Anabilim Dalları
16 Biology
16 Environmental Engineering
16 Electrical Electronics Engineering
16 Physics
16 Geomatics Engineering
16 Elementary Science Education MSc Program
16 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
16 Civil Engineering
16 Geological Engineering
16 Chemistry
16 Mining Engineering
16 Mechanical Engineering
16 Mathematics
16 Metallurgical and Material Engineering
16 Molecular Biology
16 Nanotechnology Engineering
16
Biyoloji

Biyoloji ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • BIY701 Hayvan Sistematiğinin Prensipleri (3-0-3) 6 AKTS

Sistematiğin tanımı ve tarihçesi, sistematiğin önemi, taksonomik kategoriler, tür kavramı ve tür altı kategoriler, sistematik koleksiyonlar (örneklerin toplanması, hazırlanması, etiketleme),  taksonomide kullanılan karakterler, teşhis (tayin) nedir ve nasıl yapılır, ilk tanım ve canlıların bilimsel adlandırılması, varyasyonun tanımı ve çeşitleri, taksonomik yayınlar, Zoolojide uluslararası kongreler, uluslararısı kodun kullanımı ve yorumu.

 • BIY702 Omurgalıların Evrimi (3-0-3) 6 AKTS

Jeolojik zamanlar. Fosil kayıtların önemi. Hayvanların ortaya çıkma periyotları. Omurgalıları orijini hakkındaki görüşler. Omurgalı evrimi bakımından Darwim`in evrim teorisinin tartışılması. Homoloji ve Anolojinin evrimsel önemi. Omurgalıların karaya çıkışı. Balık, amfibi, reptil ve kuşların evrimsel tarihi. Memeli benzeri reptiller ve memeli karakterleri. Memelilerin evrimi.

 • BIY703 Hayvan İzleri (2-2-3) 6 AKTS

İz nedir; Hayvan izlerinin ayırımı, iz gruplarının ölçümü ve değerlendirilmesi, iz çeşidine göre tür tayini, kusmuk materyalin elde edilmesi, değerlendirilmesi, izleri toplama yöntemleri ve izlerin korunması.

 • BIY704 Memeli Hayvanların Biyolojisi ve Ekolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Memelilerde hareket tipleri, yön bulma, beslenme, vücut ısısının korunması, üreme, yavru gelişimi ve bakımı, mevsimsel morfolojik ve fizyolojik değişimler, ekstrem yaşama alanları, populasyon istatistiği, memelilerin ekosistemdeki yeri ve ekolojik rolü.

 • BIY705 Omurgalıların Hareket Mekanizmaları (2-0-2) 5 AKTS

Balıkta hareket, aktif ve pasif yüzme, dikey ve yatay hareketler ve hız; iki yaşamlılarda hareket özellikleri ve yapıları; sürüngenlerde hareket özellikleri ve hareket organları; kuşlarda uçma ve süzülme, iniş ve süzülme, hız; memeli hareketi, yürüme, koşma, atlama, uçma, hız; omurgalı hareketlerinde önemli fonksiyonel yapılar.

 • BIY706 Türkiye Kemiriciler (2-2-3) 6 AKTS

Türkiye kemirici türleri, teşhis karakterleri, taksonomik problemleri, yayılışları, habitatları, ekolojik bakımdan önemleri.

 • BIY707 Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması ve Korunması (2-2-3) 6 AKTS

Omurgalılardan balık, amfibi reptil, kuş ve memelilere ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması. Balık, amfibi ve reptil örneklerinin koruma çözeltilerinin hazırlanması. Kuş ve memeli örneklerinin tahnit metodları. Omurgalı örneklerinin etiketlenmesi. Örnekleri müzede koruma metodları.

 • BIY709 İleri Böcek Biyokimyası I (2-2-3) 6 AKTS

Organogenez, Peritrofik zar, Sindirim enzimleri, Besin maddeleri, Besin alınımı ve kullanımının ölçülmesi, Deri değiştirme ve yeni kütikül tabakasının oluşumu, Protorasik bezler, Korpora allata ve Jüvenil hormon, Metabolizmanın ara yolları, Merkezi sinir sistemi, Nöropil, Aksiyon potansiyelinin iletimi.

 • BIY710 İleri Böcek Biyokimyası  II  (2-2-3) 6 AKTS

 Kaslar, Kasların temel yapısı, Kemoreseptörler, Hemositler, Böceklerde hemoglobin, Trake sisteminin yapısı, solunum pigmentleri, Su dengesi, Malpighi tüpçükleri, feromonlar, Dişi üreme sistemi, Koryon.

 • BIY711 Ciğerotlarının Biyolojisi (2-2-3) 6 AKTS

Karayosunlarıyla Ciğerotları arasındaki belirgin farklar; Boynuzsu ve Talluslu-yapraksı Ciğerotlarının orijini, genel özellikleri ve aralarındaki belli başlı farklar; Ciğerotlarının genel sistematiği; Karayosunu benzeri ciğerotları (Calobryales, Jungermanniales); Çok değişken biçimli talluslu Ciğerotları (Metzgeriales), Şişe biçimli Ciğerotları (Sphaerocarpales); İri talluslu Ciğerotları (Monocleales); Odalı ciğerotları (Marchantiales); Ciğerotlarındaki evrimsel yönelimler ve türlerarası ilişkiler; Boynuzsu ciğerotları (Anthocerotopsida).

 •  BIY712 Karayosunların Biyolojisi (2-2-3) 6 AKTS

Karayosunların kendine özgü özellikleri ve yaşam döngüsü; Evrimsel açıklama için kriterler ve fosil kayıtlar; Fener karayosunları (Andreaeidae); Bataklık karayosunları (Sphagnidae); Dört Dişli karayosunlar (Tetrapidae); Tüylü Başlıklı Karayosunları (Polytrichidae); Gizli Karayosunlar (Buxbaumiidae); Bitişik-Dişli Karayosunları (Bryidae); Büyük-Sporlu Karayosunlar.

 • BIY713 Tohumsuz Bitkilerin Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bitki sınıflandırması; Sınıflandırmadaki problemler; Bitki sınıflandırma sistemi, Bryofitler (Bryophyta); iletim demeti olmayan karasal tohumsuz bitkiler: Ciğerotları (Marchantiopsida), Boynuzsu otlar (Anthocerotopsida), Karayosunları (Bryopsida), Tracheofitler (Tracheophyta); iletim demetli karasal tohumsuz bitkiler: Eğreltiotları (Pteridophytina), Kipritotları (Lycophytina) ve Atkuyrukları (Euphyllophytina).

 • BIY714 Çevre Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Çevre ve İnsan; Ekosistemler; Ekosistemleri Oluşturan Bileşkenler; Ekosistemlerdeki Gıda Zincirleri; Biojeokimyasal döngüler, Toprak ve Toprak Erozyonu; Tarım ve kurak alanlardaki aşırı otlatma; Çölleşme ve sebepleri; Suların Kirliliği; Hava Kirliliği ve Ormanlar; Ormansızlaşma ve sebepleri; Asit Yağmurları; Atmosferik Ozon ve güneşin ultraviyole radyasyonunun biyolojik etkileri; Biyolojik çeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğinin azalması; Doğa ve Korunması; Ekosistemlerin Korunmasında Flora ve Vejetasyonların Önemi; Milli Parklar ve Korunan Alanları; Alınması Gereken Tedbirler; Ekosistemlerin Bozulmasını Etkileyen Faktörler ve Korunması İçin Yapılan Uluslararası Faaliyetler.

 •  BIY715 Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Örneklerin Toplanması; Toplama ekipmanları; Toplama teknikleri; Örnekleri Arazide Koruma; Veri Kaydı; Örneklerin saklanması; Presleme; Kurutma; Örneklerin işlenmesi; Teşhis; Teşhis ekipmanları; Teşhis teknikleri; Etiket hazırlama; Örneklerin yapıştırılması; Yapıştırma ekipmanları; Yapıştırma teknikleri; Kataloglama; Örneklerin depolanması, düzenlenmesi, kullanılması, bakımı.

 • BIY716  Biyoteknoloji (3-0-3) 6 AKTS

Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin temel prensipleri, Metabolitlerin üretimi, Biyoteknolojinin insan ve çevre açısından önemi.

 • BIY717  Sağlık Biyokimyası (3-0-3) 6 AKTS

Biyomoleküllerin genel yapı ve fonksiyonları, metabolizma bozuklukları, ara metabolik olayların denetlenmesi ve düzenlenmesi, biyokimyasal korunma sistemleri, besinsel biyomoleküllerin canlılar için önemi.

 • BIY718  Doku ve Sistem Fizyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Hücresel Fizyoloji. Sinir, kas ve özel duyuların fizyolojisi. Endokrinoloji ve üreme Memeli hayvanlarda ve insanda solunum. Kan ve canlılarda madde taşınması. Metabolik olayların düzenlenmesi.

 • BIY719 Moleküler Metabolizma (3-0-3) 6 AKTS

Canlı organizmaların metabolik ara ürünleri, yapı taşları ve bunların fonksiyonları. Karbohidratlar, lipidler,hormonlar ve vitaminlerin metabolizması, amino asitlerin bireysel metabolizmaları  . RNA nın sentezi ve işlenmesi,protein hedeflendirilmesi, sinyal sekansları, sinyal taşıyıcı partikül. Reseptör aracılığı ile endositoz.

 • BIY720 Palinoloji (3-0-3) 6 AKTS

Polen ve sporların yapısı, morfolojisi, Gymnosperm (Açık tohumlular)polenlerinin polenlerinin yapısı ve sınıflandırılması,  Angiosperm  (Kapalı tohumlular) yapısı ve sınıflandırılması.

 • BIY721 Biyoiklim (3-0-3) 6 AKTS

İklim ve biyoiklim, dünya iklimleri, biyoiklim metodları ve Türkiye iklimleri

 • BIY722 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi (3-0-3) 6 AKTS

Bitkilerde diagnostik özelliklere sahip epidermis ve epidermal yapılar, odunun (ksilem) karşılaştırmalı anatomik özellikleri,stele çeşitleri ve stelar anatominin evrimi, nod anatomisi ve evrimi, gövde histolojisinin karşılaştırılması, yaprağın karşılaştırmalı anatomik özellikleri, kökün karşılaştırmalı anatomisi, çiçeğin karşılaştırmalı anatomik özellikleri, meyva ve tohum histolojisi.

 • BIY723 İleri Biyo-istatistik (2-2-3) 6 AKTS

Biyoloji alanında kullanılan istatistiki metotların; biyolojide verilerin toplanması; biyolojik verilere uygulanabilecek istatistik metotlar; analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; basit istatistik temelleri, tanımlar, dağılımlar, hipotez testleri, varyans analizleri.  

 • BIY724 Populasyon Genetiği (3-0-3) 6 AKTS

Doğal populasyonlarda Mendel kalıtımı; Mendel kalıtımının istatistik sonuçları; Hardy-Weinberg ilkeleri; bağlantı disekilibrium; genetik kayma; kendi-kendine döllenm; mutasyon; nötral teori; doğal seçilim; göç; moleküler populasyon genetiği; çevresel genetik; türleşme; populasyon genetiği ile ilgili bilgisayar programlarının kullanımı.

 • BIY725 Moleküler sistematik (3-0-3) 6 AKTS

Sistematikte temel kavramlar; sistematikte kullanılan metotlar; metodların deneysel ve teorik olarak aktarılması; metotların birbirleri ile karşılaştırılması; hangi metod ile hangi amaca yönelik çalışmalar yapılabileceği; farklı metotlardan elde edilecek verilerin ne tür programlar ile analiz edilebileceği.

 • BIY726 Moleküler Evrim ve Filogenetik (3-0-3) 6 AKTS

Evrimin moleküler temeli; protein ve DNA dizilerinde  oluşan evrimsel değişiklikler; nükleotidlerdeki sinonimus ve nonsinonimus yer değiştirmeler; filogenetik yakınlıklarda kullanılan metotlar; filogenetik ağaçlar; moleküler saat; nötral alel teorisi.    

 • BIY727 Böcek Moleküler Genetiği (3-0-3) 6 AKTS

Çok hücrelilerde DNA, gen, gen yapısı; central dogma; moleküler genetik teknikler; DNA’nın kesilmesi, kopyalanması, çoğaltılması; Klonlama; kütüphane hazırlama; DNA analizleri; PCR, P, elementleri; böceklerde eşey belirlenmesi; böcek moleküler sistematiği ve evrimi; böcek populasyon genetiği.

 • BIY728 Nümerik Taksonomi (2-2-3) 6 AKTS

Nümerik taksonominin temel prensipleri; temel tanımlar; taksonomi, sınıflandırma, taksonomik karakterlerin tanımları ve seçimleri; Taksonlar arası (OTU) taksonomik benzerliğin tahmin edilmesi; taksonlar arasındaki gruplaşmaların ortaya konulması; ilişkilerin agaçlandırılması; nümerik taksonomide bilgisayar uygulamaları; farklı metotlar Fenetik, Kladistik karşılaştırılması; farklı bilgisayar programlarının (NTSYS, MSVP, SYNTAX, SAAP) kullanımı.   

 • BIY729 İleri Böcek Fizyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Böcek Fizyolojisinin tarihçesi, kutikulanın yapısı, kitin, sklerotin, kutikula pigmentasyonu, trake ve trakeoller, oksijenin difüzyonu, karbonik anhidraz, kan basıncı, kalp atışının kontrolu, plazmatosit, hemoglobin, yağ doku,  beslenme mekanizması, ön barsak, orta barsak, tükrük bezi,  selülozun sindirmi, sindirime simyontların katkısı.

 • BIY730 İleri Böcek Fizyolojisi II (3-0-3) 6 AKTS

Salgı sistemi, salgı organları, ürat hücreleri, malpighi tüpcükleri, kalın bağırsakta geri emilim, osmotik basıncın düzenlenmesi, suyun emilimi, besin ihtiyacı, vitaminler, enerjikaynakları, anaerobik metabolizma, ipek üretimi, mum, savunma salgıları, büyüme oranı, başkalaşım, juvenil hormon, ekdizon doku, yenilenmesi,eşeysel dimorfizm, fotoperyod ve  diyapoz, testis ve sperm hücreleri, yumurtalık ve yumurta hücreleri, döllenme, partenogenez, kanat hareketi, uçma kası, duyu organları, davranış, endokrin bezler, feromonlar.

 • BIY731 Faydalı Bitkiler (3-0-3) 6 AKTS

Faydalı bitkilerin sınıflandırılması; Besin bitkileri; Baharat bitkileri; Uyarıcı bitkiler; Endüstriyel bitkiler; Tıbbi bitkiler ve süs bitkilerinin tanıtılması, Türkiye’de yetişen tıbbi ve ekonomik bitkilerin tanıtılması.

 • BIY733 Floem (3-0-3) 6 AKTS

Floem elemanları, Floemin bitkide bulunduğu yerler, Floemin oluşumu, Virüs hastalıkları ile floemin ilişkisi, Floemin karşılaştırmalı yapısı, Floemin yapısındaki filogenetik eğilimler.

 • BIY734 Bryofitlerin Terminolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bryobiotina alt aleminin genel özellikleri, Bryofit örneklerinin teşhisi için preparasyon yapma teknikleri, karayosunları ve ciğerotlarının teşhisinde kullanılan anahtarların tanıtılması, anahtarlardaki terimlerin açıklanması ve karakterlerin bitkiler üzerinde gösterilmesi, baştan sona bir bitkinin ilk olarak cins düzeyinde akabinde tür düzeyindeki teşhis basamaklarının gösterilmesi ve bu işlemler sırasında karşılaşılan tüm teknik terimlerin açıklanması ve bitki yada preparat üzerinden gösterimi, son olarak ta bryofit türleri üzerindeki farklılık ve benzerliklerden yola çıkarak bir teşhis anahtarının oluşturulması.

 • BIY735 İleri Hücre Biyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Bu derste hücre teorisi, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, biyomoleküllerin yapıları ve özellikleri, enerji dönüşümleri, genetik bilginin akışı ve hücresel bileşenler tanıtılacaktır.

 • BIY736 İleri Hücre Biyolojisi  II (3-0-3) 6 AKTS

Hücre seviyesinde incelendikleri zaman canlıların temel bir organizasyon planı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu derste öğrencilere hücredeki organellerin yapı ve görevleri, ile hücre zarında taşınma, zar potansiyeli, protein çeşitlenmesi, hücre farklılaşması, embriyo oluşumu ve hücresel bağışıklık gibi işlevlerin temelini oluşturan moleküler mekanizmalar hakkında bilgi verilecektir

 • BIY739 Işık Mikroskobu (2-0-2) 5 AKTS

Mikroskobun tarihçesi, Işık mikroskobunun çalışma prensipleri, Işık mikroskobunun çalışma prensipleri, Işık mikroskobunun mekanik ve optik parçalarının özellikleri, Aydınlık alan mikroskobu, Karanlık alan mikroskobu, Stereomikroskop, Faz-kontrast mikroskobu, Floresans mikroskop, Polarizan mikroskop, DIC mikroskop ve Konfokal lazer mikroskobu

 • BIY740 Parazit Bitkilerin Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Parazit bitkilerin anatomisi, Hayat devreleri, Parazit bitkilerin emeç yapıları, Primer ve seconder haustorium.

 • BIY741 Bitki Doku Kültürü Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Bitki doku kültürünün önemi, Meristem kültürü, Virüslerden arındırılmış bitki üretimi, Klonal çoğaltım, Sentetik tohum, Anter ve ovul kültürü-haploid bitki elde edilmesi ve önemi, Protoplast kültürü ve uygulama alanları, Bitki ıslahı, Bitki gen kaynaklarının muhafazası, Biyoteknolojide bitki doku kültürünün yeri

 • BIY742 Biyolojik Boyalar (3-0-3) 6 AKTS

Anatomide boyamanın tarihçesi, Biyolojik boyaların kimyasal özellikleri, Biyolojik boyaların sınıflandırılması, Asidik ve bazik boyalar- kromoforları, Kimyasal yapı ve renklilik arasındaki ilişki, Biyolojik boyaların doku ve hücreleri boyama mekanizmaları, Önemli biyolojik boyaların özellikleri ve hazırlanması, Feulgen, Asetokarmin, Heidenhain Fe’li Hematoksilin, Ehrlich Hematoksilin, Safranin, Fast green hazırlanışı

 • BIY743 Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Temel bilim çalışmalarında ultrasütürktürel yapı araştırmalarında önemli bir araç olan elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar için temel konuları vermek amaçlanmıştır. Elektron mikroskop tipleri, çalışma prensipleri, ince yapı araştırmalarında kullanılan preparasyon teknikleri, örnek protokoller ve son yıllarda gelişen teknikler .

 • BIY745 Bitki Büyüme Düzenleyicileri (3-0-3) 6 AKTS

Temel bilim  çalışmalarında ve uygulamalı biyolojik bilimlerde, bitki yetiştiriciliğinde, bitki doku kültüründeki araştırmalarında önemli uyarıcı maddeler olan bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanıldığı çalışmalar için temel konuları vermek amaçlanmıştır. Bitki büyüme maddelerinin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin, sitokininlerin, giberellik asitlerin, absisik asitin, etilenin ve yeni çalışmalarla bitki büyüme maddesi olarak nitelendirilen organik moleküllerin bitkide biyosentezi, işlevleri, metabolizmadaki yeri ve yıkımları, sentetik bitki büyüme maddelerinin özellikleri.

 • BIY746 İskemi reperfüzyon hasarı (3-0-3) 6 AKTS

Reperfüzyon hasarı, reperfüzyon aritmileri,   reperfüzyon aritmilerinin   patolojik orijini,  serbest oksijen radikalleri,   I/R hasarından korunmak için farmakolojik yaklaşımlar, antioksidanlar ve (SOR) süpürücüler,  Ca antogonistleri,  nötrofil inhibitörleri, Na/H ve Na/Ca değiştiricilerinin inhibitörleri.        

 • BIY747 Bİyolojide Mikroskoptan Resim Çizme Ve Fotoğraf Çekme Teknikleri I (3-0-3) 6 AKTS

Mikroskoptan resim çizme ve ölçekleme, fotoğraf çekme aletleri ve kamera sistemlerinin öğretildiği teorik bir derstir.

 • BIY748 Biyolojide Mikroskoptan Resim Çizme ve Fotoğraf Çekme Teknikleri II (3-0-3) 6 AKTS

Mikroskoptan fotoğraf çekme ve ölçüm yapmada kullanılan programlar, bilgisayar destekli araştırma mikroskobunun öğretildiği   teorik bir derstir.                              

 • BIY749 Kalp Fizyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Kalp hücrelerinin aksiyon potansiyelleri, kalp fibrillerinde iletim, kalbin uyarılabilirliği, kalp aritmileri, kalp fonksiyonunun anotomik temelleri, kalp siklusu, kalp atımının kontrolü, miyokardiyal performansın düzenlenmesi.

 • BIY750 Özel Dolaşımlar (3-0-3) 6 AKTS

Deri dolaşımı, iskelet kası dolaşımı, koroner dolaşım serebral dolaşım, bağırsak dolaşımı, karaciğer dolaşımı, fötal dolaşım.

 • BIY751 Damar Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS

Kalp hücrelerinin aksiyon potansiyelleri, kalp fibrillerinde iletim, kalbin uyarılabilirliği, kalp aritmileri, kalp fonksiyonunun anotomik temelleri, kalp siklusu, kalp atımının kontrolü, miyokardiyal performansın düzenlenmesi.

 • BIY763 Paleolimnoloji (3-0-3) 6 AKTS

Su ve sucul ekosistemler, Uzun süreli çevresel değişim, Göl sedimanları ve çevresel değişim, Göl sediman örneği toplamak, Tarihlendirme yöntemleri, Fiziksel ve jeokimyasal indikatörler, Biyolojik indikatörler, Transfer fonksiyonu geliştirmek, Asidifikasyon, Kalıcı organik kirleticiler, Ötrofikasyon, İklim değişimi, Öğrenci sunumları.

 • BIY797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • BIY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2-0-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • BIY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Biyoloji ABD Doktora Ders İçerikleri

 • BIY801 Memeli Karyotipi Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Kromozomların yapısı ve şekilleri; mitoz ve mayoz bölünme;  metasentrik, submetasentrik, subtelosentrik ve akrosentrik kromozomların belirlenmesi; kromozomların sayısını ve şeklini değişitren mekanizmalar; karyotip işleminde kullanılan kimyasallar ve hazırlanışı; karyotip yapılacak hayvanın hazırlanması; karyotip işlemi; kromozom batlama; mikroskoptan fotoğraf çekme; fotoğrafların değerlendirilmesi ve karyotipin hazırlanması; sonuçların değerlendirilmesi

 • BIY802 Biyolojik Araştırma ve Yayınlarda Temel Prensipler (3-0-3) 6 AKTS

Biyolojik araştırma ve yayın; biyolojik araştırma konularının belirlenmesi; biyolojik yayın çeşitleri, makale, tebliğ, poster, değerlendirme ve konferans raporları hazırlama; yayınla ilgili etik, haklar ve izinler.

 • BIY803 Hücre Fizyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Prokaryot hücre, Ökaryot hücre, Virüsler, Hücrenin yapısı ve işlevi, Hücre zarları, Zar proteinleri, Sinaptik iletim, Difüzyon, Ozmoz, Aktif taşıma, Endositoz, Sinyal iletimi yolları, İyon kanalları

 • BIY804 Hayvanlarda Davranış (3-0-3) 6 AKTS

Davranışın gelişimi; Davranış genetiği; Haberleşme; Motivasyon ve karar verme; Öğrenme ve hafıza; Evrim; Sosyal organizasyon.

 • BIY805 İleri Biyokimya I (3-0-3) 6 AKTS

Biyokimyasal reaksiyonlar, Hücrenin yapı taşları, Proteinlerin yapıları, Proteinlerin saflaştırılması, Karbohidratlar, Karbohidratların modifikasyonları, peptidoglikanlar, Yağ asitleri, Zar lipidleri, Enzimler, Allosterik düzenlenme, Vitaminlar, Metabolik yollar, Glikoliz, Trikarboksilik asit devri, Oksidatif fosforilasyon, Fotosentez, Yağ asidi oksidasyonu

 • BIY806 Hücre Fizyolojisi II (3-0-3) 6 AKTS

Hücrenin metabolik yolları, Hücre etkileşimi, Hücresel moleküller,  Genetik bilgi, Organellerin yapısı, Organellerin fizyolojisi,  İyonik denge, Hücre yaşlanması, Apoptoz, Nekroz, Antioksidant savunma sistemi, Hücrenin patofizyolojisi

 • BIY807 Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler (3-0-3) 6 AKTS

Çok değişkenli istatistiksel analizler dersi biyoloji bölümünde doktora yapan öğrencilere istatistik ve çok değişkenli istatistiksel analizlerle ilgili ileri düzeydeki teknikleri (Kanonik korelasyon, faktor analizi, kümeleme analizi, ayrışım fonksiyon analizi, temel öğeler analizi) anlamaları ve kullanmalarını sağlayacaktır. Öğrencilerin örnek veriler ile yapacakları projelerde, yetenekleri veri analizi, sonuçların hazırlanması ve bulguların değerlendirmelerini yaparak test edilecektir.

 • BIY808 İleri Biyokimya II (3-0-3) 6 AKTS

Biyomoleküllerin sentezi, Amino asitler, Oksidatif deaminasyon, Primidin ribonükleotidleri, deoksiribonükleotidler, Hücre duvarı biyosentezi, Fosfolipidler, Eikosanoidler, Steroid hormonlar, Hormonların etkileri, Nükleik asitlerin yapısı, Nükleoproteinler, DNA nın yapısal özellikleri, DNA replikasyonu, RNA sentezi ve işlenmesi, Protein hedeflenmesi, Gen ifadesinin düzenlenmesi, İmmunoglobulinler, Kanser oluşumu

 • BIY809 Bryofitlerin Sitotaksonomisi (2-2-3) 6 AKTS

Ciğerotları ve Boynuzsu ciğerotlarının sitolojisine giriş, Ciğerotları sitolojisinin kurucuları, kromozom sayıları, kromozom yapıları, kromozom davranışları, Sitotaksonomileri, sitogenetikleri, bu konudaki son gelişmeler. Karayosunlarının sitolojisine giriş, karayosunlarında mayoz ve mitoz, kromozom sayılarının aralığı, temel kromozom sayıları, poliploidi, Anoploidi, kromozom morfolojisi ve özelleşmiş kromozomlar, Karayosunlarında karyotip, sitoloji ve bryocoğrafi, karayosunlarının sitogenetikleri, sitotaksonomileri ve filogenileri, Karayosunlarında kromozom çalışmaları için kullanılan teknikler.

 • BIY810 Populasyon Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bu ders hayvan ve bitki toplumların yoğunluklarını ve dağılımlarını konu almaktadır. Populasyon dinamikleri ile başlayan ders daha sonra demografik degişiklikler, büyüme, tür içi ve türler arası yarışma, populasyonlar arası ilişkiler (çekişme ve avcılık) konularını işler. Populasyon dinamiğinin evrimsel uygulamalarını, populasyon dengelerine ve komunite yapısına olan uygulamalarını içerir. Dersler yanında makale tartışması ve deneysel modellemeler degişik bilgisayar programları ile desteklenecektir.

 • BIY811 Fotosentez (3-0-3) 6 AKTS

 Fotosentezin ışık reaksiyonları, karbon tespit reaksiyonları, fotosentezin fizyolojik ve ekolojik önemi.

 • BIY812 Liken Bryofit ve Hava Kalitesi (3-0-3) 6 AKTS

Liken ve Bryofitlerin biyolojisi, Liken ve Bryofitlerin ekolojik önemi, Liken floristik yapısı ile hava kalitesi arasındaki ilişkiler, Likenlerle hava kalitesine göre haritalama teknikleri, Likenlerle hava kirliliğinin belirlenmesine yönelik fitososyolojik yaklaşımlar, Hava kalitesi çalışmalarına niceliksel yaklaşımlar, hava kirliliğine karşı Bryofitlerin reaksiyonları, hava kirletici dumanlara likenlerin fizyolojik reaksiyonları, Hava kirletici dumanlarla arazinin durumu arasındaki ilişkiler, değişik habitatlardaki karayosunları, likenler ve vasküler bitkilerin Kükürt dioksit absopsiyon kapasitelerinin kıyaslanması, Metal biriktiren monitörler olarak Bryofitler ve likenler, Amerika Birleşik Devletlerinde Liken ve Bryofitler üzerinden gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının alınan düzenleyici kararlara olan etkisi.

 • BIY813 Polen Biyoteknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bitkilerde erkek gametofit gelişiminin moleküler biyolojisi, Bitkilerde antere ve polene özgü genlerin yazılımı, invitro polen kültürü, polenlerdeki allerjen proteinlerin moleküler yapısı.

 • BIY814 Vejatasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları (3-0-3) 6 AKTS

Vejetasyonun Tanımı, kökeni ve gelişmesi, Vejetasyon tipleri (Bitki formasyonları), Bitki birliğinin özellikleri, Vejetasyon tanımlama metodları.

 • BIY815 Genel Toksikoloji (2-0-2) 5 AKTS

İlaçların ve diğer kimyasal maddelerin toksik tesirleri ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçların teratojenik etkileri,  ilaç toksisitesinin deneysel olarak ölçümü ve tedavi indeksi, akut ve kronik  zehirlenme tedavisinde genel ilkeler, Pestisid (insektisid, fungisid, herbisid, ve fumigant) zehirlenmesi ve tedavisi

 • BIY816 Biyolojik Polimerler (3-0-3) 6 AKTS

Polimere giriş, Biyobozunur polimerler, poliesterler, biyolojik poliesterler, polihidroksialkonatlar, doğal poliesterler, sentetik poliesterler  

 • BIY817 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (2-2-3) 6 AKTS

Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, nedensel ilişkiler, araştırmaların planlanması, aşamaları ve türleri, araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, örnekleme, anket yöntemi, deney planlaması, gözlem yöntemi, klinik deneyler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar, araştırmalarda etik kurallar, verilerin analize hazırlanması, rapor yazım yöntemi.

 • BIY818 Otakoidlerin Temel Farmakolojisi (2-0-2) 5 AKTS

Otakoidlerin çeşitleri, yapıları, histamin ve antihistaminikler, serotonin, agonistleri ve antagonistleri, peptid yapılı otakoidler, eikozanoidler ve diğer otakoidler

 • BIY819 Memeli Üreme Sistemleri (2-2-3) 6 AKTS

Dişi üreme sisteminin genel yapısı; ovaryum histolojisi; tubauterine histolojisi; uterus histolojisi; vagina histolojisi; erkek üreme sisteminin genel yapısı; testis histolojisi; epididimis histolojisi; eklenti bezleri histolojisi

 • BIY820 Genetik Metodlar (3-0-3) 6 AKTS

Genetik uygulamalarda kullanılan metodların temel çalışma prensiplerini anlamak ve PCR, SSCP, PTT, Sekans ve primer dizaynı gibi metodlar hakkınd bilgi sahibi olmak

 • BIY821 Genetiğe Giriş(3-0-3) 6 AKTS

Genetiğin temel kavramlarını algılamak, yorumlamak için gerekli Genetik, Sitogenetik, moleküler genetik, Kalıtımın temeli, Genetik materyalin tanımı ve yapısı, Fenotip, Genotip, Kalıtım yolları bilgilerin tanımları ve bu bilginin kullanım yerleri hakkında bilgi vermek.

 • BIY822 Memeli Embriyolojisi (2-0-2) 5 AKTS

Memelilerde spermatogenezis; oogenezis; döllenme; implantasyon; plasentasyon

 • BIY823 Biyologlar İçin Çevre Kirliliği (3-0-3) 6 AKTS

Bu ders Sıvı, Katı ve Hava ortamında eser miktarda bulunan kimyasal kirleticilerin tayin metotları ve analitik teknikler üzerine bir özet çalışmayı amaçlamaktadır. Genel tanımlar yapıldıktan sonra, ders kirleticilerin tayininde kullanılan analitik tekniklerle başlayacaktır. Bu teknikler titrimetrik analizler, kolorimetrik analizler, AAS ile metallerin tayini, GC ile organik kirleticilerin tayini gibi tekniklerdir. Kurs özel tür maddelerin ve belirli özel bileşiklerin su, toprak ve hava ortamında analizi ile devam edecektir. Kirletici konsantrasyonları Amerikan çevre örgütü (EPA), dünya sağlık örgütü (WHO) ve Türk Çevre mevzuatına göre yorumlanacaktır. Nihai olarak çevre kirliliğinin tayini konusunda laboratuar çalışmaları yapılacaktır.

 • BIY824 Memeli Üreme Siklusu Belirleme Yöntemleri(2-2-3) 6 AKTS

Deney hayvanlarında üreme siklusu; yabanıl kemircilerde siklus örnekleri; vajinal plak; vajinal smear; smear boyama.

 • BIY825 Karşılaştırmalı Memeli Anatomisine Giriş

Karşılaştırmalı anatomiye giriş, iskelet, kas, solunum, dolaşım, sindirim, ürogenital ve sinir sistemleri karşılaştırmalı anatomisi

 • BIY826  Angiospermlerde Döllenme (3-0-3) 6 AKTS

Angiosperm çiçek yapısı ve anatomisi, Mikrosporangiyum, Erkek gametofit, Megasporangiyum, Dişi gametofit, Polinizasyon, Döllenme-Polen çimlenmesi, Polen tüpünün yolu, Polen tüpünün tohum taslağına girişi, Polen tüpünün embriyo kesesine girişi, Çifte döllenme, Anormallikler, Eşem uyuşmazlığı, Zigot, Embriyo, Poliembriyoni, Apomiksis

 • BIY827 Morfometrik Analiz Yöntemleri(3-0-3) 6 AKTS

Morfometriye giriş, morfometrik veri, geleneksel yöntemler, analiz yöntemleri, geometrik morfometri uygulamaları

 • BIY828  Bitki Sekonder Metabolitleri (3-0-3) 6 AKTS

Biyoteknoloji çalışmalarında temel çalışma konularından  bitkilerde hücre ve doku kültürü teknikleri kullanılarak sekonder metabolitlerin analiz edilmesi, tanımlanması,  hücre süspansiyon kültürleriyle, bitkilerde gen aktarımıyla, bioreaktörler ile sekonder metobolitlerin üretilmesi.

 • BIY829 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler I (2-2-3) 6 AKTS

Serbest radikallerin tanımı yapılarak türleri, kaynakları ve biyolojik sistemler üzerine olan etkileri ayrıca bunların zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mekanizmalar işlenecektir.

 • BIY830 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler II (2-2-3) 6 AKTS

Bu derste ksenobiyotikler ve biyotransformasyon mekanizmaları, antioksidan savunma sistemleri, serbest radikallerin metabolizmaları ile normal fizyolojik ve patofizyolojik durumlardaki rolleri ele alınacaktır.

 • BIY831 Bryofitlerin Ekolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bryofitlerin yaşam döngüleri ve morfolojileri, üreme stratejileri, büyüme ve gelişmelerinin ekofizyolojileri, onlar için sınırlayıcı olan faktörler ve tolerans aralıkları, su ilişkileri, besinsel istekleri, ışık, gölge ve sıcaklığa karşı geliştirdikleri adaptasyonlar.

 • BIY833 Uluslararası Botanik Adlandırma Yasası (3-0-3) 6 AKTS

Bütün ülkelerdeki bitki bilimcilerin kullandığı taksonomik grup ya da birimlerin, basamaklarını ifade eden terimlerin yanı sıra bitkilerin her bir taksonomik grubuna uygulanan bilimsel isimlerle ilgilenen Uluslar arası Botanik Adlandırma Yasasının temel ilkelerinin ve ayrıntılı hükümlerinin örneklerle açıklanması, yasanın adlandırmada karşılaşılan sorunlara karşı getirdiği öneriler, yasanın nasıl işletileceğini düzenleyen hükümlerle birlikte melez isimleri, korunmuş ve ret edilmiş bitki ve fosil isimlerinin listelenmesi.

 • BIY835 Bryofitlerin Moleküler Sistematiği (3-0-3) 6 AKTS

Bryofitlerin ve karasal bitkilerin evrimi, Boynuzsu ciğerotları, talluslu-yapraksı ciğerotları ve Karayosunları filogenisi, moleküler yapısı ve filogeni ile biyocoğrafya arasındaki ilişkileri, sınırda yaşam mücadelesi veren bryofit türlerinin orijini, genetik çeşitliliği ve mutasyonları.

 • BIY837 Karşılaştırmalı Sindirim Fizyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Bir hücrelilerden çok hücrelilere, omurgasızlardan insanların da dahil olduğu omurgalılara kadar tüm canlı organizmalarda sindirim sistemi, sorumlu organel veya organlar karşılaştırmalı olarak  ele alınacaktır.

 • BIY838 Karşılaştırmalı Sindirim Fizyolojisi  II (3-0-3) 6 AKTS

Bir hücrelilerden çok hücrelilere, omurgasızlardan insanların da dahil olduğu omurgalılara kadar tüm canlı organizmalarda sindirim sistemi, sorumlu organel veya organlar karşılaştırmalı olarak  ele alınacaktır.

 • BIY839 İleri Moleküler Biyoloji I (3-0-3) 6 AKTS

İnsan ve hayvan hücrelerindeki yüksek derecedeki organizasyon, özelleşmiş hücrelerdeki yapı ve metabolik olaylar moleküler yönü ile ortaya konulacaktır. Tüm hücre tiplerindeki özelleşmiş moleküler işlevler ve bu işlevlerdeki kilit moleküller ele alınacak olup yapı ve işlev ilişkisi moleküler düzeyde incelenecektir.

 • BIY840 İleri Moleküler Biyoloji II 3-0-3) 6 AKTS

İnsan ve hayvan hücrelerindeki özelleşmiş fizyolojik işlevler moleküler yönü ile ortaya konulacaktır. Bu derste temel hücresel metabolik olaylar hakkında ileri düzeyde bilgiler ve yeni gelişmeler incelenecektir.

 • BIY841 Ekotoksikoloji I (3-0-3) 6 AKTS

Dersin kapsamında, insan aktiviteleri başta olmak üzere çeşitli unsurların doğal ekosistemler üzerindeki potansiyel etkileri, çevresel kirletici türleri, yapı ve özellikleri, farklı organizasyon düzeylerindeki etkileri, toksinlerin analiz yöntemleri, canlılara giriş yolları, doğal bozunum süreçleri, canlılar üzerindeki histopatolojik etkileri ve çevre örneklerinin toplanması yer alır.

 • BIY842 Ekotoksikoloji II (3-0-3) 6 AKTS

İnsan ve hayvanların sistemlerini oluşturan organların dokularında çeşitli dış ve iç etkenler sebebiyle meydana gelebilecek yapı ve işlev bozuklukları teorik olarak ele alınacak olup patolojik, sitolojik ve histolojik yöntemler ile bu anormal durumlar ortaya konulacaktır.

 • BIY846 Diyatomeler (3-0-3) 6 AKTS

Diyatomelere giriş, Diyatomelerin biyolojisi, Diyatomelerin dağılımları ve ekolojileri, Diyatomelerin gölsel arşivde korunması, Diyatomeler ve geçmiş çevresel değişim, Diyatomeler ve geçmiş su seviyesi değişimlerinin izlenmesi, Diyatomeler ve geçmiş ötrofikasyonun izlenmesi, Diyatomeler ve geçmiş tuzluluk değişiminin, Diyatomeler ve geçmiş deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi, Diyatomeler ve Arkeoloji, Diyatomeler ve nanoteknoloji, Belirli makaleler hakkında öğrenci sunumları.

 • BIY897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • BIY898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • BIY899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin