Anabilim Dalları
34 Biology
34 Environmental Engineering
34 Electrical Electronics Engineering
34 Physics
34 Geomatics Engineering
34 Elementary Science Education MSc Program
34 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
34 Civil Engineering
34 Geological Engineering
34 Chemistry
34 Mining Engineering
34 Mechanical Engineering
34 Mathematics
34 Metallurgical and Material Engineering
34 Molecular Biology
34 Nanotechnology Engineering
34
Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • MBG717 Böcek Moleküler Fizyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Böcek Fizyolojisinin tarihçesi, kutikulanın yapısı, kitin, sklerotin, kutikula pigmentasyonu, trake ve trakeoller, oksijenin difüzyonu, karbonik anhidraz, kan basıncı, kalp atışının kontrolu, plazmatosit, hemoglobin, yağ doku, beslenme mekanizması, ön barsak, orta barsak, tükrük bezi, selülozun sindirmi, sindirime simyontların katkısı.

 • MBG718 Böcek Moleküler Fizyolojisi II (3-0-3) 6 AKTS

Salgı sistemi, salgı organları, ürat hücreleri, malpighi tüpcükleri, kalın bağırsakta geri emilim, osmotik basıncın düzenlenmesi, suyun emilimi, besin ihtiyacı, vitaminler, enerjikaynakları, anaerobik metabolizma, ipek üretimi, mum, savunma salgıları, büyüme oranı, başkalaşım, juvenil hormon, ekdizon doku, yenilenmesi,eşeysel dimorfizm, fotoperyod ve diyapoz, testis ve sperm hücreleri, yumurtalık ve yumurta hücreleri, döllenme, partenogenez, kanat hareketi, uçma kası, duyu organları, davranış, endokrin bezler, feromonlar.

 • MBG719 Moleküler Hücre Biyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Bu derste hücre teorisi, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, biyomoleküllerin yapıları ve özellikleri, enerji dönüşümleri, genetik bilginin akışı ve hücresel bileşenler tanıtılacaktır.

 • MBG720 Moleküler Hücre Biyolojisi II (3-0-3) 6 AKTS

Hücre seviyesinde incelendikleri zaman canlıların temel bir organizasyon planı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu derste öğrencilere hücredeki organellerin yapı ve görevleri ile hücre zarında taşınma, zar potansiyeli, protein çeşitlenmesi, hücre farklılaşması, embriyo oluşumu ve hücresel bağışıklık gibi işlevlerin temelini oluşturan moleküler mekanizmalar hakkında bilgi verilecektir.

 • MBG721 Sindirim Fizyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Bir hücrelilerden çok hücrelilere, omurgasızlardan insanların da dahil olduğu omurgalılara kadar tüm canlı organizmalarda sindirim sistemi, sorumlu organel veya organlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

 • MBG722 Sindirim Fizyolojisi II (3-0-3) 6 AKTS

Bir hücrelilerden çok hücrelilere, omurgasızlardan insanların da dahil olduğu omurgalılara kadar tüm canlı organizmalarda sindirim sistemi, sorumlu organel veya organlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

 • MBG723 Biyokimyasal Fizyoloji I (3-0-3) 6 AKTS

Biyokimyasal fizyoloji hayvanların değişen metabolizmaya nasıl adapte olduğunu biyokimyasal ve fizyolojik olarak çalışan bir alandır. Aşırı su kaybının önlenmesi, besin toplama ve dalgalanma gösteren sıcaklık, tuzluluk, ve oksijen seviyelerinde hayvanların biyokimyasal fizyolojilerinde oluşan değişimler ile ilgilenir. Hücresel seviyede sinyal iletimi ve hormonların etki mekanizması, karbohidrat, lipid, ve protein metabolizmasının metabolik yollarının düzenlenmesi, aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, makro ve mikro besin bileşenleri, besin maddelerinin sindirimi ve emilimi, karbohidrat ve yağlar arasındaki dönüşüm, vücudun vitamin ve mineral kullanımı, aşırı beslenmede enerji harcanması ve gereksimi, açlık, kas faaliyeti, beslenme yetersizliği, yanlış beslenme ve buna bağlı olarak fazla kilo alınması, vücut sıvıları, kan, elektrolit dengesi, asit baz dengesi, serbest radikal oluşumu ve antioksidantların fizyolojisi sırasında meydana gelen biyokimyasal olaylar incelenecektir.

 • MBG724 Biyokimyasal Fizyoloji II (3-0-3) 6 AKTS

Bu ders metabolizma, enzimlerin yapısı ve fonksiyonları, sinyal iletimi ve hormonların etki mekanizması, karbohidrat, lipid, ve protein metabolizmasının metabolik yollarının düzenlenmesi, aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, makro ve mikro besin bileşenleri, besin maddelerinin sindirimi ve emilimi, karbohidrat ve yağlar arasındaki dönüşüm, vücudun vitamin ve mineral kullanımı hakkında bilgi vermektedir.

 • MBG725 Sistem Fizyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Hücresel fizyoloji, Sinir ve kas fizyolojisi, Özel Duyu organları, Endokrinoloji, üreme, insan solunum sistemi, organizmalarda biyomoleküllerin taşınması, metabolik olayların düzenlenmesi.

 • MBG726 Metabolizma (3-0-3) 6 AKTS

Canlı organizmaların oluşması ve metabolik ara ürünleri, lipid, karbohidrat, protein metabolizması, RNA sentezi ve aşamaları, sinyal mekanizmaları, protein hedefleme, sinyal sekansları, sinyal tanıma proteinleri.

 • MBG727 Biyolojik Bilimlerde Biyoinformatik (2-1-3) 6 AKTS

Biyoinformatik araçların kullanımı ve uygulamaları (protein yapı analizi, primer dizaynı, mutasyon analizi, promotor bölgesi tahmini, metilasyon analizi, kesim haritalaması, homoloji araştırma, dizi eşleme, mikroarray teknolojisi ve analizi vb.), genom tarayıcıları ve veri tabanlarının tanıtılması ve uygulamaları (NCBI, Pubmed, Sanger, Ensembl, UCSC vb.).

 • MBG728 Moleküler Biyolojide Model organizmalar (3-0-3) 6 AKTS

Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalarda kullanılan çeşitli ökaryotik ve prokaryotik model organizmanın (E. coli, S. cerevisiae, S. pombe, D. melanogaster, C. elegans, D. reiro, M. musculus, R. norvegicus, A. thaliana) tanıtılması, kullanım alanlarının, nasıl ve niçin kullanıldıklarının, avantajlı ve dezavantajlı yanlarının, örnek araştırma makaleleri eşliğinde işlenmesi.

 • MBG729 İleri Gen Moleküler Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

İleri gen moleküler biyolojisi konularının (kromozom paketlenmesi, DNA tamir mekanizmaları, gen ifade kontrol mekanizmaları, sinyal yolakları, hücre döngüsü vb.) işlenmesi ve bu konularda yapılan güncel ve yüksek etki değerine sahip araştırma ve derleme türü makalelerin, detaylı olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması.

 • MBG730 Kanserin Moleküler Temelleri (3-0-3) 6 AKTS

Onkogenler ve tümor baskılayıcı genler, sinyal yolakları, hücre döngüsü, kanser gelişimi, angiojeneziz, metastaz, tümör immünolojisi, kanser tedavisi konuları ve bu konularla ilgili güncel ve yüksek etki değerine sahip araştırma veya derleme türü makalelerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması.

 • MBG731 Moleküler Biyolojide Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS

Modern moleküler biyolojide kullanılan teknik ve protokollerin, örnek bilimsel makaleler yardımıyla anlatılması.

 • MBG732 İleri Moleküler Genetik (3-0-3) 6 AKTS

Mendel ve Non-Mendel kalıtım mekanizmaları, prokaryot ve ökaryotlarda replikasyon ve rekombinasyon mekanizmaları, gen yazılım ve çevirim mekanizmaları ve bu mekanizmaların düzenlenmesi, mitokondri genomu ve bu konularda yapılan güncel ve yüksek etki değerine sahip araştırma ve derleme türü makalelerin, detaylı olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması.

 • MBG733 Tıbbi Genetik (3-0-3) 6 AKTS

Mendel kuralları, Aile ağacı, mutasyonlar, otozomal dominant, otozomal resesif, X kromozomal kalıtımın özellikleri, tek gen hastalıklarında fenotipi etkileyen faktörler, mozaisizm, uniparental dizomi ve genomik imprinting, multifaktöriyel kalıtım, mitokondriyal kalıtım ve üçlü tekrar hastalıkları gibi temel tıbbi genetik kavramların anlatılması.

 • MBG734 Prenatal Tanı ve Genetik Danışma (3-0-3) 6 AKTS

Günümüzde kullanılan prenatal tanı yöntemleri, Prenatal taramaların önemi, Prenatal Tanı endikasyonları, Amniosentez, Koryon Villi biyopsi örneklerinden kromozom analizi, Kordosentez, Genetik danışmanın önemi ve temel prensipleri, tek gen hastalıklarında, nonmendelian ve multifaktöriyel hastalıklarda genetik danışma, kromozom anomalilerinde, mental geriliklerde ve konjenital malformasyonlarda genetik danışma ve genetik danışmanın etik ve kanuni yönleri.

 • MBG735 Hücre Kültürü Teknikleri ve Uygulama Alanları (3-0-3) 6 AKTS

Çok hücreli canlılardan alınan hücrelerin nasıl kültüre edildiği, kültür özellikleri, kültür yapmada kullanılan araç ve materyallerin hazırlanması (hücre kültürü laboratuarlarında güvenlik, doku kültürü laboratuarında çalışma prensipleri, kontaminasyon, sterilizasyon teknikleri, kültür medyumları ve solüsyonlar) ve hücre kültürü yöntemlerinin moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulama alanları

 • MBG736 Rekombinant DNA teknolojisinin Tedavide Kullanımı (3-0-3) 6 AKTS

Bu dersin temel amacı DNA dizi tasarımı ve güncel araştırmalarda uygulanan klonlama tekniklerinin öğrenilmesi olup, genetik tedavinin uygulanmasındaki evreler, antisens oligonükleotidlerde tedavi, genetik immünomodülasyonlar, normal dokunun korunması, hedef dokular ve gen transfer tekniklerinin seçimi, ilaç hedeflenmesi, gen tedavisi gibi konular işlenecektir.

 • MBG737 Sitogenetik (3-0-3) 6 AKTS

Kromozom yapı ve organizasyonu, kromozom bandlama teknikleri, X inaktivasyonu, Lyon hipotezi, mayotik kromozomlar, kromozom kırıkları, uzun süreli kültürlerden insan kromozomlarının eldesi, karyotipleme, sitogenetikte araştırma yöntemlerinin incelenmesi.

 • MBG738 Kök Hücre ve Güncel Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Kök hücre nedir, kök hücre çeşitleri, elde edilmesi, çoğaltılması ve farklılaşması, bulundukları yerleri, görevleri ve kök hücre kültür metodları, tanı ve tedavi amaçlı kullanımasının öğrenilmesi.

 • MBG739 Genom Analiz Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

DNA İzolasyonu, RNA İzolasyonu, Elektroforez, Hibridizasyon Yöntemleri (Northern, Southhern ve WesternBlot), Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Real-Time PCR, RFLP, VNTR ve STR Polimorfizmi, SSCP, ARMS ve ASO Tekniği, DNA Dizi Analizi, Mikroarray, Ekzom Dizileme (Next Generation Sequencing)

 • BIY709 İleri Böcek Biyokimyası-I (2-2-3) 6 AKTS

Organogenez, Peritrofik zar, Sindirim enzimleri, Besin maddeleri, Besin alınımı ve kullanımının ölçülmesi, Deri değiştirme ve yeni kütikül tabakasının oluşumu, Protorasik bezler, Korpora allata ve Jüvenil hormon, Metabolizmanın ara yolları, Merkezi sinir sistemi, Nöropil, Aksiyon potansiyelinin iletimi.

 • BIY710 İleri Böcek Biyokimyası-II (2-2-3) 6 AKTS

Kaslar, Kasların temel yapısı, Kemoreseptörler, Hemositler, Böceklerde hemoglobin, Trake sisteminin yapısı, solunum pigmentleri, Su dengesi, Malpighi tüpçükleri, feromonlar, Dişi üreme sistemi, Koryon.

 • BIY716 Biyoteknoloji (3-0-3) 6 AKTS (3-0-3) 6 AKTS

Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin temel prensipleri, Metabolitlerin üretimi, Biyoteknolojinin insan ve çevre açısından önemi.

 • BIY717 Sağlık Biyokimyası (3-0-3) 6 AKTS

Biyomoleküllerin genel yapı ve fonksiyonları, metabolizma bozuklukları, ara metabolik olayların denetlenmesi ve düzenlenmesi, biyokimyasal korunma sistemleri, besinsel biyomoleküllerin canlılar için önemi.

 • BIY718 Doku ve Sistem Fizyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Salgı sistemi, salgı organları, ürat hücreleri, malpighi tüpcükleri, kalın bağırsakta geri emilim, osmotik basıncın düzenlenmesi, suyun emilimi, besin ihtiyacı, vitaminler, enerjikaynakları, anaerobik metabolizma, ipek üretimi, mum, savunma salgıları, büyüme oranı, başkalaşım, juvenil hormon, ekdizon doku, yenilenmesi,eşeysel dimorfizm, fotoperyod ve diyapoz, testis ve sperm hücreleri, yumurtalık ve yumurta hücreleri, döllenme, partenogenez, kanat hareketi, uçma kası, duyu organları, davranış, endokrin bezler, feromonlar.

 • BIY719 Moleküler Metabolizma (3-0-3) 6 AKTS

Canlı organizmaların metabolik ara ürünleri, yapı taşları ve bunların fonksiyonları. Karbohidratlar, lipidler,hormonlar ve vitaminlerin metabolizması, amino asitlerin bireysel metabolizmaları . RNA nın sentezi ve işlenmesi,protein hedeflendirilmesi, sinyal sekansları, sinyal taşıyıcı partikül. Reseptör aracılığı ile endositoz.

 • BIY741 Bitki Doku Kültürü Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Biyoteknoloji çalışmalarında temel çalışma konularından biri olan bitkilerde hücre ve doku kültürünün tarihçesi, temel prensipleri, kullanılan kimyasal maddeler ve malzemeler, besin ortamları, amaçlarına göre bitki hücre ve doku kültürü tipleri (sekonder metabolit üretimi, hücre süspansiyon kültürleri, biyoreaktörler, somatik embriyo elde edilmesi).

 • BIY743 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Temel bilim çalışmalarında ultrasütürktürel yapı araştırmalarında önemli bir araç olan elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar için temel konuları vermek amaçlanmıştır. Elektron mikroskop tipleri, çalışma prensipleri, ince yapı araştırmalarında kullanılan preparasyon teknikleri, örnek protokoller ve son yıllarda gelişen teknikler .

 • BIY745 Bitki Büyüme Düzenleyicileri (3-0-3) 6 AKTS

Temel bilim çalışmalarında ve uygulamalı biyolojik bilimlerde, bitki yetiştiriciliğinde, bitki doku kültüründeki araştırmalarında önemli uyarıcı maddeler olan bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanıldığı çalışmalar için temel konuları vermek amaçlanmıştır. Bitki büyüme maddelerinin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin, sitokininlerin, giberellik asitlerin, absisik asitin, etilenin ve yeni çalışmalarla bitki büyüme maddesi olarak nitelendirilen organik moleküllerin bitkide biyosentezi, işlevleri, metabolizmadaki yeri ve yıkımları, sentetik bitki büyüme maddelerinin özellikleri.

 • BIY756 Tohumların Tıbbi ve Farmakolojik Özellikleri (3-0-3) 6 AKTS

Tohumun gelişimi ve yapısı, Tohumların tedavi amaçlı kullanılması(Etnobotanikteki yeri), Tohumda bulunan maddeler(Yağ asitleri, Antioksidanlar, İnorganik bileşenler vs.),Sağlık açısından tohumların önemi(Kardiyovasküler,Metabolimiks,Kanser vs.), Tohumlardaki toksinler, Tohumlardaki alerjenler, Tıbbi ve farmakolojik etkileri için kullanılan tohumlara örnekler.

 • BIY758 Bitkilerde Hücre Farklılaşması ve Ölümü (3-0-3) 6 AKTS

Bitkilerde Hücre Farklılaşması ve Ölümü’ne giriş(Senesens, yaşlanma,Programlı hücre ölümü), Bitkilerde hücre farklılaşması, Bitkilerde hücre ölümü, Alevron ve skutellum, Ksilem, Aerankima, Absisyon zonları, Üreme organlarında hücre ölümü, Bitki hastalıklarında hücre ölümü, Senesensde gen ekspresyonu, Etilen sinyali, Jasmonatların strese cevapta ve gelişim süreçlerindeki rolü, yaprak senesensi, tüm bitki senesensi.

 • MBG797 Yüksek Lisans Seminer (0- 2 -0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • MBG798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • MBG799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin