Anabilim Dalları
23 Biology
23 Environmental Engineering
23 Electrical Electronics Engineering
23 Physics
23 Geomatics Engineering
23 Elementary Science Education MSc Program
23 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
23 Civil Engineering
23 Geological Engineering
23 Chemistry
23 Mining Engineering
23 Mechanical Engineering
23 Mathematics
23 Metallurgical and Material Engineering
23 Molecular Biology
23 Nanotechnology Engineering
23
Fizik

Fizik ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 

 • FIZ701 Matematiksel Fiziğin Metodları I (3-0-3) 6 AKTS
Vektörler, Koordinat sistemleri, Matrisler, Tensör analizleri, Lineer dönüşümler, Fourier serileri, Tek boyutta dalga denklemi çözümleri, Fourier dönüşümleri, Laplace dönüşümleri, Özel fonksiyonlar, Legendre fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Küresel harmonikler, Kısmi diferansiyel denklemler, Sturm-Liouville teorisi-Ortagonal fonksiyonlar, Gamma fonksiyonları.
 • FIZ702 Matematiksel Fiziğin Metodları II (3-0-3) 6 AKTS
Sonsuz seriler, Karmaşık fonksiyonlar, Homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri, Green teoremi ve uygulamaları, İntegral denklemleri, Grup kuramı, Olasılık.
 • FIZ703 Elektromanyetik Teori I (3-0-3) 6 AKTS
Elektrostatiğe giriş, Sınır değeri problemleri ve çözümleri, Çok kutuplar, Makroskopik ortamda elektrostatik dielektrikler.
 • FIZ704 Elektromanyetik Teori II (3-0-3) 6 AKTS
Manyetostatik, Zamanla değişen alanlar, Maxwell denklemleri, Korunum yasaları, Düzlem elektromanyetik dalgalar ve dalga yayılımı, Dalga kılavuzları.
 • FIZ705 Moleküler Fizik I (3-0-3) 6 AKTS
Moleküler yapıya giriş, Moleküllerin elektronik titreşim ve dönme enerjileri, Dipol iletişimleri, Diatomik moleküllerin elektronik yapı analizi, Hibridizasyon, Moleküler hesaplamaların genel metodları, Spektroskopik metodlar ve küçük moleküllerin spektroskopik analizi.
 • FIZ706 Moleküler Fizik II (3-0-3) 6 AKTS
Moleküller arası kuvvetler, Uzun ve kısa erişimli etkileşmeler, Küçük atomik sistem etkileşmeleri, Fiziksel soğurma, Moleküler çarpışma teorisi, Merkezi kuvvetle saçılma, Elastik ve elastik olmayan çarpışmalar, Geçiş olasılıkları ve çarpışma ile enerji geçişi. 
 • FIZ707 Manyetik Rezonans I (3-0-3) 6 AKTS
Spektroskopi ve manyetik rezonans, Kuantum mekaniksel kavramlar, Manyetik rezonansta temel ilkeler, Spin sisteminin dinamik incelenmesi (Klasik Yöntem), Spin sisteminin dinamik incelenmesi (Kuantum Mekaniksel Yöntem), İki spinli çekirdek sistemlerinde dipol-dipol etkileşimleri ve ikinci moment.
 • FIZ708 Manyetik Rezonans II (3-0-3) 6 AKTS
Deneysel yöntemler, Sıvılarda YÇ NMR, Çekirdek spin dinamiği, Sıvılarda ESR, Tek kristallerde ESR kuramı ve uygulamaları, Çift rezonans (ENDOR).
 • FIZ709 Katıhal Teorisi I (3-0-3) 6 AKTS

Kristal simetrisi, Elektron seviyeleri, İletim özellikleri, Elektronların dinamiği, Optiksel özellikler.

 • FIZ710 Katıhal Teorisi II (3-0-3) 6 AKTS
Fononlar, Elektron fonon etkileşmeleri, Atomlar arası kuvvetler ve atomik özellikler, Çok-Cisim tekniklerinin ilkeleri, Süperiletkenlik.
 • FIZ711 Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri I (3-0-3) 6 AKTS
Optik soğurma ve yansıtma, Serbest taşıyıcı manyeto-optik etkilerin ışınımlı ve ışınımsız geçişler, Yarı iletkenler, Luminesans ve uyarılmış yayım yolu ile ışık üretimi, fotoiletkenlik, Fotoiletken maddeler ve düzenekler, Fotoiletkenlik etkileri, Fotoelektronik yayımı, Elektroluminesans, Fotogerilim etkisi, Fononların optik özellikleri, IR soğurma, Brillouin ve Raman saçılması, Yansıma modülasyonlu spektroskop ile band yapısının belirlenmesi, Yarı iletken yüzeylerin optik özellikleri.
 • FIZ712 Amorf Yarıiletkenler (3-0-3) 6 AKTS
Amorf yarıiletkenlerde iletim teorisi, Yarıiletken camlar, Anahtarlama ve bellek olayları, İnce film yarıiletkenler, Amorf yarıiletkenlerin uygulamaları.
 • FIZ713 Klasik Mekanik I (3-0-3) 6 AKTS
Klasik mekaniğin temel kavramları ve korunum yasaları, Varyasyonel ilkesi ve Lagrange denklemleri, İki cisim merkezi kuvvet problemi, Katı cismin kinematiği, Euler açıları, Katı cismin hareket denklemleri.
 • FIZ714 Klasik Mekanik II (3-0-3) 6 AKTS
Küçük titreşimler, Özdeğer denklemi, Serbest titreşim frekansları ve normal koordinatlar, lineer bir molekülün serbest titreşimi, Sönümlü titreşimler. Özel relativite, Hamilton hareket denklemleri, Korunum yasaları ve Hamiltonian’ın fiziksel anlamı; en az eylem ilkesi, Kanonik dönüşümler, Poisson parantezleri, Hamilton-Jacobi teorisi ve uygulamaları.
 • FIZ715 İleri Nükleer Fizik I (3-0-3) 6 AKTS
Çekirdeğin genel özellikleri, Radyoaktif bozulma, Çekirdek reaksiyonları, Nükleer kuvvet, Çekirdek modelleri, Kabuk modeli, Deneysel deliller, Kabuk modelinin ilkeleri ve sihirli sayılar.
 • FIZ717 Gazların ve Sıvıların Transport Özellikleri I (3-0-3) 6 AKTS
Virial katsayıları, Seyreltik gazlar,.Moleküler çarpışmalar ve saçılma açıları, Klasik istatistik mekanik olarak hareket eşitlikleri, Sistemlerin dalga mekaniği tanımı, İki parçacıklı sistemler ve faz kaymaları, Akışkanların transport katsayıları, Dağılım fonksiyonları, Momentum, Faz uzayı, Olasılık yoğunluğunun zamanla değişimi, Düşük ve yüksek sıcaklıklardaki akışkanların transport özellikleri.
 • FIZ718 Gazların ve Sıvıların Transport Özellikleri II (3-0-3) 6 AKTS
Genel istatistiksel mekanik, Kuantum mekaniksel olarak hareket eşitlikleri, Kuantum mekaniğinde moleküler çarpışmalar, Tekil sistemlerin kuantum mekaniksel davranışları, Kuantum mekaniğinde istatisiksel toplulukların tanımlanması, Kuantum mekaniğinde karşılıklı haller ilkesi, sıvı fazda kuantum etkileri, Diatomik gazlarda kuantum etkileri, Boltzmann eşitliğinin Enskog çözümü, Transport katsayılarına yüksek mertebeden yaklaşımlar.
 • FIZ719 İleri Simülasyon Teknikleri I (2-2-3) 6 AKTS
Moleküler dinamik, Özel fonksiyonların sayısal olarak hesaplanması ve ilgili algoritmalar, Potansiyel enerji fonksiyonları, Lokal ve Global optimizasyon yöntemleri, Mikrokanonik ve kanonik moleküler dinamik simülasyonları.
 • FIZ720 İleri Simulasyon Teknikleri II (2-2-3) 6 AKTS
Monte Carlo Rasgele sayı üreteçleri, Borwnian dinamiği, Metropolis metodu, Mikrokanonik topluluk Monte Carlo metotları, Kanonik topluluk Monte Carlo metotları, İzotermal ve izobarik Monte Carlo metotları.
 • FIZ721 Nükleer Fizikte Ölçme Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS
Radyasyon tipleri, Radyasyonun maddeyle etkileşmesi, Radyasyon sayaçları, Nükleer Spin ve Momentler, Nükleer fizikteki bazı uygulamalar.
 • FIZ722 Çevresel Radyoaktivite (3-0-3) 6 AKTS
Çevresel radyoaktivitenin kısa tarihçesi, doğal çevresel radyoaktivite, doğal çevresel radyasyondan alınan dozlar, atmosferik, karasal, akuatik doğal radyonüklidler, çevresel radyoaktif kontaminasyon, radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri, radyolojik korunum standartları
 • FIZ723 Kuantum Alan Teorisi I (3-0-3) 6 AKTS
Klasik Alan Teorisi, Klein-Gordon, Proca ve Dirac Lagranjiyenleri, Propagatörler, Kanonik Kuantizasyon, Ayar Simetrisi ve Ayar Alanları,  Etkileşen Kuantum Alanları ve Feynman Diyagramları, Kuantum Elektrodinamiği.
 • FIZ724 Kuantum alan Teorisi II (3-0-3) 6 AKTS
Radyatif Düzeltmeler, Fonksiyonel Metotlar,Yol İntegral Kuantizasyonu, Renormalizasyon, Standart Model.
 • FIZ725 Modern Fiziğin Kavramları (0-2-0) 6 AKTS
Modern fiziğin gerekliliği, Görelilik teorisi, Dalgalar ve Dalgaların parçacık özelliği, Atomun yapısı, Kuantum mekaniği, Işıma, Molekül ve Katıhal Fiziği.
 • FIZ797 Yüksek Lisans Seminer  (0-2-0) 3 AKTS
Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.
 • FIZ796 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2-0-0) 15 AKTS
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar
 • FIZ799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Fizik ABD Doktora Ders İçerikleri

 • FIZ801 Kuantum Mekaniği I (3-0-3) 6 AKTS
Kuantum mekaniğinde temel kavramlar, Dalga paketleri ve Heisenberg belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, Tek boyutlu kare kuyu potansiyellerinin çözümü, Dalga denkleminin türetilmesi, Dalga fonksiyonunun yorumu, Enerji özfonksiyonları, Özfonksiyonlar ve özdeğerler, Kesikli özdeğerler ve bağlı durumlar, Lineer harmonik osilatör, Üç boyutlu kare kuyu potansiyeli, Hidrojen atomu, Sürekli özdeğerler, Çarpışma teorisi, Bir boyutlu kare potansiyel engeli, Üç boyutlu çarpışma, Saçılma, Kuantum mekaniğinin matris gösterimi, Dirac gösterimi, Dönüşüm teorisi, Operatör ve durumların matris gösterimi, Hareket denklemleri.
 • FIZ802 Kuantum Mekaniği II (3-0-3) 6 AKTS
Kuantum mekaniğinde simetri, Uzay ve zaman yerdeğişimleri, Açısal Momentum Durumlarının ve Tansör Operatörlerinin Birleşimi, Unitary Gruplar, Bağlı Durumlar için Yaklaşım Yöntemleri, Zamandan Bağımsız Pertürbasyonlar, Varyasyon Yöntemi ve Uygulamaları, WKB Yaklaşımı, Zamana Bağlı Pertürbasyonlar, Işınımın Madde ile Etkileşimi, Çarpışma Kuramı, Özdeş Parçacıklar ve Spin, Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniği, Göreli Dalga Denklemi, Merkezi Alanda Dirac’ın Göreli Dalga Denklemi.
 • FIZ803 İstatistik Mekanik I (3-0-3) 6 AKTS
Termodinamik yasaları, Termodinamiğin bazı uygulamaları, Kinetik teori, Boltzmann transport denklemi ve uygulamaları, Klasik istatistik mekanik, Küçük kanonik ve büyük kanonik kümeler, Klasik ve kuantum istatistiğinin temel kavramları, İdeal Fermi ve Bose sistemlerinin ayrıntılı analizleri.
 • FIZ804 İstatistik Mekanik II (3-0-3) 6 AKTS
Düşük sıcaklıklarda ideal olmayan Fermi ve Bose gazları, Küme açılımları, Faz geçişleri, Ising modeli, Onsager çözümü, Sıvı helyum, İkili düzenli-düzensiz yapı teoremi, Çözeltiler.
 • FIZ805 Kristal Büyütme Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS
Kristal büyütme teknikleri, Hacimli ve ince film tek kristal deneklerin hazırlanması, Karakterizasyon, Kristalografi, Kristallerde simetri, Kristallerin geometrisi, X-ışınlarının özellikleri, Kırınım kuramı, Tek kristallerde deneysel teknikler.
 • FIZ806 Katıhal Fiziğinde Yeni Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS
Katıhal fiziğinde, güncel konularda ve son bilimsel gelişmelerle ilgili olarak literatür taraması yapmak, yapılan çalışmaları derleyip rapor haline getirmek.
 • FIZ807 Üstün İletkenlik (3-0-3) 6 AKTS
Üstüniletkenlerin temel özellikleri, Tip I ve tip II üstüniletkenlerin manyetik özellikleri, Yüksek kritik sıcaklıklı üstüniletkenlerin elektrik ve manyetik özellikleri, Bunların ince film ve hacimli olarak hazırlanması, Üstüniletkenlerin uygulama alanları.
 • FIZ808 Atom Ve Molekül Fiziğinde Yeni Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS
Atom ve molekül fiziğinde, güncel konularda ve son bilimsel gelişmelerle ilgili olarak literatür taraması yapmak, yapılan çalışmaları derleyip rapor haline getirmek.
 • FIZ809 İleri Manyetik Rezonans (3-0-3) 6 AKTS
İleri manyetik rezonans, Durulma süreçleri, Katılarda YÇ NMR, NMR görüntüleme ve biyolojik sistemlerde EPR.
 • FIZ810 Genel Fizikte Yeni Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS
Genel fizikte, güncel konularda ve son bilimsel gelişmelerle ilgili olarak literatür taraması yapmak, yapılan çalışmaları derleyip rapor haline getirmekTeori, Uygulamalar, Heterokavşaklar ve metal-yarıiletken kavşaklar.
 • FIZ811 Yarıiletken Sistemlerin Elektrik Ve  Manyetik Özellikleri (3-0-3) 6 AKTS
Teori uygulamalar, Heterokavşaklar ve metal-yarıiletken kavşaklar.
 • FIZ813 Moleküler Dinamik Simülasyon (3-0-3) 6 AKTS
Simülasyon metodları. Newton Dinamiği, Hamilton Dinamiği ve Faz uzayı yörüngesi. Model sistemler ve etkileşme potansiyelleri. MD algoritması ve hareket denklemlerinin çözüm metodları. Simülasyon sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
 • FIZ 815 Genel Görelilik I (3-0-3) 6 AKTS
Eşdeğerlik Prensibi, manifoldlar tensörler ve formlar, Riemann eğriliği, Ricci tensörü ve Ricci skaleri, Einstein alan denklemleri, Hilbert eylemi, Einstein alan denklemlerinin Schwarzschild çözümü, Genel görelilikte Kepler problemi, karadelikler. 
 • FIZ 816 Genel Görelilik II (3-0-3) 6 AKTS
Einstein alan denklemlerinin Reissner–Nordström ve Kerr çözümleri, yüklü ve dönen karadelikler, lineer Einstein alan denklemleri ve gravitasyonel radyasyon, tetradlar ve spin bağlantılar, Kaluza-Klein tipi teoriler, Friedmann–Robertson–Walker kozmolojisi.
 • FIZ 817 Temel Etkileşmeler Fiziği I (3-0-3) 6 AKTS
Fermi teorisi, zayıf etkileşmeler, Weinberg-Salam modeli, leptonik ve hadronik etkileşmeler, relativistik alan teorisi, saçılma olayları, ayar teorileri, propagatörler ve saçılma teorisi, kuantum elektrodinamiği süreçleri, QED Feynman kuralları, yüksek mertebeden saçılmalar.
 • FIZ 818 Temel Etkileşmeler Fiziği II (3-0-3) 6 AKTS
Kuark modelleri, QCD Feynman kuralları,  güçlü etkileşmeleri içeren süreçlerin hesaplanması, pertürbatif QCD, nanpertürbatif QCD, birleşik ayar teorileri. 
 • FIZ897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS
Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.
 • FIZ898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS
Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar. 
 • FIZ899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15  AKTS
Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin