. Yorulma karşı tasarımda malzeme seçimi. Mühendislik malzemelerinde yorulma ve kırılma. Sürtünme mekanizmaları, yüksek sıcaklıklar için malzeme seçim ve tasarım ilkeleri. Metallerin çalıştıkları ortam ve metalurjik yapılardan kaynaklanan gevrekleşme ve çatlak oluşumu.

 • MAK824 İleri Karakterizasyon Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

Taramalı Elektron Milkroskobu (SEM). Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM). Atomik Güç Mikroskobu (AFM). X işınımı kırınımı (XRD). X Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS). İkincil İyon Kütle Spektroskopisi (SIMS).   

 • MAK825 Alışılmamış İmalat Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

Alışılmamış imalat yöntemlerinin sınıflandırılması. Ultrasonik İşleme (USM), Aşındırıcı Jet ile İşleme (AJM), Kimyasal İşleme, Elektro-Kimyasal İşleme (ECM), Elektro Erozyon ile İşleme (EDM), Lazer Işını ile İşleme (LBM), Elektron Hüzmesi ile İşleme (EBM), Plasma Ark ile İşleme (PAM), Patlatmalı Şekil Verme, Elektro-Magnetik Şekil Verme, diğer alışılmamış imalat yöntemleri.

 • MAK826 Gaz Dinamiği (3-0-3) 6 AKTS

Temel tanımlar ve korunum denklemleri. Sıkışabilir akış, şok dalgası ve Mach Sayısı. İzentropik akış. Şok dalgaları. Sabit kesitli kanallarda sürtünmeli akış. Sabit kesitli kanallarda ısı transferi içeren akış. Hipersonik akış. Kararlı süpersonik akışlarda sayısal yöntemler.

 • MAK828 Malzemelerde Yorulma (3-0-3) 6 AKTS

Yorulma olayının tanımı ve mekanizması. Yorulma zorlamasının özellikleri, yorulma kırılmasının nedenleri ve kırılma etkenleri. Yorulma kırıklarının görünümü. Yorulma kırılmasının oluşum şekilleri. Değişik zorlamalar altındaki yorulma kırılmalarına örnekler. Yorulma dayanımın saptanması. Yorulma sembolleri. Yorulma dayanımı tanımları. Süreli yorulma dayanımı. Yorulma ömrü. Yorulma dayanımının Smith diagramı ile gösterimi. Değişik malzemelerin yorulma dayanımı diagramları. Bağlama elemanlarının yorulma dayanımı. Korozyon yorulması. Yüzey koruma işlemleri uygulanmış malzemelerin korozyon yorulması. Çentik duyarlılığı. Yorulma çentik katsayısı. Çeşitli çubuk ve millerin yorulma çentik katsayıları ve hasapları. Gerilme azaltıcı ve arttırıcı çentikler. Boyut, yüzey kesit biçiminin yorulma dayanımına etkisi. Darbe etkisi, emniyet katsayısı. Makina parçalarının boyutlandırılması. Aşırı yükleme ve bileşik zorlamalar. Sayısal örnekler ve hesaplamalar.

 • MAK850Sürekli Sistemlerin Dinamiği (3-0-3) 6 AKTS

Çok serbestlik dereceli sistemlerin özeti. Sürekli sistemlerin tanımlanması. Elastik membrane. İnce ve kalın kirişlerin enine tireşimleri. Kirişlerin boylamasına titreşimleri. Millerin burulma ve eğilme titreşimleri. Mod şekilleri, doğal frekanslar. Serbest ve zorlanmış titreşimler. Reseptans ve mobilite.

 • MAK897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • MAK898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • MAK899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin