Anabilim Dalları
22 Biology
22 Environmental Engineering
22 Electrical Electronics Engineering
22 Physics
22 Geomatics Engineering
22 Elementary Science Education MSc Program
22 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
22 Civil Engineering
22 Geological Engineering
22 Chemistry
22 Mining Engineering
22 Mechanical Engineering
22 Mathematics
22 Metallurgical and Material Engineering
22 Molecular Biology
22 Nanotechnology Engineering
22
Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • EEM701 Küçük Elektrik Makinalarının Tasarımı (3-0-3)  6  AKTS

Elektrik Mühendisliği malzemeleri. Elektrik makinalarının ısınması ve soğutulması. Makina tasarımının genel konseptleri ve sınırları. Doğru akım makinalarının tasarımı. İndüksiyon motor tasarımı. Daimi mıknatıslı motorlar. Elektrik makinalarının bilgisayar destekli tasarımı.

 • EEM702 Güç Elektroniği Sistemleri ve Aygıtları (3-0-3) 6 AKTS

Elektrik enerjisinin dönüşümünün prensipleri ve yöntemleri. Yarı-iletkenlerin güç anahtarlaması. Güç elektroniği konvörtörlerinin ve sistemlerinin bilgisayar simülasyonu. DC-DC mod anahtarlamalı konvörtörler. Rezonant konvörtörler: sıfır gerilim ve sıfır akım anahtarlamaları. Güç kondisyonerleri ve kesintisiz güç kaynakları. DC motor tahrikleri. Asenkron ve senkron motor tahrikleri. Evsel ve endüstriyel güç elektroniği uygulamaları.

 •  EEM703 Elektrik Motorlarında Harmonik Analizi (3-0-3)  6 AKTS

Fourier analizi. Doğrudan harmonik çözümler. Frekans domeninde AC-DC transformasyonu. Harmonik kararsızlıklar. Harmonik bölgede motor non-lineerliği. Harmonik bölgede AC-DC dönüşümü. İteratif harmonik analiz. Konvörtör harmonik empedansları.

 • EEM704 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler (4-0-4)  10  AKTS

Yuvarlama ve kesme hatalarının analizi. Polinomlarla yaklaşım yapma kuramı: Taylor, Bernstein ve Hermite polinomları. En az kareler yaklaşım polinomları (Legendre, Chebyshev vd. ). Geçişli enterpolasyon polinomları. Fark operatörleri ve nümerik türev yöntemleri. Nümerik integral, açık ve kapalı Newton-Cotes formülleri. Basit türevsel denklemler, Euler-Cauchy metodu, tek ve çok basamaklı yöntemleri. Kısmi diferansiyel denklemler için nümerik yöntemler.

 • EEM707  Rassal İşaretlerin Analizi (3-0-3)  6  AKTS

Olasılık kuramı, rasgele değişkenler, rasgele Değişkene bağlı fonksiyonlar, ortalamalar, rasgele diziler, ve prosesler, hesaplama ve karar verme teorisi.

 • EEM708 Kablosuz Haberleşme  (3-0-3)  6  AKTS

Hücresel konsept ve sistem tasarım temelleri, büyük ölçek radyo dalgaları yayılımı, çok yollu ve sönümlü kanallar, modülasyon teknikler, kablosuz ağlar.

 •  EEM709 Haberleşme Mühendisliği  (3-0-3)   6   AKTS

İşaret ve sistemler, rasgele prosesler, bilgi kaynakları ve kaynak kodlama, analog işaretlerin iletimi ve alımı, darbe modülasyon teknikleri, PCM, taşıyıcılı sayısal iletim, gürültünün analog ve sayısal haberleşme sistemlerine etkisi.

 • EEM710 Hata Kontrolü ve Kodlama (3-0-3)  6   AKTS

Cebir, lineer blok kodları, çevrimsel kodlama, BCH kodları, çoğuşma hata doğrulama kodları, evirişim Kodları, evirişimli kodların en büyük olabilirlik dekodlanması, turbo kodları.

 •  EEM711 Dijital Haberleşme  (3-0-3)  6  AKTS

Stokastik prosesler, kaynak kodlama, haberleşme işaretlerinin ve sistemlerinin karakterizasyonu, eklemeli beyaz Gauss gürültülü kanallar içim optimum alıcılar, bant sınırlı kanallar için işaret tasarımı, bant-sınırlı kanallarda iletişim.

 •  EEM712  Modern Sayısal Haberleşme (3-0-3)    6  AKTS

GSM, GPRS, IS-95A and B, cdma2000, UMTS, WLAN, Bluetooth.

 •  EEM713 Elektrofizyoloji  (3-0-3)  6  AKTS

Biyopotansiyellerin kaynağı. Biyoelektrik işaretlerin kaydı ve analizi. Beynin elektriksel aktivitesi ve elektroensefalogram (EEG). İskelet kasında iletim ve elektromiyogram (EMG). Kalpte biyoelektrik olaylar ve elektrokardiyogram (EKG). Elektronörogram (ENG). Görme biyofiziği ve elektroretinogram (ERG).

 •  EEM714 Nöron Modellemede Sayısal Yöntemler  (3-0-3)   6 AKTS

Nöron modellemede temel kavramlar. Taylor ve Maclaurin serileri. Euler yöntemi. Adams-Moulton yöntemi. Adams-Bashforth yöntemi. Cranck-Nicolson yöntemi. Runge-Kutta yöntemi. Sonlu-farklar yöntemi. Sınır Koşulları. Sonlu elemanlar yöntemi.

 • EEM715 Biyomedikal Enstrümantasyon (3-0-3)  6 AKTS

Enstrümantasyonun temel kavramları. Temel dönüştürücüler ve çalışma ilkeleri. Biyopotansiyel elektrodlar. Biyopotansiyel yükselteçler. Fizyolojik basınç ölçümü ve fonokardiyografi. Kan hacim ve akışı ile ilgili ölçüm teknikleri. Yaşam destek üniteleri. Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan teknikler. Solunum sistemi ile ilgili ölçümler.

 • EEM716 Dendritik Nöron Kablo Kuramı  (3-0-3)  6 AKTS

Temel kavramlar ve tanımlamalar. Kablo denkleminin varsayımları ve türetilmesi. Kablo denkleminin sınır koşulları. Pasif düzgün kablo için sürekli-hal çözümleri. Pasif dendritik ağaçlar için sürekli-hal çözümleri. Eşdeğer silindire dayalı ağaçlar ailesi. İletkenlik değişimi olarak sinaptik girdi.

 • EEM717 Matematiksel Fizyoloji (3-0-3)   6  AKTS

Temel kavramlar. Hücrede biyofiziksel olaylar. Sinir hücresi ve zar potansiyeli. Aksiyon potansiyeli. İyon kanalları. Bileşik aksiyon potansiyeli. Sinaptik iletim. Nöron Modelleri.

 • EEM718 Karmaşık Nöronların Bölmeli Modelleri (3-0-3)   6  AKTS

Bölmeli nöron modellerinin ilkeleri. Membran modelleri. Nöron morfolojisinin bölmeli modellerde kullanımı. Nöronların indirgenmiş modelleri. Genesis programında karmaşık nöron modellenmesi.

 • EEM719  Kontrol Sistemleri  (3-0-3)   6 AKTS

Giriş ve Tanımlamalar. Blok Diagramları ve Mason Kazanç Formülası. Dinamik Sistemler ve Zamana Göre Değişimi. Kutup ve Sıfırlar. Kontrol Sistem Dizaynı, PID Kontrol. Kök-Yer Diagramları ve Dizayn Yöntemleri, Bode ve Nyquist Yöntemleri, Kararlılık ve Performans.

 • EEM720  Kesikli Zaman Kontrol Sistemleri  (3-0-3)    6 AKTS

Giriş ve Tanımlamalar. Kontrol Sistemlerinin Zaman Tanım Bölgesi Analizi. Kesikli-Zaman Kontrol Sistemlerinin Tasarımı. Sonlu-Zaman Kontrölör Tasarımı. Durum Geribeslemeli Sistem Tasarımı. Kesikli-Zaman Gözleyicilerinin Tasarımı. Dayanıklı Kontrol Sistem Tasarımına Giriş

 • EEM721  Lineer Sistem Teorisi (3-0-3)   6  AKTS

Giriş ve Tanımlamalar. Matris Cebirinin Temelleri. Durum Uzayı Eşitliklerinin Çözümü. Durağanlık, Kontroledilebilirlik, Gözlenebilirlik. Giriş-Çıkış Sistemleri ve Kavramları. Giriş-Çıkış Sistemlerinin Durağanlılığı. Geri Beslemeli Durum Uzayı Eşitlikleri. Gözlemciler.

 • EEM722  Mühendisler İçin Uygulamalı Optimizasyon  (3-0-3)   6  AKTS

Optimizasyona Giriş ve Modeller. Optimizasyonun Temelleri. Lineer Sınırlı Optimizasyon Problemlerin Gösterimi. Lineer Programlama, Simpleks Method. Sınırsız Optimizasyon Problemlerin Temelleri. Doğrusal Olmayan Programlama.

 • EEM723  Dijital Sinyal İşleme I  (3-0-3)  6  AKTS

Dijital Sinyal İşleme Giriş. Lineer Zamanla Değişmeyen Sistemler. Kesikli-Zaman Sistemlerinin Özellikleri. Örnekleme Teoremi. Z-transformu ve Özellikleri. Sistem Fonksiyonları, Kutuplar ve Sıfırlar. Dijital Filtre Dizaynı, FIR ve IIR Filtreler. Kesikli Fourier ve Hızlı Fourier Transformları Uygulamaları.

 • EEM724  Dijital Sinyal İşleme II (3-0-3)  6  AKTS

Dijital Sinyal İşleme Özeti. Kesikli-Zaman Sinyal ve Sistemler. Sinyal ve Sistemler Frekans Analizi. Kesikli Fourier ve Hızlı Fourier Transformları. Dijital Filtre Dizaynı, FIR ve IIR Filtreler. Optimum Lineer Filtreler. Sinyallerin Güç Spektrumu. Uygulamalar.

 • EEM726 Sistem Tanımlama (3-0-3)  6  AKTS

Sistem Tanımlamaya Giriş ve Modelleme Kavramı. Sistem Tanımlamada Parametrik Olmayan Yöntemler. Sistem Tanımlamada Parametrik Yöntemler. Model Yapıları ve Kestirimi. Model Yapısı Belirleme ve Model Doğrulama. Uygulamalar.

 • EEM727 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler  (3-0-3)  6 AKTS

Özdeğerler ve özvektörler. Nonlineer diferansiyel denklemler ve kararlılık analizi. Vektörel diferansiyel hesaplama. Vektörel integral hesaplama. Üç-boyutlu uzayda Maxwell denklemleri ve potansiyel teoremi. Fourier analizi ve sınır değer problemleri. Kısmi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri.

 • EEM728  Rüzgar Enerji Sistemleri  (3-0-3) 6  AKTS

Dünyada ve Türkiye’de rüzgar enerjisi kullanımı. Rüzgar enerji sistemi bileşenleri. Elektrik jeneratörü ve çeşitleri. Jeneratör sürücü çeşitleri. Şebeke bağlantı sistemleri. Elektrik performansı ve işletim ekonomisi. 

 • EEM730 Biyomedikal İşaret İşleme (3-0-3) 6 AKTS

Biyolojik işaretlerin oluşumu ve bunların genel karakteristikleri. Elektriksel, akustik, mekanik ve biyokimyasal kökenli biyolojik işaretler. Biyolojik işaretlerin algılanması. Biyolojik işaret işleme alanına bazı işaret işleme metodlarının uygulamaları; zaman serileri analizi ve lineer öngörü.        

 • EEM731 Örüntü Tanıma (3-0-3) 6 AKTS

Temel istatistik bilgisi, Örüntü tanıma kavramı, Önişleme, Öznitelik çıkarma ve boyut düşürme, Sınıflandırma, Başarım değerlendirme ölçütleri.    

 • EEM732 Giriş Şekillendirme ve Güvenilir Kontrol (3-0-3) 6 AKTS
Giriş, Tanımlamalar, Dinamik Sistemler, İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri, basamak ve darbe giriş cevabı, geçici hal davranışı, kararlılık, gürbüzlük, Posicast kontrol, giriş şekillendirme, giriş şekillendirici denetim çeşitleri ve bunların gürbüzlük açısından karşılaştırılması.
 • EEM733 Yapay Sinir Ağları (3-0-3) 6 AKTS

Tarihçe, Örüntü tanıma, Sınıflandırma yöntemleri, Çok Katmanlı Ağ, Kohonen öz örgütlemeli haritalar, Hopfield ağları, Uyarlamalı Rezonans Teorisi, Öz yinelemeli hafıza.

 • EEM736  Matlab ile Elektronik ve Devre Çözümleme  (3-0-3)  6   AKTS

MATLAB’ın temelleri. Kapsamlı Grafik Çizimi. Kontrol ifadeleri. DC ve transiyent analizler. AC analiz ve ağ fonksiyonları. İki portlu ağ sistemleri. Fourier analiz. Yarıiletken fiziği. Diyot, transistör ve işlemsel kuvvetlendirici analizleri.

 • EEM738 Adım Motorları (3-0-3)  6  AKTS

Giriş ve Tanımlamalar, Modern Adım Motorları, Elektromanyetizma ve Adım Motorlarının Yapısı, Adım Motorlarının Dinamik Özellikleri, Açık Çevrim Kontrol, Statik Karakteristikler, Kapalı Çevrim Kontrol, Adım Motor Uygulamaları, Adım Motor Türleri.

 • EEM740 Bulanık Mantık Denetim  (3-0-3)  6  AKTS

Kesin ve Bulanık Kümeler, Bulanık Setlerle İşlemler, Bulanık İlişkiler, Bulanık Ölçekler, Belirsizlik ve Bilgi, Uygulama  Alanları, Sistem Modelleme, Bulanık Mantık Denetim Sistemleri.

 • EEM741 Sürekli Mıknatıslı ve Fırçasız Doğru Akım Motorları  (3-0-3) 6  AKTS

Giriş ve Tanımlamalar, Temel Prensipler, Çekirdeksiz Motorlar, Servomotorlar, Dinamik Karakteristikler, Statik Karakteristikler, Servo Kuvvetlendiriciler ve Kontrol.

 • EEM742 Biyoelektromanyetizma  (3-0-3)  6  AKTS

Temel kavramlar. Vektör analizi. Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar. Membran biyofiziğine giriş. Aksiyon potansiyelleri. Hacim kaynakları ve hacim iletken alanları. Bir hacim iletkeni olarak insan vücudu. Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri. Biyomanyetik ölçümler.

 • EEM743 Doğrusal Hareketli Elektrik Makinaları (3-0-3) 6  AKTS

Giriş ve Tanımlamalar, Lineer Motor teknolojisinin Temelleri, Lineer Asenkron Motorlar, Lineer Senkron Motorlar,   DC Lineer Motorlar, Lineer Adım Motorları, Elektromagnetik Taşıma, Lineer Hareketli Osilatörler.

 • EEM760 Genetik Optimizasyon (3-0-3)  6  AKTS

Genetik Algoritmalara Giriş, Matematiksel Temeller, Genetik Algoritmaların Programlanması, Bazı Optimizasyon Uygulamaları, Gelişmiş Operatörler ve Teknikler, Genetik Temelli Makine Öğrenmesine Giriş.

 • EEM752 Optik Metroloji (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve tanımlamalar. Gaussian Optik. Girişim. Kırınım. Işık kaynakları ve detektörler. Holografi. Moiré metotlar, triangulation. Speckle metotlar. Polarizasyon. Sayısal görüntü işleme. Fringe analizi. Sayısal optik sinyal işleme. Metrolojide Fiber optik.

 • EEM753 Mikrodalga Tekniği (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve tanımlamalar. Mikro ve milimetrik dalgalar için elemanlar. Milimetre altı dalgalar için elemanlar. Mikserler ve diyotlar. Mikrodalgalar için transistorlar. MESFET ve HEMTler. Osilatörler. Rezanatörler. SAR interferometri. Uzaktan algılama uygulamaları.

 • EEM754 Fourier Optik (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. İki boyutlu sinyal ve sistemlerin analizi. Sayısal kırınım teorisinin temelleri. Fresnel ve Fraunhofer Kırınımı. Eş fazlı optik sistemlerin dalga optik analizi. Optik görüntüleme sisteminin frekans analizi. Dalga önü modülasyonu. Analog optik bilgi işleme. Holografik sinyallerin işlenmesi. Delta fonksiyonları ve Fourier dönüşüm teoremleri. Paraksiyel geometrik optiğe giriş. Polarizasyon ve Jones matrisleri.

 • EEM755 Optoelektronik (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Elektronun kuantum mekaniği. Foton kuantum mekaniği. Elektron ve foton etkileşiminin kuantum mekaniği. Lazer. Yarıiletken bant yapısı. Yarıiletkenlerin elektronik özellikleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. Yarıiletken karma yapılar. Dalga kılavuzları. Yarıiletken fotodetektörler. Optiksel frekans dönüşümü. LED. Lazer diyotlar.

 • EEM762 Mühendislik Uygulamaları İçin İleri Düzey Programlama (3-0-3)  6  AKTS

 C++ Programının Temel Bileşenleri, Kontrol Yapıları, Tekrarlama Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Nesnelerin Sınıfları, Diziler ve Stringler, Çok Boyutlu Diziler, Giriş ve Çıkış Veri Akışları.

 • EEM763 Görüntü İşleme(3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Analog görüntülerin sayısallaştırılması. Sayısal görüntü kavramı. Görüntü dosyaları. Görüntü elde etme yöntemleri. Görüntü filtreleri. Sayısal görüntülerde geometrik işlem ve dönüşümler. Görüntü sınıflandırma. Görüntü iyileştirme. FFT teknikleri. CWT teknikleri.

 • EEM797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0)  3  AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • EEM798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2-0-0)  15   AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • EEM799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0)  15  AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Doktora Ders İçerikleri

 • EEM801 Gezgin Haberleşme (3-0-3) 6 AKTS

 

Sayısal hücresel Radyo; Gezgin radyo kanalları; Konuşma kodlama; MPE ve RPE yaklaşımı, CELP, BPE. Kanal kodlama; konvolisyon kodları, blok kodları. Faz modülayonu; Frekans atlaması; GSM; GSM sistemi, GSM kanalları, konuşma ve kanal kodlama, viterbi dengeleyicisi, GSM sistem tasarımı. QAM’li multi-media sistemi; 3. nesil gezgin haberleşme sistemleri; Kablosuz ATM.
 • EEM802 Sayısal İşaret İşleme (3-0-3) 6 AKTS
Texas Instruments TMS320C6000 ailesi işaret işlemcilerine bir giriş sağlamakta ve özellikle TMS320C6711 DSP’nin anlaşılması ve programlanması için gerekli yöntemleri sağlamaktadır. Sayısal işaret işleme yöntemlerinin ulaştığı güç nedeniyle, analog işaret işlemenin aynı performansı yakalaması son derece zor ve çoğunlukla imkansızdır. Sadece sayısal olarak gerçekleştirilebilecek tipik işaret işleme uygulamaları doğrusal fazlı FIR süzgeçler ve uyarlanır süzgeçlerde. DSP işlemciler düşük maliyet, küçük boyut, daha düşük güç tüketimi ve gerçek-zamanlı işleme sağlarlar.
 • EEM803 Hata Düzelten Kodlar (3-0-3) 6 AKTS
Hata düzeltme kodları, Shannon kanal kodlama teoremi, Entropi, Karşılıklı içerik, Kanal kapasitesi, Kaynak kodlaması,  Güvenilir haberleşme için kodlama, Blok kodları, Tekrarlamalı kodlar, Lineer blok kodları, Tek hata düzeltmesi, Hamming kodları, Dairesel kodlar, BCH kodları, Golay kodu, Kelime hatası ve bit hatası, Olasılık, Blok kod başarımlarının karşılaştırılması, Konvolüsyon kodları, Konvolüsyon kodlama, Eşik kod çözme, Kovolüsyon kodları başarımı.
 • EEM804 Özellik Çıkartımı ve İşaret Kestirimi (3-0-3) 6 AKTS
Toplanır Gürültü Altında En İyi İşaret Algılaması, Kestirimin Temeli, Bayes & En Büyük Olabilirlik, Doğrusal Kestirim, En Küçük Kareler Kestirimi, Uyumlu Süzgeçleme, Wiener Süzgeçlemesi, Temel Bileşen Analizi, Bağımsız Bileşen Analizi.
 • EEM805 Görüntü Haberleşmesi (3-0-3) 6 AKTS
Görüntü işleme ve iletişimi teknikleri, İleri görüntü işleme teknikleri, Video işleme ve sıkıştırma.
 • EEM806 3.Nesil Gezgin Haberleşme Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS
Hücresel Radyo Haberleşmesi; GHS’nin gelişimi, GSM, GPRS, UMTS/IMT-2000, cdma 2000. W-CDMA; WCDMA Standartları, Radyo erişim ağ yapısı, fiziksel katman, Radyo arayüz protokolleri, Radyo ağ planlaması, Paket erişimi, UTRA TDD mode, W-CDMA temel istasyon ve gezgin birim tasarımı. Smart Antenlere giriş; CDMA’de Smart Anten teknolojisi, CDMAde kapsama alanı ve kapasite artırımı, En uygun uzaysal süzgeçleme ve uyarlamalı algoritmalar, DOA kestirim algoritmaları. Yazılım Radyo; Yazılım radyoya giriş, RF front-end teknolojisi, temel band ve yazılım teknolojisi.
 • EEM807 Biyolojik Sistemlerde Modelleme (3-0-3) 6 AKTS
Sinir hücrelerinin, sinir hücre ağlarının ve diğer fizyolojik ve biyokimyasal yapı ve işlemlerin matematiksel modellemesi ve benzetimi (simülasyonu). Değişik sistem ve organizmalarda hücresel işlemlerin ve hücre işaretlerinin modellenmesi için kullanılan yöntemler. Sinir sisteminin işlevsel organizasyonu. Algı, hafıza, davranış ve hareket seçimi ile ilgili model ve teoriler.
 • EEM808 Uydu Haberleşmesi (3-0-3) 6 AKTS
Uydu haberleşmesine giriş; Uydu haberleşmesinde yörünge; Uzay aracı; Uydu-link tasarımı; Uydu link için modülasyon ve çoğullama teknikleri; Çoklu giriş; Uydu haberleşmesinde yayılım; Yer istasyonu teknolojisi; Uydu televizyonu; Sayısal uydu linklerinde kodlama ve hata düzeltilmesi; hata algılaması ve düzeltme, hata algılama kodları.
 • EEM809 Fizyolojik Kontrol Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS
Kontrol kuramını kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin modellenmesi, gösterimi ve analizi. Biyofizik modelleme ve kontrol problemleri.
 • EEM810 Biyomedikal Ölçme ve Kalibrasyon (3-0-3) 6 AKTS
Temel Kavramlar. Ölçme ve enstrumantasyon açısından sinyal, çevirici, algılayıcı, biyo-yükselteç, filtreler. Biyomedikal sistemlerde biyopotansiyel, akış, basınç, sıcaklık ölçümleri ve bunların kalibrasyon teknikleri, Klinik tıp ve laboratuvarda araştırma ve analiz amaçlı temel ölçme teknikleri (spekrofotometri, alevli fotometre, oksimetre, kütle spektoroskopisi, kromatografik teknikler, elektroforez, mikroskobik teknikler vb.).
 • EEM811 İleri Kablosuz Haberleşme (3-0-3) 6 AKTS
Çoklu erişim teknikleri, çok yollu sönümlemeli (Rayleigh, Nakagami-m, log-normal), kanallar, çoklu erişim karışımı hesaplama teknikleri (SGA, IGA, SEIGA), çok girişli çok çıkışlı (MIMO) sistemler, ultra geniş-bant sistemler, akıllı (cognitive) radyo sistemler.
 • EEM812 Biyosensörler (3-0-3) 6 AKTS
Temel Kavramlar. Biyolojik sistemlerde Algılama. Biyosensör teknolojisinin mühendislik temelleri ve uygulamaları. Biyosensörlerin üretimi ve enstrumentasyonu. Biyosensörlerde yeni yaklaşımlar.
 • EEM813 Bulanık Modelleme ve Akıllı Denetim (3-0-3) 6 AKTS
Giriş, Bulanık kümeler ve mantık,Bulanık küme işlemleri, Bulanık çıkarım ve kompozisyon, Bulanık ilişki denklemleri, Bulanık kurallar, Durulama ve yöntemleri, Kontrol sistemlerinde bulanık tanıma ve modelleme, Mamdani, Tagaki-Sugeno ve Tsukamoto bulanık modelleme, Bulanık mantık denetleyici yapıları ve tasarımı, Statik bulanık mantık denetleyiciler, Bulanık oransal-integral-türev (PID) denetim, Öz düzenlemeli bulanık mantık denetleyiciler, Öğrencilerin Uygulama/benzetim ödevlerinin  sunumu.
 • EEM814 CDMA Ağlar için Radyo Erişim Planlaması (3-0-3) 6 AKTS
CDMA ağları ve standartları, Trunking teori, kanal kapasitesi, handoff stratejileri, kapsama alanı, RF anten sistemleri.
 • EEM815 Dinamik Sistemlerin Analizi Denetimi (3-0-3) 6 AKTS
Giriş ve Tanımlamalar, Sistemlerin Geçici Hal Davranış Özellikleri, Birim Basamak ve Darbe Giriş Cevaplarının Analizi, Durum Geçiş Matrisi, s-domen Çözümleme, Kararlılık, MATLAB Uygulamaları
 • EEM816 Nöro – Kontrol ve Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS
YSA’nın biyolojik alt yapısı, YSA yapısı ve örnekleri, YSA dinamikleri, Ağ bağlantı yapısı ve transfer fonksiyonu, Öğrenme yöntemleri, Geriye yayılım ile eğitim, Dinamik ağ yapısı, YSA ile denetim, Dinamik sistemleri YSA ile kontrol ve uygulamaları.
 • EEM817 Gürbüz Kontrol Sistem Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS
Giriş ve Tanımlamalar, Sistemlerin Geçici Hal Davranış Özellikleri, Dinamik Sistemlerin Laplace Dönüşüm Analizi, Sistemlerin Frekans Cevabı, Kontrol Sistem Kararlılığı, Gürbüzlük.
 • EEM818 Enformasyon Teorisi (3-0-3) 6 AKTS
Giriş, Enformasyon Ölçüsü, Entropinin özellikleri, Ortak ve Koşullu Entropi. Gürültüsüz Kodlama tekniği. Ayrık Kanal Modelleri. Kod Çözme İşlemi. Gürültülü Kodlama Teoremi. Hata düzeltme kodlaması Kodlayıcı ve Kod Çözücü Yapıları.
 • EEM819 Elektromanyetizma İçin Sayısal Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS
Matris denklemlerinin ve matris özdeğer problemlerinin nümerik çözümleri. Moment yöntemi. Sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemleri. Varyasyonel yöntemler. Yukarıda anılan yöntemlerin çeşitli problemlere uygulanması. Nümerik yöntemlerde araştırma ve ilgi alanları.
 • EEM820 Optik Sinyal İşleme II (3-0-3) 6 AKTS
Akusto-Optik Güç spektrum analizörleri, Heterodin sistemler, Heterodin spektrum analiz, Heterodin dönüşüm, uzay-tümleyici ilişkilendiricileri, zaman-tümleyici sistemler, iki boyutlu sinyal işleme.
 • EEM821 Uyarlamalı Filtreler (3-0-3) 6 AKTS
Uyarlamalı Filtre Kavramına Giriş. Modelleme. LMS ve RLS Yaklaşımları, Wiener ve Kalman Filtreler. Yakınsama Konusu. Parametrelerde Gerçek Değerinden Sapma. Frekans Bölgesi Uyarlamalı Filtreler. Uygulamalar.
 • EEM822 Anahtarlamalı Güç Kaynakları (3-0-3) 6 AKTS
Doğrusal güç kaynakları ile anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılması. Şebekeden izole bir anahtarlamalı güç kaynağının işlevsel devre blokları. Temel, anahtarlamalı tipte DA/DA çevirgeçler. Anahtarlamalı güç kaynağı devre topolojileri. Denetim metodları. Yumuşak anahtarlama metodları. Anahtarlamalı güç kaynağı transformatörü ve manyetik devre tasarımı. Çok çıkışlı güç kaynakları. Elektromanyetik uyumluluk hususları. Anahtarlamalı güç kaynağı uygulamaları.
 • EEM823 Sistemlerin İstatistiksel Analizi (3-0-3) 6 AKTS
Temel İstatistik Tanımlamaları. Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi. Temel Bileşen Analizi, Faktör Analizi, Kanonik İlinti Analizi. Gruplandırma ve Sınıflandırma. Uygulamalar.
 • EEM824 Açık Çevrim Kontrol Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS
Giriş ve Tanımlamalar, Açık Çevrim Kontrol Analizi, Sistem Cevabının Salınım Frekans ve Sönüm Analizi, Açık Çevrim Kontrol Tasarımı, Açık Çevrim Kontrol Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları, Açık Çevrim Kontrol Yöntemleri.
 • EEM825 Optik Sinyal İşleme I (3-0-3) 6 AKTS
Temel sinyal parametreleri, geometriksel optik, fiziksel optik, spektrum analiz, Uzaysal filtreleme, uzaysal filtreleme sistemleri, akusto-optik aletler
 • EEM826 Kontrol Sistemlerinde İleri Konular (3-0-3) 6 AKTS
Kontrol Sistemlerinde Temel Konulara Giriş. Doğrusallaştırma Konusu. Denetleyici Tasarımı. Durum-Uzay Gösterimi ve Denetleyici Tasarımı. Uyarlamalı Denetim Teknikleri. Uygulamalar.
 • EEM827 Doğrusal Olmayan Sistemler (3-0-3) 6 AKTS
Doğrusal olmayan sistemlere giriş, doğrusal olmayan sistem davranışları, doğrusal olmayan sistemlerin analizi, faz portresi analizi, doğrusal olmayan sistemlerin kararlılığı ve Lyapunov kararlılık kuramı, açıklayıcı fonksiyon, doğrusallaştırma ve geri beslemeli doğrusallaştırma, doğrusal olmayan sistemler için kayan kip ve uyarlamalı denetim.
 • EEM828 Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS
Çok Giriş Çok Çıkış Proseslerde Durum-Uzay ve Transfer Fonksiyonu Gösterimi. Kontrol Sistem Tasarımı. Durum Değişkenleri Etkileşimlerinin İncelenmesi. Çok Değişkenli ve Model Kestirimi Tabanlı Denetleyici Tasarımı. Uygulamalar.
 • EEM829 Fotvoltaik Sistemlerde Modelleme (3-0-3) 6 AKTS
Fotovoltaik sistemlere giriş, PSPICE, Spektral tepki ve kısa devre akımı, Güneş hücrelerinin elektriksel özellikleri, Güneş hücresi dizileri, PV modülleri, PV modülülerinin yük ve akü fruplarına bağlantı modelleri, İnverter modelleme, Bağımsız PV sistemleri, Izgara bağlantılı PV sistemleri, Küçük fotovoltaikler.
 • EEM830 Biyomühendislikte Akıllı Sistemler (3-0-3) 6 AKTS
Akıllı sistem bileşenleri, Bulanık mantık tabanlı tıp uygulamaları, Kas gevşemesinde geri-beslemeli denetim, Karmaşık ilaç modellerinde basitleştirme, Anestezi modelleri, Yoğun bakım ünitesi karar destek sistemleri, Fiyolojik modeller.
 • EEM897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS
Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.
 • EEM898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS
Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar. 
 • EEM899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS
Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin