Anabilim Dalları
26 Biology
26 Environmental Engineering
26 Electrical Electronics Engineering
26 Physics
26 Geomatics Engineering
26 Elementary Science Education MSc Program
26 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
26 Civil Engineering
26 Geological Engineering
26 Chemistry
26 Mining Engineering
26 Mechanical Engineering
26 Mathematics
26 Metallurgical and Material Engineering
26 Molecular Biology
26 Nanotechnology Engineering
26
İlköğretim Matematik Eğitimi Programı

Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 • IME701 Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri (3 0 3) 6 AKTS 

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.) 6 AKTS, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 • IME702 Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Veri analiz teorileri, Excel ve SPSS yardımıyla parametrik ve parametrik olmayan nicel verilerin çözümlenmesi.

 • IME703 Öğrenme ortamlarının tasarlanması ve değerlendirilmesi (3 0 3) 6 AKTS

Grup çalışması, problem merkezli öğrenme, çoklu zeka  kuramı, buluş yolu öğrenme yaklaşımlarına göre sınıfta öğrenme ortamlarının tasarlanması ve uygulanan öğretimin değerlendirilmesi

 • IME704 Matematik Eğitiminde Kavram Öğretimi (3 0 3) 6 AKTS

Kavram gelişimi nedir? Anlama kavramı, anlama seviyesini ölçme yöntemleri, kavram haritaları, tahmin-gözlem-açıklama, olaylar ve durumlar hakkında mülakat, kavram hakkında mülakat yöntemi, çizimler ve talih çizgileri ilişkilendirme diyagramları, kelime ilişkilendirme yöntemleri anlama, ölçmede soru geliştirme ve geçerlilik güvenirlik kavramları.

 • IME705 Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (3 0 3) 6 AKTS

Öğretim programının tanımı, tasarım ilkeleri ve temel yaklaşımlar, matematik öğretim programının felsefesine uygun strateji yöntem ve teknikler, matematik öğretim programında yeni eğilimler, matematik öğretim programı (5-8) öğrenme alanlarının diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi, matematik öğretim programının (5-8) üniteleştirilmesi. Uluslar arası matematik öğretim programlarının incelenmesi ve öğretim programlarının amaç, vizyon ve öğrenme-öğretmen durumları açısından karşılaştırılması.

 • IME706 Matematik Eğitimi Felsefesi (3 0 3) 6 AKTS

Matematiğin doğası, matematiksel bilginin objektifliği, felsefi akımların matematik felsefesine etkileri; mantıkçılık, formalizm, yapısalcılık, matematik felsefesinin matematik eğitimine etkileri, matematik eğitiminde amaçlar, ideolojiler, pragmatist matematik eğitimi, hümanist matematik eğitimi, toplumcu matematik eğitimi, matematik eğitiminde çağdaş eğilimler, problemler ve araştırmalar, eğitim felsefesi açısından Milli Eğitim matematik müfredatının incelenmesi.

 • IME707 Matematikte Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi (3 0 3) 6 AKTS

Kavramlar ve öğretimdeki önemleri; öğrencilerde kavram gelişmesi ve kavram öğretim yöntemleri; kavramlar, yanlış anlamalar, yanılgılar; kavram anlama seviyesini belirleme yöntemleri ve uygulamaları; matematik alanlarındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi; kavramların tarihsel gelişimi üzerine öğrenci sunumları.

 • IME708 Matematik Eğitimi Ulusal- Uluslar Arası Alan Yazın Çalışmaları (3 0 3) 6 AKTS

Alan yazında bulunan Türkçe ve İngilizce kuramsal makalelerin yanı sıra nitel ve nicel araştırma makalelerini yöntem bilim ve yazım kuralları açısından incelenmesi.

 • IME709 Matematiksel İspat Yöntemleri (3 0 3) 6 AKTS

Matematiksel ispatın önemi, ispat yöntemleri, ispatın tarihsel gelişimi, ispat ve muhakeme arasındaki ilişki, ispat şemaları ve ispatta öğrenci güçlükleri.

 • IME710 İlköğretim Matematik Öğretiminde Kavramlar ve Kavram Yanılgıları (3 0 3) 6 AKTS

Matematiksel kavramlar, üslü ve köklü sayılar konusundaki öğrenme güçlükleri, kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri, grafik okuma ve yorumlama konusundaki öğrenme güçlükleri, oran-orantı konusundaki öğrenme güçlükleri, olasılık konusundaki öğrenme güçlükleri, geometri alanındaki öğrenme güçlükleri, kavramsal anlama için matematik eğitiminde teknoloji kullanımı, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kavram yanılgıları açısından incelenmesi.

 • IME711 Matematik Eğitiminde Güncel Araştırmalar (3 0 3) 6 AKTS

Matematik eğitimi ile ilgili dergiler incelenir, matematik eğitiminde güncel olan araştırma alanları ve yöntemleri belirlenir.

 • IME712 Matematik Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi (3 0 3) 6 AKTS

Pedagojik alan bilgisinin (PCK) açıklanması. Öğretmenlerin pedagojik bilgisin karmaşık doğası ve kaynakları. Öğretmenlerin konu alanına yönelik bilgileri ve inançları ile bunların öğretim üzerine etkisi. Pedagojik içeriğin doğası, kaynağı ve gelişimi. Öğretmenlerin bilgi alanları, pedagojik alan bilgisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, pedagojik alan bilgisinin ilköğretim matematik eğitimindeki rolü, matematik öğretmenlerinin eğitiminin yeniden değerlendirilmesi.  Matematik sınıfında pedagojik alan bilgisi ve birlikte katılım. Pedagojik alan bilgisini kullanarak  matematik eğitimi için bir yapı oluşturmak. Matematik öğretmenlerinin eğitiminde konu alanına özgün öğretim stratejilerinin kullanımı. Teknolojik pedagojik alan bilgisi ve  matematik eğitimi.

 • IME713 Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme (3 0 3) 6 AKTS

Matematiksel kavramların, ilişkilerin, teoremlerin fiziksel objeler, resimler, şekiller, bilgisayar, hesap makinesi vb. kullanılarak modellenmesi. Matematiksel kavramların, ilişkilerin ve teoremlerin farklı modeller ve araçlar yardımıyla gösterilmesi. Bu modellerin soyut kavramlara, ilişkilere, teoremlere ve öğrenci seviyesine adaptasyonu.

 • IME714 Matematik Eğitiminde Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi (3 0 3) 6 AKTS

Problem çözme becerisinin matematik eğitimindeki yeri ve önemi, öğretim programlarında problem çözme becerileri, problem çözme stratejileri, problem çözme aşamaları (problemi anlama, plan yapma, planı uygulama, çözümün kontrolü, yeni bir problem üretme)

 • IME715 Geometri Öğretimi (3 0 3) 6 AKTS

Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi, geometri öğretiminin temel ilkeleri, Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri, temel geometri kavramları, dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi. Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, ispat yöntemi ile geometri öğretimi, temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye, cetvel, açıölçer, vb. yardımıyla). Koordinat sisteminin öğretimi, simetri kavramının öğretimi, geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları, alan ile ilgili ulusal ve uluslararası makaleler.

 • IME716 Dinamik Ortamlarda Geometrik Yapılar (3 0 3) 6 AKTS

Dinamik ortamlarda geometrik yapıların temel bileşenleri, dinamik geometri ortamlarını zenginleştiren 8 temel öğe (kurulan yapının doğruluğu, görsellik, keşfetme ve buluş, ispat, dönüşümler, geometrik yer, simulasyon, mikro dünyalar), geometrik yer özelliği ve kullanımı, geometrik yer özelliği kullanılarak koniklerin inşası, dinamik geometri ortamlarında ispata farklı bir bakış,  ispatın rolleri, yeni matematik müfredatlarında dinamik geometri yazılımlarının yeri, dinamik geometri yazılımlarının farklı geometrileri (küresel geometri ve hiperbolik geometri) keşfetmek için sahip olduğu potansiyel: cinderella ve spherical easel yazılımlarının kullanımı.

 • IME717 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (3 0 3) 6 AKTS

Matematik konularının bilgisayar ile öğretimi, bilgisayarlı ortamda matematik öğrenme, özel tasarlanmış yazılım paketleri vasıtasıyla matematiksel araştırma, Excel, Logo, Cabri ve Derive gibi yazılımları kullanarak bilgisayar destekli etkinlikler tasarlama ve geliştirme.

 • IME719 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yaklaşımlar ve Veri analizi (3 0 3) 6 AKTS

Nitel araştırmalarda modeller, nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri, görüşme, gözlem, doküman analizi, Alan notları, veri analiz ve değerlendirme basamakları, MAXQDA 2010, NVivo 9.0, Atlas.ti 6.0 nitel veri analizi yazılımlarının tanıtılması, söz konusu programları kullanarak uygun verilerle analiz yapılması, araştırma önerisi hazırlama, önerilerin sunumu.

 • IME797 Seminer (0 2 0) 3 AKTS

Literatür araştırması, derlenen bilgilerden veri tabanı oluşturulması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, rapor yazımı ve Power Point ile sunumu.

 • IME798 Uzmanlık Alan Dersi (3 0 0) 15 AKTS

Tez konusu ve güncel konular

 • IME799 Yüksek Lisans Tezi (0 1 0) 15 AKTS

Yüksek lisans tezi, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bağımsız araştırma çalışmalarına bağlı olarak ortaya konulması gereken bir özgün çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bölümdeki bir akademisyen tarafından yönlendirilir. Danışmanlık gereği öğrencilere literatür ile ilgili bilgiler, uğraşılan konu ile ilgili çözüme uygun yönlendirme, araştırmada etik kurallar hakkında destek sağlanır. Nihai değerlendirme sınavı hazırlanan tezin değerlendirilmesi ile sözlü bir sınavdan oluşur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin