Anabilim Dalları
21 Biology
21 Environmental Engineering
21 Electrical Electronics Engineering
21 Physics
21 Geomatics Engineering
21 Elementary Science Education MSc Program
21 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
21 Civil Engineering
21 Geological Engineering
21 Chemistry
21 Mining Engineering
21 Mechanical Engineering
21 Mathematics
21 Metallurgical and Material Engineering
21 Molecular Biology
21 Nanotechnology Engineering
21
Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği ABD Doktora Ders İçerikleri

 • CEV801 Arıtma Sistemlerinde Fiziksel Modelleme Esasları (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Ölçek büyütme/küçültme kavramları ve uygulama örnekleri. Fiziksel modelleme esasları: Fiziksel modeller, genel model tasarlama esasları. Boyut analiz ve benzeşim. Biyoreaktörlerde fiziksel modelleme. Uygulamadaki ölçek büyütme yöntemleri: Teorik yöntem, yarı teorik yöntem, boyut analizi yöntemi, önceki tecrübelere göre tasarım, rejim analizi yöntemi. Ölçek büyütme ve küçültme uygulamaları: Havalandırma sistemleri, aktif çamur ve damlatmalı filtre sistemleri, ardışık kesikli reaktörler, havasız temas reaktörleri, havasız akışkan yataklı reaktör.

 • CEV802 Taşınım Olayları (3-0-3) 6 AKTS

Kütle denklemlerinin analitik ve yaklaşık çözümleri, moment ve enerji taşınımı,  potansiyel ve laminer sınır tabaka akışı ile sızmaya giriş, çoklu sistemlerde ısı ve kütle transferinin tanımlanması,  fazlar arası moment, ısı ve kütle transferi

 • CEV803  Filtrasyon Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

Tanecikli Ortamın Yapısı; Gözenekli Ortamda Lineer Akış; Gözenekli Ortamda Lineer Olmayan Akış; Filtrelerin Akışkanlaştırılması; Hızlı Filtrelerde Geri Yıkama; Konsantrasyon Dağılımı; Doymamış Ortamlarda Akış; Dispersiyon Akış Sistemleri ve Biyolojik Filtrasyon

 • CEV804 Uygulamalı Matematik (3-0-3) 6 AKTS

 Doğrusal boşluklar ve dönüşümlerin tanımlanması, lineer operatörlerin matris temsili, operatör eigen değerleri, fonksiyon uzayları, ortogonal fonksiyonlar, integral dönüşümler, matematiksel fiziğin kısmi diferansiyel denklemleri, sınır ve başlangıç değer problemlerinin tanımı, integral dönüşümü ile sınır değer problemlerinin Çözümü, dalga, ısı ve Laplace denklemlerinin çözümleri

 • CEV805 Çevre Sistemlerinde Koku ve Emisyon Kontrolu (3-0-3) 6 AKTS

 Koku karakteristikleri, ölçümü ve yasal düzenlemeler, su ve atıksu arıtma tesislerinde koku oluşumu, katı atık işleme tesislerinde koku oluşumu, endüstriyel tesislerde koku problemi, koku veren bileşikler ve emisyonları, koku izleme programları, koku kontrol teknikleri, biyolojik yöntemler, oksidasyon yöntemleri, ıslak kontrol yöntemleri, adsorbsiyona dayalı yöntemler, koku emisyonlarının modellenmesi.

 • CEV806 Hava Kirliliği ve İklim Değişimi (3-0-3) 6 AKTS

Yeryüzü ve sera gazı etkisi, Bölgesel, yerel ve küresel konular: asitleşme, troposferik ozon, şehir hava kirliliği ve ötrifkasyon, Hava kirleticilerin radyatif etkisi, Aeorsoller ve iklim değişikliği, Troposferik ozon kirliliği ve iklim değişikliği, Stratosferik ozon kirliliği ve iklim değişikliği, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin insan sağlığı, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri, Hava kalitesi politikaları ve iklim değişikliği, iklim değişikliğini önlemek için yapılan çalışmalar.

 • CEV807 Atmosfer Kimyası (3-0-3) 6 AKTS

Hava kirlenmesi, hava kirletici parametreler, etkileri, kaynakları, atmosfer, atmosferik kompozisyon, global çevrimler ve kirleticilerin yarı ömürleri, atmosfer, organik kirlenme kaynakları ve kirletici maddeler, atmosferik fotokimya ve kimyasal kinetik, troposfer kimyası, basit fotokimyasal çevrimler, radikal mekanizmaları, primer ve sekonder kirleticilerin kimyası, atmosferdeki su fazı reaksiyonları, stratosfer kimyası, ozon seyrelmesi, ozon taşınımı, halokarbonlar, atmosferik aerosoller, aerosol partiküllerinin dinamik davranışları, kuru ve yaş çökelme, atmosferik kimya ve iklim değişiklikleri.

 • CEV808 Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Dispersiyon (3-0-3) 6 AKTS

Hava kirliliğine genel bakış, Atmosfer yapısı ve dinamiği, Atmosferik sistemler ve kirletici taşınımları, Micrometeoroloji ve PBL, Atmosferik türbülansın istatistiksel tanımlanması, Gradient taşınım teorileri, Diffüzyon istatistiksel ve benzeşim teorileri, Gauss Difüzyon modelleri, Duman yükselmesi, gravitasyonel çökme ve Kuru çökelme, Sayısal difüzyon modelleri. Şehir ve bölgesel hava kalitesi modelleri.

 • CEV809 Çevre Hidrojeolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Drenaj Alanı tanımı, belirlenmesi ve özellikleri, Sızma, Buharlaşma, Akış, Hidrograf analizleri, Su bilançosu, Yeraltısularının kökeni, oluşumu ve özellikleri, Akiferler, Yeraltısuyu kuyuları, Sondajla kuyu açılması, Borulama-filtreleme, Kapatma, Çakıllama, Yıkama ve geliştirme, İşletme debisinin belirlenmesi, Pompaj testi, Uygun pompanın seçimi ve montajı.

 • CEV810 Elektrokimyasal Su ve Atıksu arıtımı (3-0-3) 6 AKTS

 Elektrokimyasal prensipler, Elektrotlar ve elektro-kimyasal hücreler, Elektro-oksidasyon, Elektro-koagülasyon, Elektro-flotasyon, Hibrit prosesler, Organik ve İnorganik bileşikleri içeren atıksuların arıtımında elektrokimyasal proseslerin kullanımı.

 • CEV811 Yeraltısuyu ve Toprak Kirliliği Arıtım Teknolojileri (3-0-3) 6 AKTS

Toprağın yapısı ve sınıflandırılması, vadoz zon ve doygun zon kavramları, Toprak ve yeraltısuyu kirlenme kaynakları, Kirletici türleri ve özellikleri, Toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin arıtımında kullanılan teknolojiler: Kirletici alıkonmasına ilişkin yöntemler, yerinde (in-situ) kirletici arıtımı ile ilgili, kirleticinin bir başka yerde (Ex-situ) arıtımı.

 • CEV812 Deniz Kirliliği (3-0-3) 6 AKTS

 Deniz kirlenmesine giriş, difüzyon ve dispersiyon kavramları, denizel ortamlarda hidrodinamik dispersiyon ve kirletici dispersiyonu, Karasal kirleticiler ve ötrofikasyon, Kıyı alanlarına ve denizlere atık boşaltımı, Denizlerde termal kirlilik, Kıyı alanlarında mikrobiyal kirlenme ve indikatör organizmalar, Deniz kirliliğinin izlenmesi, Petrol türevleri ve deniz kazaları,  Denizlerde ağır metal kirliliği, Deniz taşıtlarından kaynaklanan kirlenmeler.

 • CEV813 Endüstrilerde Su ve Atıksu Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Su ve atıksu örnekleme yöntemleri, Debi ölçümü, Atıksu karakterizasyonu, Akış şemalarının ve atık kütle dengesinin çıkarılması, Atıksu miktarının azaltılmasına ilişkin yaklaşımlar: proses değişiklikleri ile atıksu miktarının azaltılması, başka proseste atıksuyun doğrudan kullanımı, atıksuyun arıtılarak başka proseste yeniden kullanımı, atıksuların aynı proseste çevrimiçi yeniden kullanımı, bazı endüstrilerde endüstrilerde atıksuların azaltılması ve yeniden kullanılması ile ilgili örnek çalışmalar.

 • CEV814 Atıksuların Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımı (3-0-3) 6 AKTS

 Terimlerin tanımlanması, tekrar kullanım sistemlerinin planlanmasındaki teknik hususlar, tekrar kullanım potansiyeli ve mevcut teknolojilerin değerlendirilmesi, tarımsal ve peyzaj sulamaları, endüstriyel, yer altı suyunun beslenmesi, rekreasyon ve çevresel amaçlarla atıksuların tekrar kullanımının değerlendirilmesi, yönetmelik ve kılavuz değerler, tekrar kullanım sistemlerinin finansmanı, halkı bilgilendirme programları.

 • CEV815 Çevresel Altyapı Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS

Boru hidroliği, su getirme ve dağıtma sistemleri, kanalizasyon ve yağmursuyu sistemleri, dizayn kriterleri, uygulama örnekleri.

 • CEV816 İçme Sularında  Organik Madde Kontrollü (3-0-3) 6 AKTS

İçme sularında organik madde kirlenmesinin önemi; Organik maddelerin özellikleri;, Organik kirlenme kaynakları ve kirletici maddeler; Organik madde analiz ve ölçüm yöntemleri, tanımlanması ve izleme programı; Organik maddelerin dezenfeksiyon sisteminde oluşturdukları yan ürünleri; Arıtma tesislerinde organik madde yan ürünlerinin izlenmesi, i; İçme Sularında Organik Maddelerin Giderilme Prosesleri; Havayla Sıyırma Prosesleri, Hava ile sıyırma olayının prensipleri; Oksidasyon Prosesleri: Ozon/UV, H2O2/UV ve H2O2/Ozon; Filtrasyon Teknikleri (Membran Prosesler): Ters osmoz ve Ultrafiltrasyon; Elektrokimyasal Prosesler: Elektrodializ; Adsorbsiyon ve İyon değiştirme.

 • CEV817 Atıksu Arıtımında Doğal Sistemler (3-0-3) 6 AKTS

 Doğal arıtma sistemlerine genel bir bakış; planlama, yapılabilirlik çalışmaları ve arazi seçimi; temel arıtma mekanizmaları, temel proses bileşenleri ve etkileşimler; atıksu stabilizasyon havuzları; yüzücü su bitkileri ile arıtma; doğal ve yapay sulak alanlar; arazide arıtma sistemleri:yüzeyaltı arıtma sistemleri, düşük hızlı infiltrasyon, arazi üzerinden akıtma ve hızlı infiltrasyon sistemleri; doğal sistemlerle çamur yönetimi ve arıtma.

 • CEV818 Enerji ve Çevre (3-0-3) 6 AKTS

 Enerjinin tanımı ve birimi; termik santraller ve enerji üretimi; ortaya çıkan kirlilik sorunları; farklı enerji kaynakları: fossil yakıtlar, nükleer enerji  ve yenilenebilir kaynaklar: rüzgar, güneş ve su enerjisi; farklı ülkelerdeki enerji kaynaklarının kullanım oranları; enerji kullanımına göre ortaya çıkan kirlilikler ve çözüm metotları; yakıt pilleri ve enerjinin depolanma yöntemleri; küresel ısınma ve iklim değişimlerindeki tahminler.

 • CEV819 Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışı (3-0-3) 6 AKTS

Kirleticilerin taşınım denklemleri: difüzyon, konveksiyon ve radyasyon; yüzey ve yeraltı sularında ve atmosferde kirleticilerin taşınınım denklemleri ve benzerlikler: iletim, yayılım, sorpsiyon, fazlar arası kütle transferi ve dönüşüm; kirleticileri iletme ve yaymada, ortam parametrelerinin etkisi ve bu parametrelerin ölçüm metotları; kirlenmenin analizi ve kirletici taşınım denklemlerinin analitik ve sayısal çözüm yöntemleri.

 • CEV820 Endüstriyel Atıksu Kontrolü ve Temiz Teknolojiler (3-0-3) 6 AKTS

Endüstriyel atıksuların kaynakları ve kaynaklarına göre atıksu karakterizasyonu; atıksu standartları; arıtım yöntemleri; kontrol devresi elemanları ve transfer fonksiyonları: sensörler ve denetleyiciler; atıkların azaltılmasına yönelik yeni yaklaşımlar: atık üretmeyen temiz teknolojiler, günümüz teknolojilerinde su, toprak ve hava kirlilik yükünün azaltılmasına yönelik yapılabilecek değişiklikler: kağıt ve demirçelik üretiminden örnekler.

 • CEV821 Arıtım Süreçlerinde Modelleme Esasları (3-0-3) 6 AKTS

Modelleme çalışmaları: homojen ve heterojen reaksiyonlu süreçler için süreklililik ve hareket denklemleri; uygulamalarda  ölçek büyütme yöntemleri: teorik yöntem, boyut analizi ve benzeşim; önceki tecrübelere göre tasarım ve uygulamaları: havalandırma sistemleri, aktif çamur ve damlatmalı filtre sistemleri, ardışık kesikli reaktörler ve  havasız temas ve akışkan yataklı reaktörler.

 • CEV822 Tehlikeli Atıklar ve Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Tehlikeli atıkların tanımlanması, sınıflandırılması.Biyolojik tehlikeli atıklar (tıbbi atıklar), kimyasal tehlikeli atıklar (radyoaktif atıklar, piller, atık yağlar). Tehlikeli atıkların kaynakları ve özellikleri. Radyoaktif atıklar oluşumu ve bertaraf yöntemleri. Tehlikeli atıkların yönetimi ile ilgili yönetmelikler, kaynağında azaltma/önleme, geri dönüşüm, arıtma, bertaraf. Tehlikeli atık yönetim planının oluşturulması.

 • CEV823 Atıksulardan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi (3-0-3) 6 AKTS

Biyolojik olarak arıtılan atıksulardan azot giderimi için kullanılan, Anoksik/aerobik proses, basamaklı anoksik/aerobik proses, kesikli havalandırma, ardışık kesikli reaktör, anoksik sonrası metanol ilaveli denitrifikasyon proseslerinin tanımlanması ve tasarlanması. Azot gideriminde kullanılan birkaç alternatif proses için gerekli tanımlar ve akış diyagramları. Tipik proses tasarım parametreleri ve seçilen koşullarda tasarım örnekleri.Atıksulardan fosfor gideriminde kullanılan proseslerin (A/O, A2/O, modifiye edilmiş Bardenpho, UCT, VIP, Johannesburg prosesi, SBR, Phostrip) tanımlanması. Tanımlanan proseslerin tasarım parametreleri; atıksu özellikleri, anaerobik temas süresi, SRT, atık çamur işleme yöntemi, kimyasal ilave kapasitesi. Kullanılan proseslerin fosfor giderim verimlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları. Alternatif fosfor giderim prosesleri.

 • CEV824 Atıksu Arıtımında İleri Teknolojiler (3-0-3) 6 AKTS

Arıtılmış atıksulardaki kalıntı bileşikler, teknolojilerin sınıflandırılması, organik ve inorganik kolloidal ve süspanse katıların giderimi, çözünmüş organik bileşenlerin giderimi, çözünmüş inorganik bileşenlerin giderimi, biyolojik bileşenlerin giderimi, proses seçimi ve verimi. Kullanılan prosesler; Kimyasal prosesler, ters osmoz, elektrodiyaliz, adsorbsiyon, kimyasal çöktürme,ileri oksidasyon prosesleri, iyon değiştirme ve distilasyon.

 • CEV825 Arıtma Tesisi Çamurlarının Arıtılması (3-0-3) 6 AKTS

Arıtma çamurunun kaynakları, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Arıtma çamurlarının arıtılması için kullanılan yöntemler. Arıtma çamuru miktarının belirlenmesi. Çamur stabilizasyonu, yoğunlaştırılması, suyunun alınması ve şartlandırılması. Arıtma çamurlarının son bertarafı; yöntem ve uygulamaları, dezenfeksiyon. Arıtma tesisi çamurlarının bertarafı hakkında yasal düzenlemeler.

 • CEV826 Kromatografik Yöntemlerin Çevre Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Kromatografik yöntemler, tanımı ve amacı, çevre mühendisliği, teknolojisi ve kirliliği uygulamaları.

 • CEV827 Atmosferik Partiküllerin Kimyasal Bileşimleri (3-0-3) 6 AKTS

Atmosferik partiküllerin tanımı ve özellikleri, meteorolojik değişimleri, kimyasal bileşimleri, analiz metotları, kaynakları, çevre ve insan sağlığına etkileri. 

 • CEV828 Deniz Desarjı Hidroliği (3-0-3) 6 AKTS

Yayıcı iç hidroliği: Temel denklemler, akış analizleri ve etken faktörler, bilgisayar ile hesap yöntemleri. Pompalama ve hidrolik değişimler: Hidrolik yük ve ilgili değişimler, yayıcı operasyonuna dalga tesirleri. Homojen alıcı suda ilk seyrelme: Yüzeyde seyrelme, yüzey altı seyrelme, dairesel jetlerin seyrelmesi. Farklı yoğunluklu alıcı ortamda ilk seyrelme. İkinci kademe seyrelme: Kıyı akıntıları-yayıcı yönü ilişkileri, Brooks modeli. Akıntı ve dalga tesirleri altında projelendirme.

 • CEV829 Bütünleşik Kıyı Alanlarının Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Kıyı alanının tanımı. Kara ve Deniz sınırlarının belirlenmesi, İç ve Dış parametre tanımları. Kıyı alanları yönetiminin genel hedefleri, organizasyon gereksinimi ve devamlılık koşulları. Kıyı alanlarının ekonomik ve çevresel önemi. Kıyı alanlarına yönelik çevresel tehditler. Sürdürülebilir kalkınma – sürdürülebilir gelişme kavramları – hesap yöntemleri. Kıyı yapılarının çevresel etkileri. Kıyı alanlarını izlemede kullanılan yöntemler. Verilerin kategorizasyonu. Kıyı alanlarının doğal denge bileşenlerinin tanımlanması. Sistem olarak kıyı alanının davranışı. Sivil toplum örgütlerinin katkıları, etkileri, mevcut sakıncaları. Globalleşmenin kıyı alanlarına etkileri. Havza yönetimi ile kıyı alanları yönetimi arasındaki ilişkiler – zıtlıklar. Toplam kıyı alanları yönetiminin temel esasları.

 • CEV830 Ekolojik Kıyı Mühendisliği (3-0-3) 6 AKTS

Kıyı Mühendisliği uygulamalarının genel özellikleri. Doğal ve insan yapısı yapılar arasındaki etkileşimler. Dalga enerjisinin kaynağı ve iletimi. Doğal kıyının dalga etkisinde davranışları. Gevşek ve rijit kıyı. Dalga enerjisinin harcanması. Doğal kıyının dinamik stabilitesi. Dalga kırılmaları ve profil değişimleri. Doğal kıyı stabilitesinde resif oluşum etkileri. Çevre dostu kıyı yapılarının tanımlanması. Çevresel korumacı bakış açısından optimum dizayn dalga koşullarının seçim prensipleri. Banket tipi dalgakıranların dizaynı. Kazıklı tip dalgakıranların dizaynı. Kısmi kaplama ile kıyı çizgisi koruması, Çevresel kıyı mühendisliğinde laboratuvar deneyleri. Yapay kumsal dizaynı.

 • CEV831  Zeminlerin Mühendislik Davranışları  (3-0-3) 6 AKTS 

Zeminlerin Oluşumu ve jeolojik çevrim, Zeminlerin minerolojisi, Zeminlerin fiziko, kimyasal davranışları, kaba daneli ve ince daneli zeminlerin dizilimleri ve ölçme teknikleri, zemin su ve kimyasal etkileşimler, reoloji, efektif gerilmeleri, gerilme izleri, iletim ve taşınım teorileri, zeminlerin gerilme-gerinim özelliklerine zamanın etkisi.

 • CEV832 Çevre Geotekniği  (3-0-3) 6 AKTS

Zeminlerin fiziksel ve hidrolik özelliklerinin laboratuvar ve arazide elde edilme yöntemleri. Zemin fiziksel ve kimyasal yollarla iyileştirme yöntemleri ve uygulamaları. Zeminlerde kompaksiyon. Dolgu yerleri için yer seçimi. Dolgu yerleri için geoteknik esaslar. Dolguların stabilitesi. Geosentetikler hakkında genel bilgiler. Polimer yapılar. Geotekstiller, Geomembranlar, Geonetler ve Geo-kil mambranları ve bunlara ait tasarım parametreleri. Geosentetik malzemelerin kimyasal maddeler ile etkileşimleri. Geokompozitler ve tasarım parametreleri. Katı atık tesislerinde uygulamalar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin