BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
 

 

 

BIY801 Memeli Karyotipi Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Kromozomların yapısı ve şekilleri; mitoz ve mayoz bölünme;  metasentrik, submetasentrik, subtelosentrik ve akrosentrik kromozomların belirlenmesi; kromozomların sayısını ve şeklini değişitren mekanizmalar; karyotip işleminde kullanılan kimyasallar ve hazırlanışı; karyotip yapılacak hayvanın hazırlanması; karyotip işlemi; kromozom batlama; mikroskoptan fotoğraf çekme; fotoğrafların değerlendirilmesi ve karyotipin hazırlanması; sonuçların değerlendirilmesi

 

 

BIY802 Biyolojik Araştırma ve Yayınlarda Temel Prensipler (3-0-3) 6 AKTS

Biyolojik araştırma ve yayın; biyolojik araştırma konularının belirlenmesi; biyolojik yayın çeşitleri, makale, tebliğ, poster, değerlendirme ve konferans raporları hazırlama; yayınla ilgili etik, haklar ve izinler.

 

 

BIY803 Hücre Fizyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Prokaryot hücre, Ökaryot hücre, Virüsler, Hücrenin yapısı ve işlevi, Hücre zarları, Zar proteinleri, Sinaptik iletim, Difüzyon, Ozmoz, Aktif taşıma, Endositoz, Sinyal iletimi yolları, İyon kanalları

 

 

BIY804 Hayvanlarda Davranış (3-0-3) 6 AKTS

Davranışın gelişimi; Davranış genetiği; Haberleşme; Motivasyon ve karar verme; Öğrenme ve hafıza; Evrim; Sosyal organizasyon.

 

 

BIY805 İleri Biyokimya I (3-0-3) 6 AKTS

Biyokimyasal reaksiyonlar, Hücrenin yapı taşları, Proteinlerin yapıları, Proteinlerin saflaştırılması, Karbohidratlar, Karbohidratların modifikasyonları, peptidoglikanlar, Yağ asitleri, Zar lipidleri, Enzimler, Allosterik düzenlenme, Vitaminlar, Metabolik yollar, Glikoliz, Trikarboksilik asit devri, Oksidatif fosforilasyon, Fotosentez, Yağ asidi oksidasyonu

 

 

BIY806 Hücre Fizyolojisi II (3-0-3) 6 AKTS

Hücrenin metabolik yolları, Hücre etkileşimi, Hücresel moleküller,  Genetik bilgi, Organellerin yapısı, Organellerin fizyolojisi,  İyonik denge, Hücre yaşlanması, Apoptoz, Nekroz, Antioksidant savunma sistemi, Hücrenin patofizyolojisi

 

 

BIY807 Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler (3-0-3) 6 AKTS

Çok değişkenli istatistiksel analizler dersi biyoloji bölümünde doktora yapan öğrencilere istatistik ve çok değişkenli istatistiksel analizlerle ilgili ileri düzeydeki teknikleri (Kanonik korelasyon, faktor analizi, kümeleme analizi, ayrışım fonksiyon analizi, temel öğeler analizi) anlamaları ve kullanmalarını sağlayacaktır. Öğrencilerin örnek veriler ile yapacakları projelerde, yetenekleri veri analizi, sonuçların hazırlanması ve bulguların değerlendirmelerini yaparak test edilecektir.

 

 

BIY808 İleri Biyokimya II (3-0-3) 6 AKTS

Biyomoleküllerin sentezi, Amino asitler, Oksidatif deaminasyon, Primidin ribonükleotidleri, deoksiribonükleotidler, Hücre duvarı biyosentezi, Fosfolipidler, Eikosanoidler, Steroid hormonlar, Hormonların etkileri, Nükleik asitlerin yapısı, Nükleoproteinler, DNA nın yapısal özellikleri, DNA replikasyonu, RNA sentezi ve işlenmesi, Protein hedeflenmesi, Gen ifadesinin düzenlenmesi, İmmunoglobulinler, Kanser oluşumu

 

 

BIY809 Bryofitlerin Sitotaksonomisi (2-2-3) 6 AKTS

Ciğerotları ve Boynuzsu ciğerotlarının sitolojisine giriş, Ciğerotları sitolojisinin kurucuları, kromozom sayıları, kromozom yapıları, kromozom davranışları, Sitotaksonomileri, sitogenetikleri, bu konudaki son gelişmeler. Karayosunlarının sitolojisine giriş, karayosunlarında mayoz ve mitoz, kromozom sayılarının aralığı, temel kromozom sayıları, poliploidi, Anoploidi, kromozom morfolojisi ve özelleşmiş kromozomlar, Karayosunlarında karyotip, sitoloji ve bryocoğrafi, karayosunlarının sitogenetikleri, sitotaksonomileri ve filogenileri, Karayosunlarında kromozom çalışmaları için kullanılan teknikler.

 

 

BIY810 Populasyon Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bu ders hayvan ve bitki toplumların yoğunluklarını ve dağılımlarını konu almaktadır. Populasyon dinamikleri ile başlayan ders daha sonra demografik degişiklikler, büyüme, tür içi ve türler arası yarışma, populasyonlar arası ilişkiler (çekişme ve avcılık) konularını işler. Populasyon dinamiğinin evrimsel uygulamalarını, populasyon dengelerine ve komunite yapısına olan uygulamalarını içerir. Dersler yanında makale tartışması ve deneysel modellemeler degişik bilgisayar programları ile desteklenecektir. 

 

BIY811 Fotosentez (3-0-3) 6 AKTS

 Fotosentezin ışık reaksiyonları, karbon tespit reaksiyonları, fotosentezin fizyolojik ve ekolojik önemi.

 

 

BIY812 Liken Bryofit ve Hava Kalitesi (3-0-3) 6 AKTS

Liken ve Bryofitlerin biyolojisi, Liken ve Bryofitlerin ekolojik önemi, Liken floristik yapısı ile hava kalitesi arasındaki ilişkiler, Likenlerle hava kalitesine göre haritalama teknikleri, Likenlerle hava kirliliğinin belirlenmesine yönelik fitososyolojik yaklaşımlar, Hava kalitesi çalışmalarına niceliksel yaklaşımlar, hava kirliliğine karşı Bryofitlerin reaksiyonları, hava kirletici dumanlara likenlerin fizyolojik reaksiyonları, Hava kirletici dumanlarla arazinin durumu arasındaki ilişkiler, değişik habitatlardaki karayosunları, likenler ve vasküler bitkilerin Kükürt dioksit absopsiyon kapasitelerinin kıyaslanması, Metal biriktiren monitörler olarak Bryofitler ve likenler, Amerika Birleşik Devletlerinde Liken ve Bryofitler üzerinden gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının alınan düzenleyici kararlara olan etkisi.

 

 

BIY813 Polen Biyoteknolojisi  (3-0-3) 6 AKTS

Bitkilerde erkek gametofit gelişiminin moleküler biyolojisi, Bitkilerde antere ve polene özgü genlerin yazılımı, invitro polen kültürü, polenlerdeki allerjen proteinlerin moleküler yapısı.

 

 

BIY814 Vejatasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları (3-0-3) 6 AKTS

Vejetasyonun Tanımı, kökeni ve gelişmesi, Vejetasyon tipleri (Bitki formasyonları), Bitki birliğinin özellikleri, Vejetasyon tanımlama metodları.

 

 

BIY815 Genel Toksikoloji (2-0-2) 5 AKTS

İlaçların ve diğer kimyasal maddelerin toksik tesirleri ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçların teratojenik etkileri,  ilaç toksisitesinin deneysel olarak ölçümü ve tedavi indeksi, akut ve kronik  zehirlenme tedavisinde genel ilkeler, Pestisid (insektisid, fungisid, herbisid, ve fumigant) zehirlenmesi ve tedavisi

 

BIY816 Biyolojik Polimerler (3-0-3) 6 AKTS

Polimere giriş, Biyobozunur polimerler, poliesterler, biyolojik poliesterler, polihidroksialkonatlar, doğal poliesterler, sentetik poliesterler  

 

BIY817 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (2-2-3) 6 AKTS

Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, nedensel ilişkiler, araştırmaların planlanması, aşamaları ve türleri, araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, örnekleme, anket yöntemi, deney planlaması, gözlem yöntemi, klinik deneyler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar, araştırmalarda etik kurallar, verilerin analize hazırlanması, rapor yazım yöntemi.

 

BIY818 Otakoidlerin Temel Farmakolojisi (2-0-2) 5 AKTS

Otakoidlerin çeşitleri, yapıları, histamin ve antihistaminikler, serotonin, agonistleri ve antagonistleri, peptid yapılı otakoidler, eikozanoidler ve diğer otakoidler

 

BIY819 Memeli Üreme Sistemleri (2-2-3) 6 AKTS

Dişi üreme sisteminin genel yapısı; ovaryum histolojisi; tubauterine histolojisi; uterus histolojisi; vagina histolojisi; erkek üreme sisteminin genel yapısı; testis histolojisi; epididimis histolojisi; eklenti bezleri histolojisi

 

BIY820 Genetik Metodlar (3-0-3) 6 AKTS

Genetik uygulamalarda kullanılan metodların temel çalışma prensiplerini anlamak ve PCR, SSCP, PTT, Sekans ve primer dizaynı gibi metodlar hakkınd bilgi sahibi olmak

 

BIY821 Genetiğe Giriş(3-0-3) 6 AKTS

Genetiğin temel kavramlarını algılamak, yorumlamak için gerekli Genetik, Sitogenetik, moleküler genetik, Kalıtımın temeli, Genetik materyalin tanımı ve yapısı, Fenotip, Genotip, Kalıtım yolları bilgilerin tanımları ve bu bilginin kullanım yerleri hakkında bilgi vermek.

 

BIY822 Memeli Embriyolojisi (2-0-2) 5 AKTS

Memelilerde spermatogenezis; oogenezis; döllenme; implantasyon; plasentasyon

 

BIY823 Biyologlar İçin Çevre Kirliliği (3-0-3) 6 AKTS

Bu ders Sıvı, Katı ve Hava ortamında eser miktarda bulunan kimyasal kirleticilerin tayin metotları ve analitik teknikler üzerine bir özet çalışmayı amaçlamaktadır. Genel tanımlar yapıldıktan sonra, ders kirleticilerin tayininde kullanılan analitik tekniklerle başlayacaktır. Bu teknikler titrimetrik analizler, kolorimetrik analizler, AAS ile metallerin tayini, GC ile organik kirleticilerin tayini gibi tekniklerdir. Kurs özel tür maddelerin ve belirli özel bileşiklerin su, toprak ve hava ortamında analizi ile devam edecektir. Kirletici konsantrasyonları Amerikan çevre örgütü (EPA), dünya sağlık örgütü (WHO) ve Türk Çevre mevzuatına göre yorumlanacaktır. Nihai olarak çevre kirliliğinin tayini konusunda laboratuar çalışmaları yapılacaktır.

 

BIY824 Memeli Üreme Siklusu Belirleme Yöntemleri(2-2-3) 6 AKTS

Deney hayvanlarında üreme siklusu; yabanıl kemircilerde siklus örnekleri; vajinal plak; vajinal smear; smear boyama. 

 

BIY825 Karşılaştırmalı Memeli Anatomisine Giriş

Karşılaştırmalı anatomiye giriş, iskelet, kas, solunum, dolaşım, sindirim, ürogenital ve sinir sistemleri karşılaştırmalı anatomisi

 

BIY826  Angiospermlerde Döllenme (3-0-3) 6 AKTS

Angiosperm çiçek yapısı ve anatomisi, Mikrosporangiyum, Erkek gametofit, Megasporangiyum, Dişi gametofit, Polinizasyon, Döllenme-Polen çimlenmesi, Polen tüpünün yolu, Polen tüpünün tohum taslağına girişi, Polen tüpünün embriyo kesesine girişi, Çifte döllenme, Anormallikler, Eşem uyuşmazlığı, Zigot, Embriyo, Poliembriyoni, Apomiksis

 

BIY827 Morfometrik Analiz Yöntemleri(3-0-3) 6 AKTS

Morfometriye giriş, morfometrik veri, geleneksel yöntemler, analiz yöntemleri, geometrik morfometri uygulamaları

 

BIY828  Bitki Sekonder Metabolitleri (3-0-3) 6 AKTS

Biyoteknoloji çalışmalarında temel çalışma konularından  bitkilerde hücre ve doku kültürü teknikleri kullanılarak sekonder metabolitlerin analiz edilmesi, tanımlanması,  hücre süspansiyon kültürleriyle, bitkilerde gen aktarımıyla, bioreaktörler ile sekonder metobolitlerin üretilmesi.

 

BIY829 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler I (2-2-3) 6 AKTS

Serbest radikallerin tanımı yapılarak türleri, kaynakları ve biyolojik sistemler üzerine olan etkileri ayrıca bunların zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mekanizmalar işlenecektir.

 

BIY830 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler II (2-2-3) 6 AKTS

Bu derste ksenobiyotikler ve biyotransformasyon mekanizmaları, antioksidan savunma sistemleri, serbest radikallerin metabolizmaları ile normal fizyolojik ve patofizyolojik durumlardaki rolleri ele alınacaktır.

 

BIY831 Bryofitlerin Ekolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bryofitlerin yaşam döngüleri ve morfolojileri, üreme stratejileri, büyüme ve gelişmelerinin ekofizyolojileri, onlar için sınırlayıcı olan faktörler ve tolerans aralıkları, su ilişkileri, besinsel istekleri, ışık, gölge ve sıcaklığa karşı geliştirdikleri adaptasyonlar. 

 

BIY833 Uluslararası Botanik Adlandırma Yasası (3-0-3) 6 AKTS

Bütün ülkelerdeki bitki bilimcilerin kullandığı taksonomik grup ya da birimlerin, basamaklarını ifade eden terimlerin yanı sıra bitkilerin her bir taksonomik grubuna uygulanan bilimsel isimlerle ilgilenen Uluslar arası Botanik Adlandırma Yasasının temel ilkelerinin ve ayrıntılı hükümlerinin örneklerle açıklanması, yasanın adlandırmada karşılaşılan sorunlara karşı getirdiği öneriler, yasanın nasıl işletileceğini düzenleyen hükümlerle birlikte melez isimleri, korunmuş ve ret edilmiş bitki ve fosil isimlerinin listelenmesi.

 

BIY835 Bryofitlerin Moleküler Sistematiği (3-0-3) 6 AKTS

Bryofitlerin ve karasal bitkilerin evrimi, Boynuzsu ciğerotları, talluslu-yapraksı ciğerotları ve Karayosunları filogenisi, moleküler yapısı ve filogeni ile biyocoğrafya arasındaki ilişkileri, sınırda yaşam mücadelesi veren bryofit türlerinin orijini, genetik çeşitliliği ve mutasyonları.

 

 

BIY837 Karşılaştırmalı Sindirim Fizyolojisi  I (3-0-3) 6 AKTS

Bir hücrelilerden çok hücrelilere, omurgasızlardan insanların da dahil olduğu omurgalılara kadar tüm canlı organizmalarda sindirim sistemi, sorumlu organel veya organlar karşılaştırmalı olarak  ele alınacaktır.

 

BIY838 Karşılaştırmalı Sindirim Fizyolojisi  II (3-0-3) 6 AKTS

Bir hücrelilerden çok hücrelilere, omurgasızlardan insanların da dahil olduğu omurgalılara kadar tüm canlı organizmalarda sindirim sistemi, sorumlu organel veya organlar karşılaştırmalı olarak  ele alınacaktır.

 

BIY839 İleri Moleküler Biyoloji I (3-0-3) 6 AKTS

İnsan ve hayvan hücrelerindeki yüksek derecedeki organizasyon, özelleşmiş hücrelerdeki yapı ve metabolik olaylar moleküler yönü ile ortaya konulacaktır. Tüm hücre tiplerindeki özelleşmiş moleküler işlevler ve bu işlevlerdeki kilit moleküller ele alınacak olup yapı ve işlev ilişkisi moleküler düzeyde incelenecektir.

 

BIY840 İleri Moleküler Biyoloji II  (3-0-3) 6 AKTS

İnsan ve hayvan hücrelerindeki özelleşmiş fizyolojik işlevler moleküler yönü ile ortaya konulacaktır. Bu derste temel hücresel metabolik olaylar hakkında ileri düzeyde bilgiler ve yeni gelişmeler incelenecektir.

 

BIY841 Ekotoksikoloji  I (3-0-3) 6 AKTS

Dersin kapsamında, insan aktiviteleri başta olmak üzere çeşitli unsurların doğal ekosistemler üzerindeki potansiyel etkileri, çevresel kirletici türleri, yapı ve özellikleri, farklı organizasyon düzeylerindeki etkileri, toksinlerin analiz yöntemleri, canlılara giriş yolları, doğal bozunum süreçleri, canlılar üzerindeki histopatolojik etkileri ve çevre örneklerinin toplanması yer alır.

 

BIY842 Ekotoksikoloji  II (3-0-3) 6 AKTS

İnsan ve hayvanların sistemlerini oluşturan organların dokularında çeşitli dış ve iç etkenler sebebiyle meydana gelebilecek yapı ve işlev bozuklukları teorik olarak ele alınacak olup patolojik, sitolojik ve histolojik yöntemler ile bu anormal durumlar ortaya konulacaktır.

 

BIY846 Diyatomeler  (3-0-3) 6 AKTS

Diyatomelere giriş, Diyatomelerin biyolojisi, Diyatomelerin dağılımları ve ekolojileri, Diyatomelerin gölsel arşivde korunması, Diyatomeler ve geçmiş çevresel değişim, Diyatomeler ve geçmiş su seviyesi değişimlerinin izlenmesi, Diyatomeler ve geçmiş ötrofikasyonun izlenmesi, Diyatomeler ve geçmiş tuzluluk değişiminin, Diyatomeler ve geçmiş deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi, Diyatomeler ve Arkeoloji, Diyatomeler ve nanoteknoloji, Belirli makaleler hakkında öğrenci sunumları.

 

BIY897 Doktora Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 

BIY898 Doktora Uzmanlık Alanı (3-0-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Doktora öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 

BIY899 Doktora Tez Çalışması (0-1-0) 15 AKTS

Doktora öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.