Anabilim Dalları
35 Biology
35 Environmental Engineering
35 Electrical Electronics Engineering
35 Physics
35 Geomatics Engineering
35 Elementary Science Education MSc Program
35 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
35 Civil Engineering
35 Geological Engineering
35 Chemistry
35 Mining Engineering
35 Mechanical Engineering
35 Mathematics
35 Metallurgical and Material Engineering
35 Molecular Biology
35 Nanotechnology Engineering
35
Nanoteknoloji Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • NTM701 Nanoteknolojiye Giriş (3-0-3) 6 AKTS

Nanoteknolojinin tanımı ve günümüz teknolojileri arasındaki önemi; malzemelerin mekanik, optik, manyetik ve elektriksel özelliklerinin boyutların nano seviyeye düşmesiyle gösterdikleri değişimler; nanoteknolojinin temelindeki bilimler.

 • NTM702 Nanomalzemelerin Karakterizasyonu (3-0-3) 6 AKTS

Yapısal karakterizasyon yöntemleri (XRD, SAXS, SEM, TEM, SPM, Gas adsoption), Fiziksel karakterizsyonlar (thermal, mekanik ve optik karakterizasyonlar), elektriksel ve manyetik özelliklerin saptanması.

 • NTM703 Nanoteknolojide Seçilmiş Konular (2-2-3) 6 AKTS

Güneş pilleri, hidrojen depolama, kuantum aletler, karbon nano tüpler ve uygulamaları, nanomekanik, nanokompozitler, hızlandırıcı teknolojilerinde nano, giyilebilir elektronik.

 • NTM704 Nanomalzeme Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Nano kavramına tarihsel yaklaşım, Nanoteknolojide disiplinler arası yaklaşım, nano boyutlu malzemeler, nano malzeme üretimine giriş, nanomalzeme hazırlama teknikleri, nanomalzemelerin güncel kullanım alanları, nanoteknoloji alanındaki yeni gelişmeler, nanomalzeme endstrisi.

 • NTM705 Nanoteknoloji ve Polimerler (3-0-3) 6 AKTS

Nanoteknolojinin temel prensipleri, tarihçesi, uygulama alanları, polimer bilimi ve teknolojisindeki önemi; Nanoyapılar/ nanobileşikler, tanımlar, terminoloji, yapısal özellikleri, sınıflandırma ve kullanım alanları; Polimer nanokompozit bileşikler, tanımlar, sınıflandırma, yapısal özellikleri, üretim yöntemleri, karekterizasyonu ve kullanım alanları; Nanoküreler, ilaç salınım sistemlerinde kullanımı

 • NTM706 Nanomalzemeler ve Fiziksel Özellikleri (3-0-3) 6 AKTS

Nano ölçekli malzemelere giriş, Malzemelerin elektronik yapısı, atomlarararı bağlar ve nanomalzemelerde bağ yapıları, Nanomalzemeler için Yüzey Bilimi, Nanopartiküllerin, nanoçubuk/nanotel, nano film ve kütlesel nanoyapılı malzemeler, Nanomalzemelerin Elektriksel, Optik ve Manyetik Özellikleri, Nanomalzemelerin Mekanik Özellikleri, Nanomalzemelerin Yapısal Karakterizasyonu : XRD, SEM, TEM, Nanomalzemelerin Yüzeysel Karakterizasyonu : AES, XPS, SIMS ve Nanomalzemelerin uygulama alanları.

 • NTM707 Polimer Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Polimerlerin malzeme özellikleri, Polimer hammaddeleri ve petrokimya, Endüstriyel Polimerler, Dolgu Maddeleri, Plastiklerin İşlenmesi.

 • NTM708 Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Biyomedikal Araştırmalar, nanopartiküllenin etiket ve işaretleyici olarak kullanımı; Nanopartiküllerin kanser tedavisinde kullanımı, nanolifler ve doku mühendisliği, nano yapılı cihazlar

 • NTM709 Yarıiletken Aygıt Karakterizasyonu (3-0-3) 6 AKTS

Yarıiletkenler hakkında genel bilgiler, p-n diyotlar, Schottky diyotlar, diyotların akım gerilim karakteristikleri, ara yüzey halleri, temel aygıt üretim teknikleri işlenecektir

 • NTM710 İletken polimerler (3-0-3) 6 AKTS

İletken ve iletken olmayan malzeme olarak polimerler, Polimerlein elektriksel uygulamaları, Polimerlerin dielektik özellikleri, Polimerlerde elektronik iletkenliği, Elektriksel özellkiklerin ölçümü, İyonik iletkenlik ve moleküler kompozit, İletkenlik ölçüm teknikleri; İki nokta tekniği, dört nokta tekniği. İletken polimerleri sentez yöntemleri. Başlıca iletken polimerler; Polianilin, politiyofen, polipirol.

 • NTM711 Nanomalzemeler (3-0-3) 6 AKTS

Fiziksel Boyutlandırmanın Prensipleri, Nano ve Mikro Mühendislik, Nano ve Mikro Teknolojiler, Nano Ölçekte Bilim ve Teknoloji, Doğal Nano Yapılar, Nano Malzemelerde Kararlılık, Nano Kristal ve Partiküllerin Üretim Yöntemleri, Nano Malzemelerin Geleceği.

 • NTM712 Nanomekanik Karakterizasyon (3-0-3) 6 AKTS

Nanoçentmenin prensibleri, Nanoçentmede kullanılan modeller, Numune hazırlama prensibleri, Nanoçentme ile mekanik özelliklerin tayini.

 • NTM713 Doku Mühendisliği için Nanoteknolojik Biyomalzemeler ve Yaklaşımlar (3-0-3) 6 AKTS

Nanobiyomalzemeler, hücre-malzeme etkileşimleri ve doku mühendisliği yaklaşımları, nanolifler ve nanopartiküller ile doku rejenerasyonu

 • NTM714 Mikro ve Nano Üretim Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Kesme teorisi, mikro tornalama ve frezeleme işlemleri, alışılmamış mikro mekanik üretim yöntemleri, mikro ve nano ölçekte kimyasal ve elektro-kimyasal işlemler, termal yöntemler, melez üretim teknolojileri.

 • NTM715 X-Işınları Kırınımı (3-0-3) 6 AKTS

X-Işınları ve özellikleri, X-Işınlarının kullanım Alanları, X-Işınları Kırınımı (XRD), X Işınları ile Yapı Tayini, İnce filmlerin ve Nanoyapıların X-Işınları Analizi

 • NTM720 Optoelektronik (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Elektronun kuantum mekaniği. Foton kuantum mekaniği. Elektron ve foton etkileşiminin kuantum mekaniği. Lazer. Yarıiletken bant yapısı. Yarıiletkenlerin elektronik özellikleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. Yarıiletken karma yapılar. Dalga kılavuzları. Yarıiletken fotodetektörler. Optiksel frekans dönüşümü. LED. Lazer diyotlar.

 • NTM725 Fotonik Malzemeler ve Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Fotonik malzemelerin teorisi, tasarımı ve uygulamaları: foton dedektörleri, ışık yayan diyotlar, ışık algılama sistemlerinde gürültü, anizotropik medya, Pockels ve Kerr etkileri ışık yayılması, ışık modülasyonu, dielektrik dalga kılavuzu elektromanyetik dalga yayılımı, dalga dispersiyonu özellikleri ve uygulamaları, doğrusal olmayan optik malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüler.

 • NTM727 Nanoyapılı Alaşımlar (2-2-3) 6 AKTS

Metaller ve alaşımlar, alaşım türleri, nanoyapılı alaşımlar, Hume-Rothery kuralları, nanofazlı malzemelerin üretim metotları, intermetalik bileşikler, faz dönüşümleri, nanokompozitlerin üretilmesi, nanoyapılı alaşımların bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri, uygulama alanları.

 • NTM730 Biyonanoteknoloji: Moleküler Motorlar (3-0-3) 6 AKTS

Biyonanomakinelerin neredeyse tamamı proteinlerde oluşur/ Bilgi taşıyıcısı nükleik asitler/ Hücre altyapısını oluşturan lipidler/ Özel yapısal rolleriyle polisakkaritler/ Biyonanoteknolojinin yapısal ilkeleri/ Işığın küçük moleküllerle yakalanması (fotosentez)/ Kimyasal enerjinin transferi/ Enzimlerin reaksiyonları yürütmeleri/ Kas liflerinin sarmal yapısı/ ATP sentaz/ Membranların içinden geçen trafik/ Biyomoleküler his (tat ve koku).

 • NTM732 Isı Kütle Momentum Transferi Esasları (3-0-3) 6 AKTS

Heat-mass-momentum transport mechanisms in macro scale andin nanostructured materials. Viscosity and the mechanism of momentum transport, Thermal conductivity and the mechanism of energy transport, Diffusivity and the mechanism of mass transport, Velocity distributions in laminar flow, Heat-mass-momentum equations, Temperature distributions in solids and in laminar flow, Concentration distributions in solids and in laminar flow. Transport phenomena in nanostructured materials.

 • NTM734 Süperiletkenlerde Nano-Boyutlu Malzemelerin Önemi (3-0-3) 6 AKTS

Süperiletkenlerin magnetik ve mikroyapı özellikleri üzerine nano-parçacık eklemenin etkisi; nanoparçacık katkılı süperiletkenlerin yapısal ve fiziksel özelliklerini incelemek için, XRD, SEM, AFM, M-H (magnetik-hysteresis) çevrimleri ve Manyetik alan altında R-T çalışmaları; hysteresis eğrilerinden Jc değerlerini (kritik akım yoğunluğu) elde etmek için Bean’in modeli.

 • NTM797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • NTM798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Sözlü sunu ve tartışma becerisi kazandırmak. Tez çalışmasının hedeflerini belirlemek, çalışmanın yol haritasını oluşturmak.

 • NTM799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Yüksek lisans tezi, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bağımsız araştırma çalışmalarına bağlı olarak ortaya konulması gereken bir özgün çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bölümdeki bir akademisyen tarafından yönlendirilir. Danışmanlık gereği öğrencilere literatür ile ilgili bilgiler, uğraşılan konu ile ilgili çözüme uygun yönlendirme, araştırmada etik kurallar hakkında destek sağlanır. Nihai değerlendirme sınavı hazırlanan tezin değerlendirilmesi ile sözlü bir sınavdan oluşur.

Nanoteknoloji Mühendisliği ABD Doktora Ders İçerikleri

 • NTM807 Nanobiyomalzemeler (3-0-3) 6 AKTS

Ders, nanoyapılı biyomalzemelerin kimya, fizik, biyoloji ve mühendislik ile ilgili bakış açılarındaki önemli unsurları ve bunların nanobiyoteknoloji ile biyomedikal alanlardaki uygulamalarının teorik ders, tartışma ve de sunumlarla açıklanması ve öğretilmesini amaçlamaktadır.

 • NTM812 Mikro/Nano-ölçekli Doku Mühendisliği (3-0-3) 6 AKTS

Ders, doku yapısının nanometre ölçeğinde hassas bir kontrolle hücre ve akıllı biyomalzemeler kullanarak fonksiyonel dokular oluşturmak için yeni yaklaşımları öğretip açıklamayı hedeflemektedir.

 • NTM 814 Biyosensör Teknolojileri (3-0-3) 6 AKTS

Biyoelektronik cihazlar ve temel çeviriciler. Tayin Edilen Maddeler. Biosensör Düzenleyicileri: Potansiyometrik (Cam, Sıvı, Katı Hal Membran, Gaz Duyarlı Membran Elektrodlar), Amperometrik. Optik, Kalorimetrik ve Diğer Düzenleyici Sistemler. Enzim Elektrodları. Çevresel ve Gıda Uygulamalarında Biyosensör Sistemlerinin Uygulanması. Biyosensörlerde Yeni Yaklaşımlar.

 • NTM815 İnce Film Kaplama Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Yüzey kaplama teknikleri hakkında genel bilgiler, Elektrokimyasal Kaplama, PVD, CVD, ve Sol-jel kaplama teknikleri ve uygulamaları

 • NTM816 Elektromanyetik Teori (3-0-3) 6 AKTS

Elektrostatik ve Elektrostatikte Sınır Değer Problemleri, Çok-kutuplar, Makroskobik Ortamlarda Elektrostatik, Dielektrikler, Manyetostatik, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemleri

 • NTM817 Nano Malzemelerin Spektroskopik Karakterizasyonu (3-0-3) 6 AKTS

Raman Spektroskopisi, X-ışınları Fotoelektron Spektroskopisi, Infrared Spektroskopisi: Enstrümantasyon teknikleri ve uygulamaları; Sigma Plot ve benzeri programlar ile veri analizi, piklerin filtrelenmesi

 • NTM818 Yoğun Madde Fiziği (3-0-3) 6 AKTS

Katıların sınıflandırılması, ısıl özellikleri hakkında bilgiler ve bazı termodinamik modellerin ele alınması.

 • NTM825 Metal ve Alaşımlarda Faz Dönüşümleri (3-0-3) 6 AKTS

Faz dönüşümlerinin termodinamik ve kinetiği, denge, tane sınırları ve ara yüzeylerin faz dönüşümlerine etkileri, ergime ve katılaşma, çekirdeklenme ve büyüme, faz dönüşüm kinetiği, kararlı fazlar, yarı kararlı ve ara fazlar, katı halde faz dönüşümleri, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi.

 • NTM826 İleri Isı Aktarımı (3-0-3) 6 AKTS

Isı aktarım mekanizmaları: İletim, Taşınım, Işınım; Enerjinin Korunumu İlkesi; Isı iletimi; Nanoyapılarda ısı aktarımı; Sürekli rejimde bir boyutlu, iki boyutlu ısı iletimi, düzlemsel ve radial sistemler; Çeşitli yaklaşımlar, Çözüm yöntemleri; Zamana bağlı ısı iletimi, Sayısal yöntemler; Taşınım, Taşınım sınır tabakaları; Doğal taşınım, Zorlanmış taşınım; Nanoyapılarda ısı aktarımı uygulamaları.

 • NTM827 Malzeme Seçimi ve Uygulama Alanları (3-0-3) 6 AKTS

Malzeme seçiminin temel ilkeleri, Mekanik ve fiziksel özellikleri açısından malzeme seçimi, Malzeme seçiminde kullanılan diyagramlar, Malzeme seçimi ve tasarımı, Uygulama açısından malzeme seçimi, Malzeme seçiminde örnek uygulamalar, Malzeme seçimi ve malzeme prosesleri arasındaki ilişki.

 • NTM828 Yakıt Pili Teknolojileri (3-0-3) 6 AKTS

Tanımlar, Yakıt Pillerinin Tarihsel Gelişmeleri, Enerji Gereksinimleri, Emisyonlar, Alkali Yakıt Pilleri ve Dizayn Prensipleri, Fosforik Asit Yakıt Pilleri, Ergimiş Karbonat Yakıt Pilleri, Katı Oksit Yakıt Pilleri, Katı Polimeri Yakıt Pilleri, Yakıt Pillerinin Elektro-kimyası, Yakıt Pilleri İçin Yakıt Üretim Metotları, Örnek Yakıt Pili Problemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Problemler.

 • NTM830 İnorganik Nanokompozit Malzemeler (3-0-3) 6 AKTS

Nanokompozitler, Seramik-Maktiks nanokompozitler, Metal-Matriks nanokompozitler, Bulk seramik nanokompozitler, Karbon nanotüp bazlı nanokompozitler,  Nanokompozitlerin Uygulamaları,

İnorganik nanokompozit  malzemelerin Elektriksel ve Optik Uygulamaları, İnce film nanokompozitler.

 

 • NTM832 Nanoalaşımların Yapısal ve Dinamik Özellikleri (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Nanoalaşım ve Atom Yığınlarının tanımı ve genel bakış. Nanoalaşımların kullanım alanları. Metaller arası etkileşme potansiyelleri. İkili metal nanoalaşımların yapısal özellikleri. İkili metal nanoalaşımların dinamik özellikleri. Nanoalaşımların yapısal ve dinamik özelliklerinin simülasyon yöntemi ile elde edilmesi.

 • NTM 835 Litografik Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS

Litografik metodlar (CVD, PVD, e-beam, ion beam, magnetron, buharlaştırma) Moleküler-demet epitaksi yöntemi, Kendiliğinden sıralanma yöntemi ve uygulamaları, çözücü tabanlı üretim yöntemleri (mikrokontak baskı, mürekkep baskı, nanoimprint, dip-pen nanolitografi).

 • NTM 897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi

 • NTM 898 Doktora Uzmanlık Alanı (4-0-0) 15 AKTS

Sözlü sunu ve tartışma becerisi kazandırmak. Tez çalışmasının hedeflerini belirlemek, çalışmanın yol haritasını oluşturmak.

 • NTM 899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Doktora tezi, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bağımsız araştırma çalışmalarına bağlı olarak ortaya konulması gereken bir özgün çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bölümdeki bir akademisyen tarafından yönlendirilir. Danışmanlık gereği öğrencilere literatür ile ilgili bilgiler, uğraşılan konu ile ilgili çözüme uygun yönlendirme, araştırmada etik kurallar hakkında destek sağlanır. Nihai değerlendirme sınavı hazırlanan tezin değerlendirilmesi ile sözlü bir sınavdan oluşur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin