MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
 

 

MAK701 İleri Termodinamik (3-0-3) 6 AKTS

Termodinamiksel metinler ve temel termodinamik prensipler. Kapalı sistemler için termodinamiğin birinci yasası. İş transferi. Termodinamiğin birinci yasasının açık sistemlere uygulanması. Açık ve kapalı sistemlere ikinci yasanın uygulanması. Entropi artırımı ve tersinmez olaylar. Tek fazlı ve çok fazlı sistemler.

 

MAK703 İleri Akışkanlar Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri. Hareketin analizi. Kuvvet ve gerilmelerin analizi. Sıkışamaz akışkanların potansiyel akım teorisi. Viskoz akışkanların türbülanslı akımı. Sınır tabaka teorisi. Difüzyon. Dispersiyon.

 

MAK705 Benzeşim ve Model Tekniği (3-0-3) 6 AKTS

Fiziksel büyüklüklerin boyutları ve birim sistemleri. Boyut analizi. Benzeşim teorisi. Deney sonuçlarının grafik gösterimleri Amprik denklemler.

 

MAK707 İleri Isı İletimi (3-0-3) 6 AKTS

Isı iletiminin genel denklemi. Kararlı rejimde iki ve üç boyutlu ısı iletimi. Geçici rejimde iki ve üç boyutlu sistemlerde ısı iletimi. Kanatlar. Değişken kesitli kanatlar. Kanatlı yüzeylerden olan ısı aktarımı. Isı iletiminde sayısal yöntemler.

 

MAK708 Turbomakina Teorisi ve Hesabı (3 0 3) 6 AKTS

Turbomakinalarda benzerlik, boyut analizi, performans karakteristikleri, Reynolds ve model etkileri. Cordier diyagramı, boyutsuz özgül hız ile sınıflandırma. Enerji dönüşümü ve termodinamik esasları, verim tanımları. Kaskat sistemi, kaskat ve izole kanat verileri ile hesap. Radyal, yarı eksenel ve eksenel makinaların etüdü ve hesap esasları. Üç  boyutlu akış . Kavitasyon. 

 

MAK709 Mekanizmaların İleri Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Modern kinetik analizin esasları. Euler-Savary denklemi. Eğri teorisi. Yüksek dereceden ivmeler. Uzay mekanizmalarının kinetiği. Screw cebri ve uzay mekanizmalarının kinematiği. Skew cebri ve uzay mekanizmalarına uygulamalar. Robot kinematiğine giriş.

 

MAK713 İleri Titreşim Analizi (3-0-3) 6 AKTS

Genelleştirilmiş koordinatlar. Konservatif sistemler için Lagrange denklemleri ve kullanılması. Potansiyel ve kinetik enerjinin matrislerle ifadesi. Dinamik sistemlerde modelleme. Tesir katsayıları metodu. Matris metodu ile analiz. Frekans cevap fonksiyonu. Mod analizi. Çok serbestlik dereceli sistemlerde kritik hız hesabı.

 

MAK715 Mühendislik Matematiği I (3-0-3) 6 AKTS

Adi diferansiyel denklemler. Adi diferansiyel denklemlerde temel çözümlemeler. Adi diferansiyel denklemlerde seri çözümlemeler. Bessel fonksiyonları. Legendre eşitlikleri. Laplace dönüşümleri. Fourier serileri

 

MAK716 Mühendislik Matematiği II (3-0-3) 6 AKTS

Kısmi diferansiyel eşitliklerin sınıflandırılması, kısmi diferansiyel sistemler kullanılarak temel mühendislik problemlerinin modellenmesi ve formülasyonu. Strum-Liouville teorisi. Karmaşık sayılar ve Cauchy-Riemann eşitlikleri. Fourier dönüşümleri, Laplace dönüşümleri, Hankel dönüşümleri, Mellin dönüşümleri.

 

MAK717 Mühendislikte Nümerik Metotlar (3-0-3) 6 AKTS

Modelleme, bilgisayarlar ve hata analizi. Denklemlerin kökleri. Doğrusal cebirsel denklemler. Optimizasyon. Eğri uydurma. Sayısal türev ve İntegral. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Kısmi differansiyel denklemlerin sayısal çözümü. 

 

MAK723 Klima ve Soğutma Sistemleri Tasarımı (3-0-3) 6 AKTS

Isı kazançlarının belirlenmesi ve yük hesabı. Hava kanalları dizaynı. Sistemde kullanılan evaparatör kondenser, serpatin vb. cihazların projelendirilmesi. Basınç kayıplarının bulunması.

 

MAK727 Kaynak Yöntemleri ve Donanımları (3-0-3) 6 AKTS

Kaynağın tarifi ve sınıflandırılması. Kaynak kabiliyeti. Kaynak makinaları. Ergitme kaynağı. Ark kaynak yöntemleri. Termik kesme usulleri. Kaynaklı parçalarda meydana gelen distorsiyonlar ve gerilmeler. Kaynak hataları. Elektrik direnç kaynağı. Sürtünme kaynağı. Doldurma kaynağı. Diğer kaynak yöntemleri. Plastik malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan kaynak yöntemleri. Kaynaklı imalatın esasları. Kaynak tekniğinde iş güvenliği.

 

MAK729 Endüstri Malzemeleri (3-0-3) 6 AKTS

Malzeme ekonomisi ve malzeme seçimi. Genel konstrüksiyon malzemeleri. Demir esaslı malzemeler. Hafif metaller ve alaşımları. Ağır metaller ve alaşımları. Plastik malzemeler ve şekillendirme. Takım malzemeleri. Düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklıkta malzeme seçimi için kriterler. Isıl işlem sorunları. Yüksek sıcaklık malzemeleri refrakter ve seramik malzemeler. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı malzemeler. Kaynak konstrüksiyon için malzeme seçimi. Yüksek polimer malzemeler. Metalik kaplama malzemeleri. Yay malzemeleri. Sert çelikler. Mikroalaşımlı çelikler. Malzemelerde aşınma. Kullanım yerine bağlı malzeme seçimi.

 

MAK730 Döküm Tekniğinde Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS

Model malzemelerindeki gelişmeler. Model plakaları. Kalıp ve maça malzemeleri. Bağlayıcılar. Kalıp yapım teknolojisindeki gelişmeler.

 

MAK732 Işık Metal Mikroskopisi (3-0-3) 6 AKTS

Işık Metal mikroskobu karakteristikleri. Metallerin karakteristik özelliklerinin tanımı. Metalografi. Atom yapısı ve kristal yapı. Tek fazlı, çift fazlı yapılar. Tane türleri, tane ile özellikler arasındaki ilişki. Kontrast mekanizmaları. Numune seçimi. Dağlayıcılar, dağlama işlemi mikro ve makro dağlama. Fazların ayırt edilmesi, tane biçimleri  ve tane büyüklüğünün tespiti. Işık Metal mikroskobunda çeşitli malzemelerin incelenmesi. Elektron mikroskobu. TEM karakteristikleri. SEM ve TEM için numune hazırlama ve numunelerden alınan resimlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 

MAK733 Sonlu Elemanlar Metodu (3-0-3) 6 AKTS

Temel kavramlar. Matris cebiri. Bir boyutlu problemler. Kafesler. İki boyutlu problemler. Eksenel simetrik problemler. İki boyutlu izoparametrik elemanlar ve nümerik integrasyon. Krişler ve çerçeveler. Gerilme analizinde üç boyutlu problemler. Skaler alan problemleri. Dinamik problemler.

 

MAK736 Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene. Muayene sonrası kabul ve red koşulları. Çelik, alüminyum, bakır, pirinç gibi metalik malzemeler, plastik gibi metalik olmayan malzemeler, seramik ve kompozit malzemeler, döküm ve dövme malzemeleri, kaynak dikişleri, borular vb. için uygulanan standart Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene çeşitleri. Sertlik ölçme. Çekme deneyi. Basma deneyi. Burulma deneyi. Eğme ve katlama deneyleri. Metalik saç ve bantların çökertme deneyi. Sürünme ve gerilme gevşemesi deneyleri. Kırılma ve kırılma tokluğu deneyi. Çentik darbe deneyi. Yorulma deneyi. Işınlandırma deneyleri. Elastik dalga deneyleri. Elektrik ve manyetik deneyler. Optik deneyler. Fotoelastisite. Fotoelastik model ile gerilme tespiti. Diğer deneyler. Hasar analizleri.

 

MAK738 Uygulamalı Elastisite (3-0-3) 6 AKTS

Gerilme analizi. Gerilme ve zorlanma bağıntıları. Elastisitede iki boyutlu problemler. Kirişlerin eğilmesi. Prizmatik çubukların burulması. Eksenel simetrik problemler. Plaklar ve kabuklar.

 

MAK739 Kırılma Mekaniği (3 0 3) 6 AKTS

Temel kavramlar. Çatlak ucunda gerilme. Gerilme şiddet faktörü. Griffith kriteri. Kırılma tipleri. Kırılma ve çatlak ilerleme mekanizmaları. Akma kriterleri. Kırılma kriteri ve kırılma tokluğu. Sünek ve gevrek kırılma. Elastik çatlak-ucu gerilme alanı. Airy gerilme fonksiyonu. Çatlak ucu plastik bölgesi. Çatlak ucundaki plastik bölge büyüklüğünün bulunması. Enerji prensibi. Enerji serbest kalma  oranı. Çatlak ilerleme kriteri. Çatlak direnci (R eğrisi). J integrali. Düzlem zorlanma  kırılma tokluğu. Standart testler. Düzlem gerilme ve geçiş davranışı. Düzlem gerilme kavramı. Kalınlık etkisi. Elastik-plastik kırılma mekaniği. Çatlak ucu açılma yer değiştirmesi. CTOD kriterinin kullanımı. Kritik CTOD’a etki eden parametreler. J ile CTOD arasındaki ilişki. JIc ve JR nin  ölçülmesi. Yorulma çatlak ilerlemesi. Çatlak ilerlemesi ve gerilme şiddet faktörü. Çatlak ilerlemesine etki eden faktörler. Malzemelerin kırılma direnci. Korozif ortamlarda kırılma. Kırılma mekaniğinde kullanılan test metodları. Malzeme ömrü ve çatlak uzunluğu hesaplama yöntemleri.

 

MAK740 Mekanikte Enerji ve Varyasyon Metodları (3-0-3) 6 AKTS

Matematik araçlar: skaler, vector ve kartezyen tansörler. Varyasyonel notasyon. Fonksiyonel kavramı. Birinci varyasyon. Euler-Lagrange denklemi. Bir değişkenli fonksiyonların stasyoner değeri. Çok değişkenli fonksiyonların stasyoner değeri. Sınır koşulları. İş ve enerji. Minimum potensiyel enerji prensibi.

 

MAK744 Kütle Transferi (3 0 3) 6 AKTS

Temel kavramlar; Fick kanunu, konsantrasyon tanımları, hız, kütlesel akı bağıntıları. İkili gaz karışımlarında moleküler yayılım. Gaz karışımları için yayılım katsayısı. İkili sistemler için süreklilik eşitliği. Kararlı hal kütle transferi. Homojen kimyasal reaksiyon içermeyen sistemlerde kütle yayılımı. Hetorejen  kimyasal reaksiyonlu kütle transferi, homojen kimyasal reaksiyonlu kütle yayılımı. Zamana bağlı kütle yayılımı. Taşınımla kütle geçişi.

 

MAK750 Sürekli Sistemlerin Titreşim Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Sürekli sistemler. Düz krişler, eğri kirişler. Çerçeve sistemleri. Düzlem içi ve düzlem dışı serbest titreşimler. Elastik potansiyel ve kinetik enerji denklemleri. Sonlu elemanlar yöntemi. Şekil fonksiyonları. Doğal frekanslar. Zorlanmış titreşimler ve yapısal çözümler. Titreşim mod şekilleri. Sonlu elemanlar çözümleri için bilgisayar programı oluşturma.

 

MAK754 Malzemelerde Yorulma (3 0 3) 6 AKTS

Malzemelerde dayanım ve güvenlik. Yorulma olayının tanımı ve mekanizması. Hasar analizi. Kırılma teorileri. Elastik-plastik kırılma. Yorulma zorlamasının özellikleri, yorulma kırılmasının nedenleri ve kırılma etkenleri. Yorulma kırıklarının görünümü. Yorulma kırılmasının oluşum şekilleri, yorulma çatlak ilerlemesi. Değişken genlikte yorulma çatlak ilerlemesi ve yorulma kırılmalarına örnekler. Yorulma dayanımın saptanması. Yorulma sembolleri. Yorulma dayanımı tanımları. Süreli yorulma dayanımı. Yorulma ömrü. Yorulma dayanımının Smith diagramı ile gösterimi. Değişik malzemelerin yorulma dayanımı diagramları. Bağlama elemanlarının yorulma dayanımı. Korozyonlu yorulma. Aşırı yükleme ve bileşik zorlamalar. Yüzey koruma işlemleri uygulanmış malzemelerin korozyon yorulması. Dişli çark ve kompozit  malzemelerin yorulma ve kırılması. Millerde hasar analizi. Çentik duyarlılığı. Yorulma çentik katsayısı. Çeşitli çubuk ve millerin yorulma çentik katsayıları ve hesapları. Gerilme azaltıcı ve arttırıcı çentikler. Boyut, yüzey kesit biçiminin yorulma dayanımına etkisi. Darbe etkisi, emniyet katsayısı. Makine parçalarının boyutlandırılması. Sayısal örnekler ve hesaplamalar.

 

MAK755 Malzemelerin Mekanik Davranışı (3 0 3) 6 AKTS

Kristal yapı kusurları. Dislokasyonlar. Plastik şekil değiştirme mekanizmaları. Metallerde dayanım artırıcı mekanizmalar. Hasar ve kırılma.

 

MAK756 Triboloji (3 0 3) 6 AKTS

Yüzeylerin geometrik karakteristikleri ve yüzey kalitesi, kuru sürtünme durumu, sürtünme teorileri, sınır sürtünme durumu, aşınma ve mekanizması, yağlayıcılar, yağlama sistemleri, sıvı sürtünme bölgesinde çalışan sistemler, Reynolds diferansiyel denklemi, radyal ve eksenel kaymalı yataklar, dıştan basınçlandırılmış yataklar. Yuvarlanma hareketi yapan elemanlar arasındaki sıvı filmler, elastrohidrodinamik, dinamik yüklü yataklar, termohidrodinamik, hidrodinamik kararsızlık.

 

MAK757 Makina Tasarımında Sonlu Elemanlar Metodu ile Uygulamalar (3 0 3) 6 AKTS

Sonlu elemanlara ait temel kavramlar. Katı cisimlerin bir, iki ve üç boyutlu modellenmesi, Çubuk eleman, kiriş eleman, düzlem eleman, eksenel simetrik eleman, kontak eleman, termal eleman özellikleri. Dişli sistemleri, perçin bağlantıları, sıkı geçme bağlantıları, kaynak bağlantıları, yapıştırıcı bağlantılar, vidalı bağlantılar, basınca maruz kalan silindirler, kiriş sistemler. Lineer olmayan malzeme özellikleri, malzeme sabitleri. Yükleme ve Sınır Şartları, yorulma, çatlak ilerlemesi, termal gerilme, kalıntı gerilme ve çarpma problemleri.

 

MAK758 Deneysel Gerilme Analizi (3 0 3) 6 AKTS

Matematiksel elastisite teorisinde temel kavramlar, zorlanma ölçüm metotları, algılayıcı seçimine etkiyen temel faktörler, algılayıcı seçimi ve seçim prosedürleri, algılayıcı uygulamaları, zorlanma algılayıcı devreleri, zorlanma ölçümlerinde hata kaynakları, zorlanma ölçümlerinde uyarma seviyeleri, ölçümlerde düzeltme faktörleri, uygulama örnekleri.

 

MAK760 Kurutma Teknolojisi (3 0 3) 6 AKTS

Kurutma tekniği, kurutucu akışkanın nemi, kurutulan ürünün nemi, kurutmanın niteliksel tanımı, higroskopik olmayan ürünlerin kurutulması, kurutmanın statik hesaplanması, kurutmanın dinamik hesaplanması, endüstriyel kurutmanın temelleri.

 

MAK762 Makina Elemanlarında Güvenirlik ve Ömür Hesapları (3 0 3) 6 AKTS

 

MAK797 Yüksek Lisans Seminer (0 2 0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 

 

MAK798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2 0 0)15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar

 

MAK799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0 1 0)15 AKTS

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir