Anabilim Dalları
25 Biology
25 Environmental Engineering
25 Electrical Electronics Engineering
25 Physics
25 Geomatics Engineering
25 Elementary Science Education MSc Program
25 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
25 Civil Engineering
25 Geological Engineering
25 Chemistry
25 Mining Engineering
25 Mechanical Engineering
25 Mathematics
25 Metallurgical and Material Engineering
25 Molecular Biology
25 Nanotechnology Engineering
25
Fen Bilgisi İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 • FBO701 - Fen Eğitiminde Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri (3 0 3) 6 AKTS

Araştırmanın kuramsal temelleri (temel kavramlar, nicel & nitel araştırmanın ne olduğu ve farklılıkları), Araştırma önerisi basamakları (problem belirleme, araştırma hipotez/sorusu, veri toplama araçları, verilerin analizi & uygun tekniğin seçimi vb.),nicel araştırma yöntemleri ve temel istatistik teknikleri.

 • FBO702 - Fen Eğitimi Program ve Politikalarının İncelenmesi (3 0 3) 6 AKTS

Program geliştirme kavramı ve ülkemizde program geliştirme çalışmaları, geçmişten günümüze ülkemiz fen eğitimi program ve politikalarının incelenmesi, uluslararası sınavlarda istikrarlı bir şekilde başarıları üst sıralarda yer alan ülkelerin fen eğitimi program ve politikalarının incelenmesi, uluslar arası ve ulusal literatürde fen eğitimi programları ve uygulamaları üzerine oluşan literatürün sınıflandırmalar yapılarak incelenmesi (sınıflandırmalarda; fen eğitimi programları, fen eğitiminde çağdaş yaklaşımlar, fen eğitiminde inanç, tutum ve değerler, fen eğitiminde üst düzey düşünme, entegre fen,  fen eğitiminde ölçme-değerlendirme konuları esas alınacaktır).

 • FBO703 - Fen Eğitiminde Güncel Literatürün Eleştirel Bakışla İncelenmesi (3 0 3) 6 AKTS

Fen eğitiminde yapılan ulusal ve ulurlar arası araştırmalar ile bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fen eğitimi ile ilgili sorunlar, ana trendler, popüler çalışma alanları; fen öğretimi, öğrenci başarısını etkileyen faktörler, öğretim metotları öğretim teknolojileri, öğretmen eğitimi, kavram yanılgıları, fen eğitiminde laboratuvar çalışmaları, ölçme ve değerlendirme, uluslararası sınavlar vb. konu başlıkları altında incelenecektir.

 • FBO704 - Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3) 6 AKTS

Nitel araştırma paradigmasının tarihsel gelişimi, Nitel araştırmada problem cümlesinin oluşturulması, Kavramsal ve kuramsal çerçevesinin oluşturulması, Veri toplama ve analiz yapma teknikleri, Verilerin raporlaştırılması ve etik kuralları belirlenmesi ve içselleştirilmesi. Nitel araştırma yöntemleri ve fen eğitiminde uygulamaları.

 • FBO705 - Fen Okuryazarlığı ve Kavram Öğretimi (3 0 3) 6 AKTS

Fen öğretimi ve boyutları, Fen okuryazarlığı, Fen okur-yazarlığının boyutları ve fen eğitimindeki yeri, Fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için kullanılan yöntemler, Eleştirel okuma, Bilimsel metinlerin incelenmesinde eleştirel okuma ve uygulama, Fen okuryazarlığında kavram öğretimi, Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler, Kavram yanılgısı, Kavram yanılgılarının oluşmasını önlemek ve gidermek için kullanılan yöntemler.

 • FBO707 - Fen Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlikleri (3 0 3) 6 AKTS

Öğretmenin mesleki bilgisi, Mesleki bilginin bileşenleri, Alan bilgisi, Bilimin doğası bilgisi, Pedagojik bilgi, Bağlam bilgisi, Pedagojik alan bilgisi, Teknolojik pedagojik alan bilgisi, Mesleki bilgi bileşenlerinin değerlendirilmesi, Öğretim ile ilgili inançlar, Fen öğretimi öz-yeterlik inançları.

 • FBO708 - Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Araştırma ve veri analizi, hipotez testleri, basit ve kısmi korelasyon, parametrik istatistikler (t testi, f testi), ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması, ilişkili ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması, karışık ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması, basit ve çoklu regresyon analizi, kovaryans analizi (ANCOVA), çok değişkenli istatistikler, faktör analizi, parametrik olmayan istatistikler (Ki-kare, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi vb.), güvenirlik analizi

 • FBO709 - Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları (3 0 3) 6 AKTS

Bu ders kapsamında öğrencilerin yaparak, yaşayarak, kendisinin aktif olarak öğretime katıldığı öğrenmeyi sağlayan yöntemlere ağırlık verilmesi önerilmektedir. Okullarda fen laboratuvarının bulunma, Laboratuvar donanımlarının yeterliliği, Öğretmenlerin öğrencilerin ders saatleri dışında laboratuvara ulaşabilme, fen laboratuvarlarında kullanılan araç-gereç yeterliliğine ilişkin görüşler, Fen Bilgisi öğretmenlerinin derslerde deney hazırlamaya ve yapmaya yer verme ve vermeme nedenleri ve çözüm önerileri.

 • FBO710 - Fen Eğitiminde Bilimsel Yaratıcılık (3 0 3) 6 AKTS

Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme sürecinin tanımı ve önemi, Psikolojik kuramlar açısından yaratıcılık, Yaratıcılık ve zekâ arasındaki ilişki, Yaratıcı bireyin özellikleri, Yaratıcılık eğitimi ve önemi, Yaratıcılığın eğitimde uygulama stratejileri ve örnekleri, Bilimsel yaratıcılık, Bilimsel yaratıcılığın geliştirilmesi, Bilimsel yaratıcılığın ölçülmesi, Bilimin doğası perspektifinde bilimsel bilgi, Bilimsel araştırma ve bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkiler, Bireylerde bilimsel yaratıcılık geliştirici etkinlikler tasarlama ve uygulama durumları.

 • FBO711 - Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Doğası (3 0 3) 6 AKTS

Bu ders kapsamında bilimin tarihi gelişimi ve doğasına ilişkin temel savlar Popper, Kuhn, Feyerabend ve Wittgenstein gibi önemli şahsiyetler ve düşünce akımları bağlamında irdelenecek, fen eğitiminde bilimin tarihi ve doğasının yerli ve yabancı fen ders programları incelenerek tartışılacak ve bu konuda geliştirilmiş bulunan standart değerlendirme testlerin gözden geçirilecektir.

FBO712 - Üstün Yeteneklilerin Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3) 6 AKTS

 

Üstün Bireyi Anlama, Üstün zekalıların eğitiminde duyulan gereksinim gerekçeleri, Üstün zekalı ve yetenekli bireylerin tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da üstün zekalı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlaki ve kişisel özellikleri, Türkiye'de ve yurt dışında üstün zekalıların eğitiminin dünü ve bugünü ve ilgili yasa ve yönetmelikler, Üstün zekalıların eğitiminde program düzenlemeleri ve yapıları, Üstün zekalıların eğitiminde yönetimsel önlemler (zenginleştirme, hızlandırma, türdeş yetenek gruplamaları vb.), Üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde çağdaş uygulamaları.

 • FBO713 - Projeye ve Probleme Dayalı Fen Eğitimi (3 0 3) 6 AKTS

Proje ve probleme dayalı fen öğrenmenin temelleri, Problem çözme, Fen bilimleri programında proje ve probleme dayalı öğrenmenin yeri, Proje ve probleme dayalı fen öğrenmeye yönelik sınıf içi etkinlikler planlanması, Proje ve probleme dayalı öğrenmede ölçme değerlendirme.

 • FBO714 - Fen Eğitiminde Çevre Kirliliği ve Enerji Kaynakları (3 0 3) 6 AKTS

Çevre kirliliğinin nedenleri, Doğal çevre kirliliği, Hava, su ve yüzey kirliliği, Atıklar ve bunların toplanması, Sera gazının etlileri, ozon tabakası, Yaygın olarak kullanılan enerji kaynakları ve bunların çevreye olan etkileri, Çevreye duyarlı enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve bu konuda toplum bilincinin oluşturulması.

 • FBO715 - Öğrenme ve Öğretmede Teknoloji: 21. Yüzyıl Fen Sınıfları (3 0 3) 6 AKTS

Eğitim, öğrenme, öğretme, teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, öğretim materyali kavramları, Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi, Geçmişten günümüze öğrenme ve öğretme kuramları, Programlı öğretim, Bilgiyi işleme alışkanlıkları ve bireysel öğrenme, Bilgisayar destekli öğretim ve çeşitli uygulama örnekleri (web siteleri, simülasyonlar, interaktif simülasyonlar, animasyonlar vs.), Bilim içerikli bilgisayar destekli öğretim uygulama örnekleri, Geçmişten günümüze farklı ülkelerde ve ülkemizde fen dersi müfredatlarına göre şekillendirilmiş fen sınıfları.21. yüzyılda fen sınıfları nasıl dizayn edilmelidir?, Eğitim programı, Öğrenme-öğretme yaklaşımları, Teknolojik olanaklar (araç, materyal, personel, hizmet vs.) öğretmen yeterlilikleri, Öğrenenlerin analizi, Değerlendirme ve revizyon, Okul yönetimi ve veli katkısı.  

 • FBO716 - Fen Bilimlerinde Fizik Eğitimi (3 0 3) 6 AKTS

Fizik neden gereklidir?, Türkiye’de fizik eğitimi programlarının içeriğinin tartışılması, Hareket, kuvvet, iş, enerji ve aralarındaki ilişkiler, Enerji ve Momentumun korunumu, Enerji kaynakları, Enerji kaynaklarının fiziksel özellikleri, Katılar, sıvılar, gazlar ve genel özellikleri, Fen eğitim programlarının müfredatlarının değerlendirilmesi.  

 • FBO718 - Fen Bilimleri Programlarında Kimya Konuları (3 0 3) 6 AKTS

Fen bilimleri dersi programında bulunan kimya konularının belirlenmesi ve incelenmesi, Programda bulunan etkinliklerde kimya konularının belirlenmesi ve incelenmesi, Programda bulunan kimya konu ve etkinliklerinin Fen Bilgisi Mğretmenliği lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi, Kimya konu ve etkinliklerinde bulunan kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi, Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik çalışmalar, Programda bulunan kimya konularının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi.

 • FBO719 - Fen Eğitiminde Proje Geliştirilmesi (3 0 3) 6 AKTS

Fen konusu ve metotları, Fen öğretim programları ve yöntemleri, Fen alanında proje geliştirme uygulamaları, Deneysel çalışma ilkeleri ve deney raporları, Niceliklerin ölçülmesi ve hata hesapları, Grafik analizleri, Yeni fen kavramları ve kavram bilgilerini kullanarak uygulamalara dayalı şekilde yürütülebilecek deney ve bilimsel aktivitelerin tasarımı ve uygulanması.

 • FBO720 - Üstün Yeteneklilerin Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3) 6 AKTS

Üstün bireyi anlama, Üstün zekalıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri, Üstün zekalı ve yetenekli bireylerin tanımı, Türkiye’de ve Dünya’da üstün zekalı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyali, duygusal, ahlaki ve kişilik özellikleri, Türkiye’de ve yurt dışında üstün zekalıların eğitiminin dünü ve bugünü ve ilgili yasa ve yönetmelikler, Üstün zekalıların eğitiminde program düzenlemeleri ve yapıları, Üstün zekalıların eğitiminde yönetimsel önlemler (zenginleştirme, hızlandırma, türdeş yetenek gruplamaları vb.), Üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde çağdaş uygulamaları

 • FBO722 - Fen Bilimleri Eğitiminde Temel İstatistikler (3 0 3) 6 AKTS

Fen bilimleri eğitiminde istatistiksel veri analizinde kullanılacak temel kavramlar, Temel kavramların paket programlarda işlenmesi, Amaca yönelik bilgisayar paket program belirleme, Bilgisayar paket programlarının sonuçlarının işlemlerle kontrol edilmesi, Hata paylarına göre veri analizlerinin çeşitliliği.

 • FBO797 Seminer   (0 2 0) 3 AKTS

Literatür araştırması, derlenen bilgilerden veri tabanı oluşturulması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, rapor yazımı ve Power Point ile sunumu.

 • FBO798 Uzmanlık Alan Dersi (3 0 0) 15 AKTS

Tez konusu ve güncel konular.

 • FBO799 Yüksek Lisans Tezi (0 1 0) 15 AKTS

Yüksek lisans tezi, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bağımsız araştırma çalışmalarına bağlı olarak ortaya konulması gereken bir özgün çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bölümdeki bir akademisyen tarafından yönlendirilir. Danışmanlık gereği öğrencilere literatür ile ilgili bilgiler, uğraşılan konu ile ilgili çözüme uygun yönlendirme, araştırmada etik kurallar hakkında destek sağlanır. Nihai değerlendirme sınavı hazırlanan tezin değerlendirilmesi ile sözlü bir sınavdan oluşur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin