Anabilim Dalları
27 Biology
27 Environmental Engineering
27 Electrical Electronics Engineering
27 Physics
27 Geomatics Engineering
27 Elementary Science Education MSc Program
27 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
27 Civil Engineering
27 Geological Engineering
27 Chemistry
27 Mining Engineering
27 Mechanical Engineering
27 Mathematics
27 Metallurgical and Material Engineering
27 Molecular Biology
27 Nanotechnology Engineering
27
İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • INS701 Plak Teorisi (3-0-3) 6 AKTS
İnce elastik plak teorisi (Kirchhoff teorisi). Temel varsayımlar, iç kuvvet-yer değiştirme bağıntıları, plak denklemi, sınır koşulları, Şekil değiştirme enerjisi, dikdörtgen plaklar, Navier ve Levy çözümleri, dikdörtgen plakların çeşitli sınır koşulları altında çözümleri, plak şeritleri, dairesel plaklar, enerji yöntemleri, Ritz, Galerkin ve minimum kareler yöntemi, çeşitli biçimli plaklar, sürekli plaklar, elastik zemine oturan plaklar, anizotrop plaklar, sayısal hesap yöntemleri, sonlu farklar, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemi, kayma şekil değiştirmelerinin etkisi (kalın plak teorisi, Reissner teorisi), sonlu yerdeğiştirmeli plak teorisi (doğrusal olmayan plak teorisi, Karman teorisi), plak titreşimleri, plakların stabilitesi.
 
 • INS702 Elastik Stabilite (3-0-3) 6 AKTS
Tanım, temel kavramlar, rijid çubukların stabilitesi, dinamik, statik, enerji ve ilkel kusur yöntemleri, vurgu stabilitesi, Euler halleri, elastika, genel teori, çeşitli uç koşulları, değişik bölgeli çubuklar, çerçeve sistemlerde ve sürekli kirişlerde stabilite, enerji yöntemi, Rayleigh-Ritz yöntemi, çeşitli yaklaşık yöntemler, plastik bölgede stabilite, yanal burkulma, plakların burkulması, halka ve kemerlerin burkulması, konservatif olmayan sistemler, dinamik stabilite, gerekli kesit ve taşınabilir yük hesabı.
 
 • INS703 Yapı Dinamiği  (3-0-3)  6 AKTS
Dinamik yükler, taşıyıcı sistemlerin dinamik özellikleri, ayrık kütleli sistemler, TSD sistemin serbest titreşimi, sönümlü titreşim, harmonik yük, titreşim yalıtımı, periyodik yükleme, genel yükleme türü, genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem, Rayleigh yöntemi, çok serbestlik dereceli sistem, hareket denklemleri, serbest titreşim, ortogonallik koşulları, dinamik davranış, mod şekilleri, zorlanmış titreşim, mod birleştirme yöntemi, mod şekillerinin ve serbest titreşim frekanslarının bulunmasında sayısal yöntemler, Rayleigh yöntemi, yayılı parametreli sistemler, hareket denklemi,, deprem etkisindeki tek serbestlik dereceli sistem, spekrum kavramı, deprem etkisindeki çok serbestlik dereceli sistem, modal birleştirme yöntemi, sayısal yöntemler.
 
 • INS704 Deprem Mühendisliği  (3-0-3)  6 AKTS
Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.
 
 • INS705 Yapı Hasarları (3-0-3) 6 AKTS
Yapısal hasar tanımı, Yapısal hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma. Mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı. yapısal hasarların fiziksel ve kimyasal nedenleri. Korozyon ve neden olduğu hasarlar. Betonarme, kagir, ahşap çelik öngerilmeli beton, prefabrike yapılarda hasar türleri ve araştırma yöntemleri ve ilgili örnekler, örnek olay incelemeleri.
 
 • INS706 Kabuklar (3-0-3) 6 AKTS
Doğrusal elastik plaklar, kabukların membran ve eğilme teorileri, kenar etkilerinin yaklaşık incelenmesi, yüzeylerin diferansiyel geometrisi, eğrisel koordinatlarda doğrusal ve doğrusal olmayan plak ve kabuk teorileri, anizotropik ve katmanlı kabuklar, kararlılık ve burkulma sonrası davranışlar, çökme analizi, sonlu elemanlar metodları ile analiz.
 
 • INS707 Yapı Mühendisliğinde Matris Yöntemleri I (3-0-3) 6 AKTS
Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris deplasman yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu yapı sistemlerine uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, matris kuvvet yöntemi, malzeme ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması.
 
 • INS708 Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi (3-0-3) 6 AKTS
Giriş; Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Genel onarım prensipleri. Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Korozyon hasarı ve onarım. Genel güçlendirme prensipleri. Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. Yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Uygulama örnekleri. Taşıyıcı sistem iyileştirmesi.
 
 • INS709 Köprülerin Tasarımı  (3-0-3) 6 AKTS
Giriş.Genel bilgiler.Köprü elemanlarının tanımı. Köprülerin çeşitli bakımlardan sınıflandırılması. Projelendirmeden önce yapılması gereken incelemeler. Köprü enkesit ve boykesit tipleri. Ön boyutlandırma. Köprü taşıyıcı sistemlerinin tanıtılması. Köprülere etkiyen yükler. Zati yükler.Trafik yükleri.Deprem etkileri.Düz ve verev plak köprü hesabı. Betonarme ve öngerilmeli beton kirişli köprü hesabı. Çerçeve ve kemer köprüler. Kutu kesitli köprüler.Deprem analizi.Mesnet hesabı.Kenar ve ara ayak tasarımı.Temel tasarımı.Taşıyıcı olmayan köprü elemanlarının detaylandırılması. Örnekler...        
   
 • INS710 Betonarme Temeller ( 3-0-3) 6 AKTS
Giriş. Tekil temeller. Bir doğrultuda sürekli temeller. İki doğrultuda sürekli temeller. Radye temellerin hesabı. Kazıklı bina temelleri. Endüstriyel bina temelleri. Özel yapılara ait temeller. İstinat duvarları.
 
 • INS711 Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi  (3-0-3) 6 AKTS
Betonarme taşıyıcı sistemlerde tasarım ilke ve özellikleri. Donatı düzenlenmesi, donatı yerleştirme esasları. Plan üzerinde düzenlilik, Düşey düzlemde düzenlilik. Kolon ve perde tasarım esasları. Çok katlı bina sistemleri üzerinde örnekler. Salt çerçeveler, perdeli çerçeveler, katlanmış plak ve kabuk sistemlerde büyük açıklıklar. Bilgisayar destekli örnek çözümler. Çeşitli tipte merdivenler, su hazneleri ve makine temellerinin incelenmesi.
 
 • INS712 Çelik Yapı Taşıyıcı Sistemleri  (3-0-3) 6 AKTS
Çelik yapı taşıyıcı sistemlerin tanımlanması. Bina türü yapılar. Düzlemsel sistemler. Kiriş sistemler. Çerçeve sistemler. Kemer sistemler. Kafes uzay sistemler. Asma sistemler. Kubbeler. Endüstriyel yapılar. Çelik depolar. Çelik bunkerler ve silolar. Çelik televizyon ve radyo kuleleri. Çelik elektrik hattı direkleri.
 
 • INS713 İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS
Giriş. Sayısal işlemlerin amacı. Hata analizi. Matris cebri bilgisi. Sayısal integral yöntemleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümleri. Polinomların, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin ve denklem takımlarının köklerinin bulunması. Sonlu farklar yöntemi. Hermit ileri sonlu farklar yöntemi ve çubuk diferansiyel denklemlerine uygulanması. İki boyutlu sonlu farkların plak, perde ve kabuk problemleri için basit uygulamaları.
 
 • INS714 Öngerilmeli Betonarme Yapılar (3-0-3) 6 AKTS
Malzeme, ön gerilmeli beton hakkında özet bilgi, ön gerilmeli beton sınıfları, çatlamış durumda beton ve çelik gerilmelerinin hesabı, kesit kontrolü, çatlamış durumda boyutlandırma, rötre ve sünme etkileri, kompozit kirişler, kompozit kesitlerin hesap esasları, yükleme safhaları, gerilme kayıpları.
 
 • INS715 İleri Hidroloji (3-0-3) 6 AKTS
Mühendislik hidrolojisinin konuları. Hidrolojide kullanılan istatistik teknikler. Dağılım parametreleri. Önemli dağılım fonksiyonları. Korelasyon ve regresyon analizi. Yağış Analizi. Taşkın hidrolojisi, Taşkın tahmin yöntemleri.
 
 • INS716 Kıyılarda Katı Madde Taşınımı (3-0-3) 6 AKTS
 Kıyı bölgesinin tanımı. Hidrodinamik denge. Kıyı malzemelerinin fiziksel özellikleri. Kıyı boyu malzeme taşınımı. Dolma ve oyulmalar. Kıyıya dik malzeme taşınımı ve kıyı profilleri. Kıyı yapılarının neden olduğu değişimler. Kıyı değişimlerinin matematik modellemesi.
 
 • INS717 Kıyı Hidroliği (3-0-3) 6 AKTS
 Kıyı ve liman mühendisliğinin temel kavramları. Dalga mekaniği. Lineer dalga teorisi. Lineer olmayan dalga teorileri. Dalga transformasyonu. Dalga iklimi ve istatistiği. Rüzgar dalgalarının tahmini. Kıyı yapılarında dalga yükleri. Dalgakıranlar, fonksiyonları ve tipleri.
 
 • INS718 Liman Planlaması (3-0-3) 6 AKTS
Limanların tanımı ve sınıflandırması. Liman planlaması. Liman planlamasında gemi taşımacılığı tipleri ve gemi karakteristikleri. Liman yapıları. Liman tasarımında genel esaslar. Yat limanları ve balıkçı barınakları.
 
 • INS719 İleri Zemin Mekaniği I (4-0-4)  6 AKTS
Zeminlerin İndeks Özellikleri. Zeminlerin Sınıflandırılması. Zemin Dane Yapısı. Kompaksiyon teorisi ve Arazi ve laboratuar uygulamaları. Zeminlerde Su Hareketi. Zeminlerde Gerilme Artım Problemleri. Kayma Mukavemeti ve Oturma Analizleri.
 
 • INS720 İleri Zemin Mekaniği II  (2-2-3)  6 AKTS
Geleneksel Zeminlerin Kayma Mukavemeti. Zeminlerin Sıkışması. SHANSEP ve diğer Ön konsolidasyon Teknikleri.ESA ve USA yöntemi. Zaman Etkisi. İzotropik ve Anizotropik Zeminlerde Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkisi. Laboratuar ve Arazi Deneyleri ile Zeminlerin Kayma Mukavemetlerinin Bulunması. Şev Stabilite Analizi.
 
 • INS721 Zemin Dinamiği  (3-0-3)  6 AKTS
Temel Vibrasyon Teorisi. Elastik Dalga Hareketi. Dinamik Yükler Altında Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkisi. Dinamik Zemin Parametrelerinin Arazi ve Laboratuar deneyleri ile bulunması. Zeminlerin Sıvılaşması. Dinamik Yükler Altında Zeminlerin Sıkışması
 
 • INS722 İleri Temel Mühendisliği  (3-0-3) 6 AKTS
Arazide Geoteknik Araştırma Teknikleri. Yüzeysel Temellerin dizaynı ve Özel yükleme Durumları. Derin Temellerin Taşıma Gücü. Palplanş ve temel çukuru kaplama hesap yöntemleri. Derin temellerin stabilite analizleri.
 
 • INS723 Elastisite Teorisi (3-0-3) 6 AKTS
Temel matematik bilgiler, gerilme analizi, genleme analizi, korunum yasaları, doğrusal elastisite, bünye denklemleri, genelleştirilmiş Hooke yasaları, elastisite teorisinin temel denklemleri, gerilme problemi, yerdeğiştirme problemi, uygunluk koşulları, düzlem Elastisitenin Genel Teorisi. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil değiştirme hali (uzun silindir problemi), dik eksen takımında çözüm, gerilme fonksiyonları, airy gerilme fonksiyonu, sınır koşulları, çok terimlilerle çözüm, biharmonik fonksiyonlar, örnekler, Fourier serileri ile çözüm, örnekler, kutupsal koordinatlarla çözüm, örnekler, üç boyutlu elastisite, Saint-Venant burulması ve eğilme teorisi, galerkin vektörü, Papkovich-Neuber çözümleri.
 
 • INS724 Plastisite Teorisi (3-0-3) 6 AKTS
Plastisite olgusunun yapısı, temel kavram ve tanımlar, akma koşulları, Tresca ve von Mises ölçütleri, çubukların elastik- plastik analizi, yapı elemanlarının plastisitesi ve göçme analizi, düzlem plastisite problemleri, eksenel simetrik halin plastisite problemleri, plakların plastik eğilmesi, kabukların plastik analizi, plastisitede ekstremum ilkesi ve enerji yöntemleri, plastik anizotropi, plastik burkulma, dinamik plastisite, plastisitede sonlu eleman yöntemi.
 
 • INS725 İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler (4-0-4) 10.0 AKTS
Anizotropik bir ortamda gerilme ve gerinme, denge ve bünye denklemleri, plak denklemleri, enerji formülasyonu, katmanlı plak denklemleri, ortotropik plaklar, simetrik plaklar, genel katmanlı plaklar, katmanlı silindirik plaklar, plakların eğilmesi, katmanlı plakların burkulması, katmanlı plakların titreşimi, plakların kararlılığı, katmanlı plakların burkulması ve burkulma sonrası davranışı, plakların büyük genlikli titreşimi.
 
 • INS726 İleri Programlama (2-2-3)   6 AKTS
Nesneye yönelik programlama. Yapılar ve sınıflar. Görsel programlama. Bilgi tabanlı sitemler. Nitel sorgulama. Paralel programlama.
 
 • INS727 Sünek Yapı Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS      
Giriş. Sünekliğin tanımı ve çeşitleri. Sargılı betonarme eleman kesitlerinde kuşatma ve süneklik ilişkileri. Betonarme çerçeve elemanlarında (kolon, kiriş, perde) süneklik. Yapı sistemlerinde süneklik kavramı. Yapılarda ve yapı elemanlarında süneklik talep ve kapasitesi. Göçme mekanizmaları süneklik ilişkileri. Sistem sünekliğine etkiyen faktörler. Yapılarda süneklik oranı hesabı. Sünek yapı sistemlerine ait tasarım ilkeleri. Donatı düzenlemeleri. Yapılarda performans değerlendirmeleri.
 
 • INS729 Mühendislikte İstatistik Metotlar (3-0-3) 6 AKTS
Temel kavramlar. Verilerin toplanması ve düzenlenmesi. İstatistik programları tanıtılması ve örnek uygulamalar. Olasılık kuramı. Kesikli, sürekli değişkenler ve olasılık dağılımları. Tahmin teorisi. Hipotez testi. Parametrik olmayan istatistik. Korelasyon ve regresyon analizi. Varyans analizi.
 
 • INS731 İleri Beton Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS
Yapı malzemesi olarak beton. Portland çimentosunun hidratasyonu. Mineral ve kimyasal beton katkıları. Taze beton özellikleri. Betonda gerilmeler. Sertleşmiş beton testleri betonun zamana bağlı deformasyonu. Betonda dayanıklılık. Yüksek dayanımlı beton. Özel betonlar. Çimento-polimer kompozitleri. Lifli beton. Su altı  betonları. Endüstriyel atıkların betonda kullanımı.
 
 • INS733 Çevresel Hidrolik (3-0-3) 6 AKTS
Akarsu hidroliği, akarsu ekosistemleri, akarsu morfolojileri ve sediment taşınımı, dağ akarsuları, akarsuların restorasyonu, hava-su gaz transferi, içme suyu arıtma tesisleri.
 
 • INS735 İnşaat Mühendisliğinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS
Bilim tarihine giriş, bilimsel araştırma yöntemleri, modelleme teknikleri, bilimsel makale  yazılımı, bulanık mantık yöntemi, inşaat mühendisliğinde bulanık mantık uygulamaları.
 
 • INS737 Hidromekanik (3-0-3)  6 AKTS
Akışkanlar mekaniğinde temel kavram ve denklemler, enerji ve momentum prensipleri, boyut analizi ve hidrolik modelleme, açık kanal akımının özellikleri, kritik akım: hesaplanması ve uygulama alanları, uniform akım, sınır tabakası teorisi, ani değişen akım, enerji kırılması ve türbülans, hidrolik yapılar.
 
 • INS738 Özel Betonlar (3-0-3)  6 AKTS
Beton teknolojisinde yüksek performans kavramı, yüksek performanslı ve yüksek dayanımlı betonlar, hafifi agregalı betonların sınıflandırılması, kendiliğinden yerleşen beton tasarımı ve özellikleri, lif donatılı betonlar, reaktif pudra betonlerı, polimer-portland çimentolu betonlar, kütle betonları ve özellikleri.
 
 • INS739 Betonun Kalıcılığı (3-0-3)  6 AKTS
Betonerme yapılarda durabilite (kalıcılık) kavramı, durabiliteye göre tasarım felsefesi, betonun yapısı, agrega-çimento hamuru geçiş bölgesi ve durabilite açısından önemi, geçirimlilik, genleşen ürün formasyonu ile hasarlar, alkali-silikat reaksiyonu, donatı korozyonu.
 
 • INS740 İnşaat Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS
İnşaat yönetimi. İnşaat sürecinin özellikleri ve yönetimi. İnşaat projelerinin aşamaları. İnşaat yönetimini gerekli kılan nedenler. İnşaat yönetiminin yararları ve maliyetleri. İnşaat yöneticisi. İnşaat yöneticisinin görev ve sorumlulukları. İnşaat yöneticisinin nitelikleri. İnşaat yönetiminde örgütlenme. İnşaat planlaması. İnşaat planlamasında temel araçlar. İnşaat planlamasının aşamaları. İnşaat planlamasında başarı ve başarısızlık. İş kontrolü. İnşaat maliyetlerinin kontrolü. Zaman çizelgesinin kontrolü. Proje planlama ve kontrol teknikleri. Gantt şemaları. Şebeke analizi. Proje planlama diyagramları. İnşaat projelerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.
 
 • INS741 Yapı Planlaması ve Maliyet Analizi (3-0-3) 6 AKTS
Giriş. Proje idaresi. Genel yönetim. Örgütsel yönetim. Süresel planlama ve denetim. Süre ve maliyet planlama ve denetimi. Sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki sorunların çözümü. Kayıt ve ödeme evrakının düzenlenmesi. Uygulama sorunları. İnşaat süre ve maliyet işlevleri. İnşaatta süresel planlama teknikleri. Süresel planlama metotlarının karşılaştırılması.
 
 • INS742 İleri Mühendislik Ekonomisi (3-0-3) 6 AKTS
Bugünkü değer. Gelecekteki değer. Eşit homojen yıllık seriler. Sermayenin geri dönüşü. Sermaye eşdeğeri. Bugünkü net değer. Geri dönüş oranı. Geri ödeme dönemi. Fayda-maliyet oranı. Yatırım seçenekleri arasında seçim yapılması. Ekipmanın yenilenmesi. Amortisman yöntemleri ve vergiler. Ekonomik fizibilite çalışmasının hazırlanması ve sunulması.
 
 • INS743 İleri Proje Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS
Proje yönetiminin tanımı. Proje yönetiminde başarı ve başarısızlık faktörleri. Proje yönetiminde kalite. Proje yönetiminde kalite-maliyet ilişkisi. Paranın zaman değeri. Ekonomik analiz kavramı. Ekonomik analizin ilkeleri. Fayda-maliyet analizi. İlk yatırım maliyeti. Etüt. Gelecekteki belirsizlikler. Ekonomik analiz faktörleri. Karşılaştırma süresi. Bileşik faizin uygulanması. Faydaların gecikmesi. Tam gecikme. Doğrusal gecikme.
 
 •  INS797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0) 3 AKTS
Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.
 
 • INS798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2-0-0) 15 AKTS
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.
 
 • INS799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS
Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Ders İçerikleri

 • INS801 Çelik taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi (3-0-3) 6 AKTS

Tarihçe. Malzeme, endüstri yapılarına etkiyen yükler. Çelik endüstri yapılarında taşıyıcı sistemler. Tek ve çok gözlü endüstri yapıları. Özel endüstri yapıları. Uçak hangarları. Kablolu sistemler, çok katlı yüksek yapıların taşıyıcı sistem özellikleri. Ekonomik taşıyıcı sistem seçimi. Çok katlı çelik yapılara etkiyen yükler. Sistem ve eleman stabilitesi. Çok katlı çelik yapılarda rijitlik seçimi ve deplasman limitleri. Çok katlı çelik yapılarda kullanılan özel kirişler.

 • INS802 Betonarme Yapıların Performans Analizleri (3-0-3) 6 AKTS

Kuvvet esaslı tasarımda temel ilkeler, Yerdeğiştirme esaslı tasarıma geçiş, Yapı sistemlerinin doğrusal olmayan analizi, Yapılarda ve yapı elemanlarında performans kavramı, Yapısal hasar-performans ilişkileri, Ulusal ve uluslar arası deprem performans değerlendirme yöntemleri, örnek uygulamalar.

 • INS803 Betonarme Yapı Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS

Betonarme taşıyıcı sistemlerin tasarım ilkeleri. Taşıyıcı elemanlarda donatı düzenlenmesi, donatı yerleştirme esasları ve süneklikle ilgili esaslar. Planda düzen ve düzensizlikler, Düşey düzlemde düzen ve düzensizlikler. Yüksek yapı sistemleri için taşıyıcı eleman tasarımları. Betonarme özel yapıların tasarımı. Perdeli çerçeveler, katlanmış plak ve kabuk sistemler. Bilgisayar destekli örnek çözümler. Çeşitli tipte merdivenler, ve makine temellerinin incelenmesi.

 • INS804 Elastisite Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

Gerilme Analizi. Şekil Değiştirme ve Yer değiştirme. Elatisite İki Boyutlu Problemler. Prizmatik Çubukların Burulması. Enerji Yöntemleri

 • INS805 İleri Yapı Dinamiği (3-0-3) 6 AKTS

Tek Serbestlik Dereceli Sistemler Hareket Denklemi ve Çözüm Metotları .Serbest Titreşim Dinamik Analizin Sayısal Değerlendirilmesi Doğrusal Sistemlerin Deprem Davranışı Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Genelleştirilmesi .Çok Serbestlik Dereceli Sistemler Hareket Denklemi ve Çözüm Metotları Serbest Titreşim Dinamik Analizin Sayısal Değerlendirilmesi Doğrusal Sistemlerin Dinamik Analizi ve Davranışı Deprem Davranışı ve Çok Katlı Yapıların Tasarımı Doğrusal Elastik Binaların Deprem Davranışı Temel Yalıtımlı Binaların deprem Davranışı

 • INS806 Betonarme Köprüler (3-0-3) 6 AKTS

Giriş,Köprünün tanımı,Köprülerin genel sınıflandırılması, Köprülerin ön  boyutlandırılması. Köprü elemanları ve özellikleri, Betonarme köprülerin projelendirilmesi, Köprülere gelen zati ve trafik yükleri, deprem etkileri., Köprü kenar ayaklarının projelendirilmesi, Plak köprülere ait genel bilgiler, Plak Köprülere ait uygulama projesi yapılması.

 • INS807 Mühendislik Matematiği (3-0-3) 6 AKTS

Lineer vektör uzayları. Matrisler. Lineer cebrik denklem sistemleri. Özdeğerler ve özvektörler. Diyagonalleştirme. Üçgenleştirme. Matrisfonksiyonları. Diferansiyel denklemler. Tarif ve sınıflandırma. Lineer diferansiyel denklem sistemleri. Serilerle çözüm. Özel fonksiyonlar. Kompleks integrasyon. Laplace transformu.

 • INS808 Performansa Dayalı Deprem Mühendisliği (3-0-3) 6 AKTS

Deprem mühendisliğinde dayanıma göre tasarımdan şekil değiştirmeye göre tasarıma geçiş. Tek serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal olmayan davranışı ve hareket denklemleri. Deprem yükü azaltma katsayısı. Süneklik katsayısı. Plastik mafsallar. Maksimum kat göreli ötelemelerin tahmini. Çok serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal olmayan davranışı ve hareket denklemleri. FEMA yöntemi. ATC-40 yöntemi. Eurocode 8. uygulamalar.

 • INS809 Çelik Yapıların Plastik Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Plastik Hesabın Tarihçesi, Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Plastik Taşıma Yükü Analizi, Kesitlerin Taşıma Gücü, Stabilite Kontrolleri, Birleşimlerin Taşıma Gücü Hesapları.

 • INS 810 Plak Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

İnce elastik plak teorisi (Kirchhoff teorisi), temel varsayımlar, iç kuvvet-yer değiştirme bağıntıları, plak denklemi, sınır koşulları, şekil değiştirme enerjisi, dikdörtgen plaklar, Navier ve Levy çözümleri, dikdörtgen plakların çeşitli sınır koşulları altında çözümleri, plak şeritleri, enerji yöntemleri, Ritz, Galerkin ve minimum kareler yöntemi, çeşitli biçimli plaklar, sayısal hesap yöntemleri, sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemi, kayma şekil değiştirmelerinin etkisi (kalın plak teorisi, Reissner teorisi), dairesel plaklar.

 • INS811 Yapısal Deprem Mühendisliği (3-0-3) 6 AKTS

Deprem Müh. Giriş, Deprem Tehlikesi, Plaka tektoniği, Deprem Hareketinin Ölçümü, Tasarım Yer Hareketi, Yer Tepki Analizi, Tasarım Kuralları, Deprem Yönetmelikleri, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Genel Prensipleri

 • INS812 Yapıların Onarım ve Güçlendirmesi (3-0-3) 6 AKTS

Giriş ve genel bilgiler, Deprem sonrası acil önlemler, Değişik yapı türlerinde hasar belirleme, Hasarların sınıflandırılması, Yapıların onarım ve güçlendirme ilkeleri, Güçlendirme standart ve normları, Onarım ve güçlendirmede kullanılan malzemeler ve yöntemler, Güçlendirme projesi hazırlanması, Laboratuar deneyleri.

 • INS813 Yapı Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi (3-0-3) 6 AKTS

Genel Kavramlar Sonlu Eleman Yönteminin tarihsel gelişimi Sonlu Eleman Yönteminin kullanım alanları Programlama teknikleri ve akış diyagramları Matris işlemleri, denklem sistemlerinin çözümü Matematik-integral teoremler Enerji yöntemleri Şekil Fonksiyonları Yerel ve Genel Koordinatlar Bir Boyutlu Problemlerin Sonlu Eleman Analizi Sonlu eleman ağı, çubuk elemanlar için rijitlik ve kütle matrisleri Kiriş elemanlar için rijitlik ve kütle matrisleri Statik ve dinamik çözümler (titreşim periyotları ve zaman tanım alanı) İki Boyutlu Problemlerin Sonlu Eleman Analizi Sonlu eleman ağı, plak elemanlar için rijitlik ve kütle matrisleri Denklem sisteminin çözümü, yer değiştirme, şekil değiştirme ve gerilmeler Statik ve dinamik çözümler (titreşim periyotları ve zaman tanım alanı) Sonlu elemanların yapı-zemin etkileşim problemlerine uygulanması

 • INS814 Soğukta Şekil Verilmiş Elemanlarla Oluşturulan Yapılar (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, genel bilgiler, ince cidarlı düzlemsel basınç elemanlarının boyutlandırma kuralları, eğilmeye çalışan elamanların boyutlandırma kuralları, merkezi basınç kuvveti etkisindeki elemanların boyutlandırma kuralları, merkezi basınç kuvveti ve eğilme momenti etkisindeki elemanların boyutlandırma kuralları, birleşim elemanları.

 • INS815 Yapı Mekaniğinde İleri Bilgisayar Uygulamaları (3-0-3) 6 AKTS

Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemlerine genel bir bakış Modellemede kullanılan sonlu eleman tiplerinin değerlendirilmesi Mühendislik yapılarının matematik modele dönüştürülmesi Yapı sistemlerinin bilgisayar paket programı (SAP2000) yardımı ile analizi Yapı mekaniğinde özel uygulamalar

 • INS816 Doygun Olmayan Zemin Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Doygun olmayan zemin mekaniği tanıtımı ve uygulama alanları hakkında örnekler, Doygun olmayan zeminlerde faz diyagramları ve ilişkileri, Gerilme ve şekil değiştirme ilişkilerinin teorik ve deneysel incelenmesi, Yarı doygun zeminlerde su emme özellikleri ve deneysel olarak ölçme teknikleri, Doygun olmayan zeminlerde geçirimlilik ve su hareketleri, boşluk suyu basınç parametreleri, Kayma mukavemeti teorisi, Plastik ve limit denge, Taşıma gücü,  Hacim değişimi ve konsolidasyon teorisi, doygun olmayan yüksek plastisiteli zeminlerde şişme potansiyeli.

 • INS817 Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Doğrusal olmayan analizin temel prensipleri. Histerik yük etkisindeki betonun doğrusal olmayan davranışı. Sarılmış ve sarılmamış betonun gerilme-zorlanma eğrileri. Gerilme zorlanma eğrisi modelleri. Donatının doğrusal olmayan davranışının karakteristikleri. Histerik yük etkisindeki betonarme kolon-kiriş birleşim bölgesi davranışı. Normal kuvvet ve eğilme momenti etkisindeki elemanların davranışı. Kemsi kuvveti ve eğilme momenti etkisindeki betonarme krişler.

 • INS818 Yamaçların Stabilitesi (3-0-3) 6 AKTS

Anahtar kelimelerin tanımlanması, Kitle hareketlerinin sınıflandırılması ve mekanik ilkeleri, Kitle hareketlerinin nedenleri, Kitle hareketlerinin incelenmesi, Kitle hareketlerinin analiz yöntemleri, Sayısal uygulamalar.

 • INS819 Yapı Analizinde Matris Yöntemler (3-0-3) 6 AKTS

Kuvvet ve Deplasman yöntemlerinin esasları; yapı sistemlerinin idealleştirilmesi ve ayrıklaştırılması; matris hesap yöntemlerinin esasları; matris kuvvet yöntemi; matris deplasman yöntemi; koordinat dönüşümleri; çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri; bilgisayar uygulamaları; sonlu eleman yöntemine giriş.

 • INS820 Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi (3-0-3) 6 AKTS

Zemin ve kaya ortamlarda sondaj ve numune alımı. Standart penetrasyon deneyi ve korelasyonları. Sondalama deneyleri ve korelasyonları. Zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesi. Kuyu içi sismik deneyi.

 • INS821 Çelik Yapılarda Karme Elemanların Pastik Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Yapılarda kompozit elemanların tipleri , tasarımda yük durumları, kompozit yapılar için dinamik faktörlerin değeri, taşıma sınır durumunda ve kullanma sınır durumunda kompozit tasarım kriteri, özel tasarım şartları, tam ve kısmi dayanımlı kayma bağlantıları, kompozit döşemeler, çelik elemanlarda stabilite, yerel buruşma , yanal burkulma kontrolları ve önemi, kompozit kirişler, kompozit kolonlar, çerçeveler için modelleme, çerçeve kusurlarının dikkate alınması, yanal ötelemesi önlenmiş ve önlenmemiş kompozit çerçeveler, kompozit çerçevelerde birleşimler.

 • INS822 Kritik Durum Zemin Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Teorik zemin mekaniği. Hvorslev ve Henkel yüzeyleri. Kritik durum zemin mekaniği. Doygun olmayan zeminlerin mekaniği.

 • INS823 İleri Yapı Statiği (3-0-3) 6 AKTS

Direkt deplasman metodu, doğru ve eğri eksenli çubukların rijitlik ve yükleme özellikleri, hesap esasları, malzeme bakımından lineer olmayan sistemler, lineer olmayan şekil değiştirmelerin yayılı olması hali, lineerleştirme teknikleri, lineer olmayan şekil değiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik mafsal kavramı, limit yük hesabı, geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, II. Mertebe teorisi,burkulma yüklerinin hesabı,

 • INS824 Kıyı Mühendisliğinde Risk Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Kıyı mühendisliği çalışmalarına ve kullanılan malzemelere genel bakış. Kıyı yapılarında risk yönetiminin faydaları ve amacı. Proje ve inşa aşamasındaki genel sorumluluklar. Risk tanımlaması, modellemesi ve yönetimi. Belirsiz deniz şartları. Kıyı yapılarında kullanılan yapım teknikleri ve riskler. Emniyet, sağlık ve çevresel etkiler. Risk yönetiminde sigorta. Mal ve hizmet alım stratejileri. Özel riskler ve risk kontrol stratejileri.

 • INS825 Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme (3-0-3) 6 AKTS

Giriş. Deprem sonrası betonarme yapılarda alınması gerekli tedbirler. Betonarme yapılarda hasar tespit ve sınıflandırma işlemleri. Betonarme taşıyıcı elemanlarda onarım kavramı, Onarım ve güçlendirme için malzeme seçimi. Onarın örnekleri. Betonarme yapıda güçlendirme kavramı, eleman ve taşıyıcı sistem güçlendirmesinde temel esaslar. Betonarme elemanlarda güçlendirme yöntemleri, betonarme temellerde güçlendirme. İçten ve dıştan yeni perde ilavesi ile güçlendirme. Bilgisayar destekli uygulama örnekleri.

 • INS826 Arıtma Tesislerinin Tasarımı-II (3-0-3) 6 AKTS

Evsel atıksu miktar ve özellikleri, Arıtma sistemleri ve karşılaştırılması, Izgaralar, Kum tutucular, Çöktürme havuzları, Biyolojik arıtmanın temelleri (Havalandırma havuzları, Damlatmalı filtre sistemleri, Biyodiskler, Doğal biyolojik arıtım sistemleri, Stabilizasyon havuzları, Paket arıtım sistemleri ve tasarımı), Çamur tasfiyesi (yoğunlaştırma, çamur çürütme ve çamur kurutma yatakları, filtre-presler).

 • INS827 Zeminlerin Davranışı (3-0-3) 6 AKTS

Zemin formasyonları ve mineralojisi,  zeminlerin kompozisyonları ve mühendislik özellikleri, Zemin yapısı ve ölçüm teknikleri, zemin-su-kimsayasal etkileşimi, double-layer teorisi, zemin depozitlerinin geoteknik özellikleri ve stabilitesi, zeminlerde iletim olayı (Hidrolik,Isı, Elektriksel), Difuzyon, Elektro osmoz, Elektrokinetiks, Zeminlerde Mukavemet-Gerinim davranışları ve hacim değişimleri,  Reoloji.

 • INS828 Baraj Planlama ve Tasarımı (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Barajların Planlama Kriterleri, Baraj Türleri, Baraj Hazneleri ve Hazne Hacminin Belirlenmesi, Hazne İşletme Çalışmaları, Hazne Sedimentasyonu Ağırlık Barajlar, Kemer Barajlar, Toprak Dolgu Barajları, Kaya Dolgu Barajlar, Payandalı Barajlar, Dolu Savaklar, Su Alma ve Çıkış Yapıları, Derivasyon Yapıları.

 • INS829 İleri Temel Mühendisliği (3-0-3) 6 AKTS

Arazi Zemin İncelemeleri, Yüzeysel Temeller, Yanal Toprak Basınçları ve İstinat Duvarları, Donatılı Zemin Yapıları, Destekli Kazılar,Kazıklı Temeller, Zemin İyileştirmesi.

 • INS830  İnşaat Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 'nde Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Çizge teorisi ve topoloji, topolojik veri yapıları ve CBS' de topoloji kurma işlemleri. CBS' de veritabanı tasarlama. Kıyı ve arazi yönetiminde CBS kullanımı. Heyelan ve afetlere yönelik CBS kullanımı. İnşaat Mühendisliğinin Uygulama Alanlarında CBS kullanımı ve örnekleri.

 • INS831 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3-0-3) 6 AKTS

Geoteknik deprem mühendisliğine giriş ve değişik kavramların tanımlanması, Sismoloji ve deprem, Kuvvetli yer hareketi, Sismik tehlike analizi, Sismik dalga ve yayılması, Dinamik zemin özellikleri, Zemin tepki analizi, Yerel zemin etkileri ve yer hareketi, Sıvılaşma, Sismikşev stabilitesi, Zemin iyileştirmesi

 • INS832 Kompozit Malzemeler (3-0-3) 6 AKTS

Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemelerin Genel Özellikleri Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması ve Başlıca Kompozit Malzemeler Taneli Kompozitler Taneli Kompozitlerin Üretiminde Kullanılan Taneli Malzeme Taneli Kompozitlerin Yük Altındaki Davranışları Taneli Kompozitlerde Özellik ve Bileşim İlişkileri için Modeller ve Bağıntılar Liflerle Donatılı Kompozitler Liflerle Donatılı Kompozit Üretiminde Matris Olarak Kullanılan Malzemeler Liflerle Donatılı Kompozitlerin Yapıda Kullanımı Yapay Organik Lifler Tabakalı Kompozitler Tabakalı Kompozitlerin Yük Altındaki Davranışları Tabakalı Kompozitlerin Yapıda Kullanımı

 • INS833 Zemin Özelliklerinin Ölçümü (3-0-3) 6 AKTS

Kıvam limitleri, dane boyutu, zeminlerin sınıflandırılması, consolidasyon, kesme kutusu, üç eksenli UU, CU, CD deneyleri

 • INS834 Beton Katkıları (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, beton katkılarının tarihsel gelişimi, beton katkılarının sınıflandırılması, beton teknolojisinde kullanılan kimyasal katkı türleri, yüzey aktif kimyasallar, betonda hava sürükleme etkisi, su azaltıcı kimyasal katkılar, süperakışkanlaştırıcılar, priz hızlandırıcı ve priz geciktirici katkılar, mineral katkılar ve taze ve sertleşmiş betona etkileri, korozyon inhibitörleri.

 • INS835 İleri Zemin Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Zemin mekaniği ve ilgili tanımlar, Zeminlerde gerilme ve şekil değiştirmeler, Konsolidasyon teorisi, Yenilme teorileri, Zemin-su ilişkileri, Zeminlerde şişme ve büzülme

 • INS836 Bağlayıcı maddeler (3-0-3) 6 AKTS

Bağlayıcı maddelerin tarihsel gelişimi, bağlayıcı maddelerin sınıflandırılması, kireç, alçı, pişmiş kil, tras, uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silika dumanı, pomza, Portland çimentosu, çimento tipleri, bağlayıcı maddelerin betonun taze ve sertleşmiş haldeki performansına etkileri.

 • INS837 Yayılı Temel Teknolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Yayılı temel çeşitleri. Uygulama koşulları. Temelin yüzdürülmesi. Yayılı temellerin geoteknik açıdan taşıma gücünün hesaplanması. Yayılı temelde oturmalar. Analiz yöntemleri: yaklaşık yöntemler, sayısal analiz, geoteknik özelliklerinin kullanımı ile betonarme hesaba hazırlık. Teknik sorunların geoteknik açıdan değerlendirilmesi. İlgili yazılımlar ve bilgisayar uygulaması.

 • INS838 Yapıların Korunması ve İzalasyonu (3-0-3) 6 AKTS

Yapılarda Korunmanın ve İzolasyonun Önemi. Isıl sorunlar. Isı İzolasyon Malzemeleri. Su İle İlgili Sorunlar. Su Yalıtımı. Ses Yalıtımı,Yangınlar.

 • INS839 Su Kaynaklı Enerji Üretimi (3-0-3) 6 AKTS

Su kaynaklı enerji üretimine genel bakış. Su kaynaklı enerji üretiminin avantaj ve dezavantajları. Su kaynaklı enerji türleri. Hidrolik enerji. Hidrolik enerji uygulamaları. Santral ve türbin çeşitleri. Dalga, gel-git ve akıntı mekaniği. Dalga enerjisi. Akıntı enerjisi. Gel-git enerjisi. Okyanus ısıl enerjisi. Dalga enerjisi üretim sistemleri. Çevresel ve ekonomik değerlendirmeler.

 • INS840 Proje ve Yapım Yönetimi Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Proje yönetiminin tanımı. Proje yönetiminde başarı ve başarısızlıklar. Şirket ve şantiye organizasyonu. Şantiye yerleşiminin ilkeleri. İş güvenliği. Yüklenim sürecinde iş ilişkisinin kurulması. İhale ve sözleşme kavramları. Emanet yöntemi. Maliyet-kar yöntemi. Birim fiyat yöntemi. Götürü ve anahtar teslim yöntemleri. Yap-işlet-devret yöntemi. İnşaat sektöründe ortak girişimler. İnşaat projelerinde verimlilik sorunu.

 • INS841 Arıtma Tesislerinin Tasarımı - I (3-0-3) 6 AKTS

İçme sularının özellikleri, Kaynak ve yüzey suyu kaptajı, Yeraltısularının çıkarılması ve kuyu sistemleri, İçme suyu standartları ve arıtma alternatifleri, İçme suyu arıtımında kullanılan yumuşatma teknikleri,  Koagülasyon ve flokülasyon tesislerinin tasarımı, Hızlı ve yavaş kum filtreleri, Kimyasal çöktürme ve sertlik giderimi, Adsorbsiyon sistemleri, İyon değiştiriciler, Dezenfeksiyon ve klorlama teknikleri.

 • INS842 İnşaat Projeleri Finans Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

İnşaat Üretim Teorisi Esasları ve Finans Yönetimi, İnşaat Ekonomisinin Yapısı, İnşaat Endüstrisi ve Ekonomi İlişkisi, Nakit Akış Modelleri, Karar Analizleri, Kazanılmış Değer Analizi (KDA), İnşaat Yaşam Döngü Maliyet Analizleri.

 • INS843 Su Kaynakları Sistemleri (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Su kaynaklarının geliştirilmesinin önemi, Sistem kavramı ve sistem analizi, Su kaynaklarını sistemlerinin safhaları, Amaç fonksiyonu, Fayda-Maliyet analizi, Optimizasyon, Üretim fonksiyonu, Optimizasyon yöntemleri, Klasik Yöntemler,Lineer Programlama, Dinamik Programlama, Simülasyon

 • INS845 İleri Hidroloji (3-0-3) 6 AKTS

Giriş, Hidrolojik Çevrim, Yağış, Buharlaşma, Sızma,Yeraltı Suyu, Yüzeysel Akış, Hidrolojik Ölçümler ve Verilerin Analizi, Hidrograf Analizi, Birim Hidrograf, Sentetik Birim Hidrograf, Akımların Ötelenmesi, Hidrolojide İstatistik Yöntemler, Tekerrür Analizi, HidrolojikModeller, Hidrolojik Dizayn, Dizayn Yağışları (Fırtınalar), Dizayn Akımları

 • INS849 Lif donatılı çimentolu kompozitler (3-0-3) 6 AKTS

Çimentolu kompozitlerde çatlak gelişimi mekanizması, ayrık ve sürekli lif tipleri, çelik lifler, polipropilen lifler, karbon lifleri, alkali dirençli cam lifleri, lif geometrisi ve boyutlarının etkileri, lif tipi – dozaj – performans ilişkisi, lif donatılı çimentolu malzemelerin mekanik özellikleri, lifli kompozit üretim yöntemleri, SIFCON ve özellikleri, tekstil lif teknolojisi, tekstil lifli çimentolu kompozitlerin özellikleri

 • INS851 Betonarme Yapılarda Durabilite (3-0-3) 6 AKTS

Terminolojik tanımlar ve bazı kavramlar hakkında genel bilgiler Zararlı Ortamın Betonarme Yapılar Üzerindeki Etkileri Betonun Boşluklu Yapısı, Geçirimliliği ve Beton Çatlakları Bozulmanın Fiziksel ve Kimyasal Nedenleri Betonun Korozyonu Çelik Donatının Korozyonu Deniz Ortamında Betonun ve Donatının Korozyonu Korozyon Deneyleri Beton ve Çeliğin Korozyonuna Karşı Alınacak Önlemler Zararlı Ortamda Bulunacak Yapının Projesinde Göz önünde Bulundurulacak Hususlar Yapıların Korozyona Karşı Korunması ve Bakımı Yapıların Korozyona Karşı Korunması ve Bakımı Korozyondan Zarar Görmüş Yapıların Onarımı Yeni Endüstriyel Malzemeler; Korozyona Karşı Polimer Emdirilmiş Fiber Kumaş ve Levhalarla Yapıların Onarımı ve Rehabilitasyonu

 • INS853 Proje Yönetimi Kapsamında Toplam Kalite Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Toplam kalite yönetiminin (TKY) kapsamı ve tarihsel gelişimi. Dünyada ve Türkiye’de TKY uygulamaları. Kalitenin boyutları. Kalite-maliyet ve kalite-süre ilişkileri. Kalite maliyetlerinin çeşitleri. TKY projesi. TKY planlama süreci. Kalite sisteminin kurulması. TKY faaliyetlerinin tespiti. Kullanım sahasında TKY projesi amaçlarının değerlendirilmesi. Kalite kontrol sistemleri. ISO kavramı

 • INS855 İnşaat Proje Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

İnşaat projeleri yönetimi ve proje yöneticiliği. Tasarım ve fizibilite çalışmaları. İnşaat projeleri iş planları ve uygulamaları. İnşaat projelerinde kaynak kullanma ve kaynak düzeltmeleri.

 • INS857 İnşaat Projeleri Verimlilik ve Performans Yönetimi (3-0-3) 6 AKTS

Verimlilik Kavramı, Verimlilik Kavramsal Modeli, Verimlilik Ölçülmesi, İşçilik Verimlilik Ölçülmesi, İş Etüdü , Benchmarking,Performans ve Ölçüm Kart Tekniği, Kalite Yönetimi.

 • INS859 İnşaat Yönetimi Prensipleri (3-0-3) 6 AKTS

Yönetim Teorisinin Gelişimi, Klasik Yönetim Teorileri, Liderlik Teorileri, Stratejik Yönetim, İnşaat Endüstriyel İlişkileri ve Yapısal Örgütleri, İSG Yönetimi, İnşaat Projeleri Finanssal Yönetimi, Maliyet Yönetimi ve Risk Yönetimi.

 • INS897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 • INS898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 • INS899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin