Öğrenci
Uluslararası Öğrenci Başvurusu

Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Programları İçin Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenler.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 45-f, 46-a, 46-b, 65. maddelerine, 01.07.1996 tarihli ve 22683 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2. maddesinin f bendi, Yükseköğretim Genel Kurulununca 10.06.2010 tarihli Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu yönergede geçen,

a) EABD: Enstitü anabilim dalını,

b) EASD: Enstitü ana sanat dalını,

c) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

ç) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

d) YDS: “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme” sınavını,

e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

f) İlgili yönetim kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,

g)  Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

ğ) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite (BEÜ): Bülent Ecevit Üniversitesini,

i)  Üniversite Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

MADDE 5- (1) Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların Başvuracak Adaylar başlıklı bendinde yer alan tanımlar kapsamdaki adaylar lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(2) Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları ile bütünleşik doktora programına, lisans programlarından mezun olanlar ile 1 inci fıkradaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir.

(3) Doktora programlarına ise, yalnızca tezli yüksek lisans programından mezun olanlar ve 1 inci fıkradaki şartları sağlayan adaylar başvurabilirler.

 

MADDE 6- (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı EABD/EASD başkanlığının teklifi, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir.

 

MADDE 7- (1) Uluslararası adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kontenjan dâhilinde lisansüstü programlara dâhil edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki bir üniversitenin lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanlarında yüksek lisans veya doktora başvurusunda bulunacak adayların denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 8-(1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri üniversiteye elektronik ortamda, posta ile veya elden teslim etmeleri gerekir:

a) Türkçe veya İngilizce Özgeçmiş (yayınlar, ödüller, akademik ve profesyonel deneyim ve benzeri faaliyetler).

b) Lisans/Yüksek lisans diploması (Bu belge Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmamışsa, bu dillerden birine tercüme edilmiş ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerince onaylanmış olmalıdır).

c) Not döküm belgesi (Transkript) (Bu belge Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmamışsa, bu dillerden birine tercüme edilmiş ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerince onaylanmış olmalıdır).

d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının örneği (Pasaportun aslı kayıt esnasında görülecektir).

e) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri kabul edilen sınavların belgesidir. Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan doktora programlarına başvuran adaylar için en az 50 veya eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

f) Varsa Türkçe Dil Yeterlilik düzeyini gösteren belge.

g) Türkçe veya İngilizce Referans mektubu.

ğ) Niyet mektubu.

 

Değerlendirme

MADDE 9- (1) Adayların değerlendirilmesi EABD/EASD tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılır.

(2) Uluslararası adayların lisans ve yüksek lisans eğitim programlarında alınan dersler ve başarı notları ile özgeçmiş, referans ve niyet mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili EABD/EASD kurulunca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

(3) İlgili EABD/EASD gerekli gördüğünde adayla elektronik ortamda ya da yüz yüze görüşme yapmak suretiyle değerlendirme yapabilir.

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

 

MADDE 10-  (1)  Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde sonuçlandırılır;

a) Kabul: Tüm başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, EABD/EASD tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar ilgili yönetim kurulu onayı ile programa doğrudan kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul:  Tüm başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, mezun oldukları lisans programından farklı bir lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyum sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir. Bu kapsamda kabul edilen adaylar “Bilimsel Hazırlık” programında önerilen dersleri alırlar.

c) Koşullu kabul: (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan doktora programlarında, YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerden biri resmi dili olan ülkelerin vatandaşları ile lisans veya yüksek lisans öğretim dili bu ülkelerin resmi dili olan ve bu ülkelerdeki programlardan mezun olan adaylarda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

(2) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan doktora programlarına başvuran ve 1. fıkradaki koşullara uymayan adaylardan ilgili programın öğretim dili şartını yerine getiremeyenler en fazla 1 (bir) yıl izinli sayılırlar. Yeterlik belgelerini ibraz etmeleri şartıyla öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

(3) Üniversitenin Türkçe eğitim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin lisansüstü eğitime başlayabilmesi için uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen B1 sertifikası düzeyinde Türkçe Dil Yeterlik belgesi aranır. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin Türkçe Dil yeterliliği, Üniversitenin TÖMER tarafından yapılacak “Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı” ile belirlenir.

(4) Bu sınavda başarısız olan adaylara istenilen Türkçe seviyesine ulaşmaları için en fazla bir yıl süre tanınır. Bu süre içerisinde uluslararası geçerliliği olan ve üniversite tarafından kabul edilen bir Türkçe Yeterlik belgesini ibraz eden öğrenciler, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

(5) Türkiye'de Türkçe eğitim öğretim veren bir Yüksek Öğretim Kurumundan veya yurtdışında Türkoloji ya da Türkçe öğretim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olan uluslararası öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz.

ç) Ret: EABD/EASD tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yetersiz bulunan adaylar programa kabul edilmez.

(2) İlgili EABD/ EASD tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adrese ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından vize alabilmeleri için resmi “Kabul Mektubu” gönderilir.

(4) Ayrıca lisansüstü programa kabul edilen adaylar kendileri için düzenlenen kabul mektubunu üniversitenin ilgili internet adresinden temin edebilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar

MADDE 11- (1) Lisansüstü programlara yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk dönemlerinde kayıt yaptırmaları zorunludur. Aksi durumda kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 a) Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının asılları ve İngilizce ya da Türkçe çevirisinin Türk Dış temsilciliklerince veya noter onaylı örnekleri.

b) Transkript belgesinin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

c) Varsa yabancı dil yeterlilik sınavı sonuç belgesi.

c) Varsa Türkçe Dil Yeterlik sınavı sonuç belgesi.

ç) Pasaportun aslı ve kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe ya da İngilizce tercümesi).

f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (Öğrenim Meşruhatlı Vize). Kesin kayıttan sonra alınır.

g) 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

ğ) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.

(2) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerden, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğuna dair imzalı geçim güvencesi beyanı gösterir imzalı belge.

(3) Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

(4) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim Ücreti 

MADDE 12- (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti,  ikili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde her yıl Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen temel esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Diğer Hükümler

MADDE 13- (1) Lisansüstü programlara yurt dışından kabul edilen öğrenciler için, Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten Kalkan Yönerge

MADDE 15- (1)  Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 05.06.2015 tarih ve 2015/12-45 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Bülent Ecevit Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme 
MADDE 17- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

 

 

07.04.2016 tarihli ve 2016/08-1 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin